Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.10.2010

Varannan finländare använder internet flera gånger om dagen

Korrigerad 26.10.2010 kl. 10. I första tabellen: Internetanvändningen 2010, %-andel av befolkningen. Korrigeringar på grund av avrundningar är markerade med rött.

Användningen av internet blir allt vanligare. Av finländarna använder redan 86 procent internet. De vanligaste sätten att använda internet är e-post, internetbank och informationssökning om varor och tjänster. Fyrtiotvå procent av finländarna är registrerade i en nätgemenskap. Män använder internet på fler ställen än kvinnor och de använder ofta mobila anordningar.

Internetanvändningen 2010

  %-andel av befolkningen
  Använt internet under de senaste 3 mån. Använder vanligen internet flera gånger om dagen Använt e-post under de senaste 3 mån. Använt nätbank under de senaste 3 mån. Sökt information om varor och tjänster under de senaste 3 mån. Läst webbtidningar eller tv-kanalernas webbplatser under de senaste 3 mån. Köpt via nätet under de senaste 3 mån. Registrerat sig som användare av webbgemenskap Använder minst dagligen någon webbgemenskap
16–24 år 99 76 91 72 80 92 46 83 67
25–34 år 100 78 96 98 94 92 64 76 60
35–44 år 96 65 89 91 85 85 58 44 25
45–54 år 93 53 79 83 81 74 42 29 12
55–64 år 75 43 61 66 60 61 25 15 5
65–74 år 43 19 35 36 33 35 9 5 2
                   
Män 87 59 76 77 76 76 41 40 26
Kvinnor 85 54 78 76 71 73 42 43 30
                   
Totalt 86 56 77 76 74 74 41 42 28

I äldre åldersgrupper ökar användningen av internet snabbt. Bland 65–74-åringar ökade internetanvändarna med hela tio procentenheter till 43 procent på ett år. I yngre åldersgrupper använder redan alla internet.

Förutom att nätanvändningen blir allt vanligare används det också allt oftare. Av finländarna använder 72 procent internet dagligen eller nästan dagligen. Den dagliga användningen blir allt vanligare i alla åldersgrupper, men snabbast i äldre åldersgrupper. Användningen av internet är redan så utbredd att den står för största delen av den privata användningen av dator.

I undersökningen om användning av informations- och kommunikationsteknik frågades om olika användningssätt och det vanligaste var e-post, 77 procent av svarspersonerna hade använt e-posten under de senaste tre månaderna. Av svarspersonerna hade 76 procent skött bankärenden på nätet och nästan lika många hade sökt information om varor och tjänster (74 %). Vanligt är också att sköta ärenden med myndigheter via nätet. Varannan svarsperson hade sökt information på myndigheternas webbplatser och nästan var tredje svarsperson hade skickat en blankett som man fyllt i på nätet.

Många följer också massmedier via nätet. Till exempel hade 74 procent av finländarna läst nyheter i webbtidningar eller på tv-kanalernas webbplatser. De s.k. sociala medierna och webbgemenskaperna används redan allmänt. Våren 2010 var 42 procent av finländare i åldern 16–74-åringar registrerade i någon social nätverkstjänst (Facebook, Twitter osv.). Deltagarna i webbgemenskaperna är tills vidare i huvudsak en del av de yngre nätanvändarna. Två av tre unga och unga vuxna använder dagligen någon webbgemenskap. Männen och kvinnorna använder i stor utsträckning internet på samma sätt, men det finns också skillnader. De vanligaste sätten och ställena att använda internet samt användningsfrekvensen är mycket lika bland båda könen, också då granskningen görs per åldersgrupp. Likaså är andelen kvinnor och män som gjort köp via internet lika stora.

Bland kvinnorna är det populärt att söka uppgifter genom att bläddra på internetsidor eller att använda nätet för att hålla den sociala kontakten. Internetanvändningen bland män är något mångsidigare än bland kvinnor. Det är vanligare bland män att ladda ned filer och att köpa eller sälja produkter för privat bruk via loppmarknader eller auktionssajter. Då män rör sig utanför hemmet, arbets- eller studieplatsen använder de oftare och på fler platser internet än vad kvinnor gör. Dessutom använder de oftare mobiltelefonen för uppkoppling på internet eller en bärbar dator då de inte är hemma eller på arbetsplatsen.

Under året har det inte skett några större förändringar i hur vanliga sätten att använda internet är. De flesta användningssätten blev något vanligare, vilket närmast berodde på att användningen av internet överlag blev vanligare.


Källa: Användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauli Kohvakka (09) 1734 3448, Perttu Melkas (09) 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_tie_001_sv.html