Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2020 1.1.- 30.6.2020 1.1.- 30.9.2020
Korkotuotot 112 265 336
(Korkokulut) 239 619 907
RAHOITUSKATE -127 -354 -572
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) .. ..
Osinkotulot 1 281 1 878 2 156
Palkkiotuotot 111 340 199 570 317 180
(Palkkiokulut) 38 611 61 455 92 699
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto .. .. ..
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto .. .. ..
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 632 1 345 1 786
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -64 -55 -76
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. ..
Liiketoiminnan muut tuotot 7 029 15 220 22 453
(Liiketoiminnan muut kulut) 5 032 9 120 13 416
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 76 377 147 578 237 772
(Hallinnon kulut) 47 276 91 201 132 361
josta: (Henkilöstökulut) 27 473 53 056 76 188
josta: (Muut hallintokulut) 19 803 38 145 56 172
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) .. .. ..
(Poistot) 1 038 2 528 3 682
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. .. ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 27 816 53 225 100 856
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 10 671 20 476 35 786
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 17 146 32 749 65 070
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen . . .
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 17 130 32 700 65 017
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 17.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/03/spy_2020_03_2020-12-17_tau_001_fi.html