Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2020, tusen euro

  1.1.- 31.3.2020
AKTIVA .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 142 711
Finansiella tillgångar som innehas för handel 3 506
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 6 279
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 17 206
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 12 064
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 26 000
Materiella tillgångar 6 286
Immateriella tillgångar 16 907
Skattefordringar 5 608
Andra tillgångar 99 033
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning ..
SUMMA TILLGÅNGAR 336 372
PASSIVA .
Finansiella skulder som innehas för handel ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 1 626
Derivat - säkringsredovisning (skulder) ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) ..
Avsättningar 5 241
Skatteskulder 4 024
På anmodan återbetalbart aktiekapital ..
Andra skulder 98 003
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning ..
SUMMA SKULDER 111 369
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 24 912
Överkursfond 5 669
Annat eget kapital ..
Övrigt eget kapital 4 987
Ackumulerat annat totalresultat 9 238
Ackumulerade vinstmedel 83 935
Uudelleenarvostus_rahastot ..
Andra fonder 78 630
(-) Egna aktier ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 17 192
(-) Förskottsutdelningar ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] ..
SUMMA EGET KAPITAL 225 004
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 336 373

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2020/01/spy_2020_01_2020-08-13_tau_002_sv.html