Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2020
VASTAAVAA .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 142 711
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 3 506
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 6 279
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ..
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 17 206
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 12 064
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 26 000
Aineelliset hyödykkeet 6 286
Aineettomat hyödykkeet 16 907
Verosaamiset 5 608
Muut varat 99 033
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät ..
VARAT YHTEENSÄ 336 372
VASTATTAVAA .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 1 626
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa ..
Varaukset 5 241
Verovelat 4 024
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma ..
Muut velat 98 003
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat ..
VELAT YHTEENSÄ 111 369
Pääoma 24 912
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) ..
Muu pääoma 4 987
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 9 238
Kertyneet voittovarat 83 935
Uudelleenarvostusrahastot ..
Muut rahastot 78 630
(-) Omat osakkeet ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 17 192
(-) Väliosingot ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 225 004
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 336 373

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/01/spy_2020_01_2020-08-13_tau_002_fi.html