Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2019, tusen euro

  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019 1.1.- 30.9.2019 1.1.- 31.12.2019
Ränteintäkter [från] 121 237 315 428
(Räntekostnader) 103 216 334 581
FINANSNETTO 17 21 -19 -153
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) 0 0 0 0
Dividendinkomst 1 395 2 941 3 135 4 417
Avgiftsintäkter 88 971 187 734 277 952 442 203
(Avgiftskostnader) 23 754 46 908 67 796 133 731
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 0 0 -97 0
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 0 587 747 993
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 0 -1 252 0 0
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 195 389 538 744
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 0 0 0 0
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -51 -105 -150 -124
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 501 12 030 18 084 22 694
(Övriga rörelsekostnader) 3 878 7 892 11 810 17 420
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 68 475 147 642 219 333 317 951
(Administrationskostnader) 45 283 92 943 133 734 184 330
varav: (Personalkostnader) 27 158 56 069 78 624 107 703
varav: (Övriga administrationskostnader) 18 125 36 873 55 111 76 627
(Avskrivningar [på]) 1 221 2 500 3 802 5 095
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar 0 0 0 0
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 0 0 0 0
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 0 0 0 64
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden 0 0 0 0
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) 0 0 0 0
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen 0 0 0 0
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 0 0 0 0
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet 0 0 0 0
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 21 719 51 697 81 042 127 445
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 8 698 19 076 30 176 48 447
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 13 021 32 621 50 866 78 998
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter 0 0 0 0
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 13 021 32 621 50 866 78 998

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 16.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/04/spy_2019_04_2020-04-16_tau_001_sv.html