Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2021, tusen euro

1.1.- 31.3.2021 1.1.- 30.6.2021 1.1.- 30.9.2021
AKTIVA . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 153 028 215 796 222 226
Finansiella tillgångar som innehas för handel .. 1) 2) .. ..
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 4 907 12 473 28 013
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 19 812 17 664 3 246
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 819 1 334 11 337
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 36 965 34 360 34 360
Materiella tillgångar 5 674 5 905 5 894
Immateriella tillgångar 14 987 14 611 49 560
Skattefordringar 4 199 4 524 4 608
Andra tillgångar 115 364 116 102 128 985
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 357 898 423 582 489 885
PASSIVA . . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 1 513 1 197 1 150
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. ..
Avsättningar 1 787 1 720 1 837
Skatteskulder 5 599 10 181 8 007
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. ..
Andra skulder 108 064 105 933 114 342
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. ..
SUMMA SKULDER 118 499 119 203 125 637
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 21 894 22 496 22 056
Överkursfond 4 956 4 956 4 328
Annat eget kapital .. 1 211 1 211
Övrigt eget kapital 6 321 7 821 7 821
Ackumulerat annat totalresultat 6 687 -6 312 -6 448
Ackumulerade vinstmedel 88 692 93 532 82 232
Omvärderingsreserver .. 11 162 ..
Andra fonder 78 025 84 650 129 253
(-) Egna aktier .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 32 036 86 428 125 062
(-) Förskottsutdelningar .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] 113 231 ..
SUMMA EGET KAPITAL 239 399 304 379 364 248
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 357 897 423 582 489 885
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leevi Suppanen 029 551 3087, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2021/03/spy_2021_03_2021-12-16_tau_002_sv.html