Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2020, tusen euro

  1.1.- 31.3.2020 1.1.- 30.6.2020
Ränteintäkter [från] 112 265
(Räntekostnader) 239 619
FINANSNETTO -127 -354
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) 2) ..
Dividendinkomst 1 281 1 878
Avgiftsintäkter 111 340 199 570
(Avgiftskostnader) 38 611 61 455
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. ..
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto .. ..
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto .. ..
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 632 1 345
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto .. ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -64 -55
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. ..
Övriga rörelseintäkter 7 029 15 220
(Övriga rörelsekostnader) 5 032 9 120
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 76 377 147 578
(Administrationskostnader) 47 276 91 201
varav: (Personalkostnader) 27 473 53 056
varav: (Övriga administrationskostnader) 19 803 38 145
(Avgifter till resolutionsfonden och insättningsgarantiavgifter) .. ..
(Avskrivningar [på]) 1 038 2 528
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 27 816 53 225
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 10 671 20 476
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 17 146 32 749
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 17 130 32 700
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2020/02/spy_2020_02_2020-10-15_tau_001_sv.html