Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Katsaus yrityksiin ja toimipaikkoihin 2004

Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto 1990-2004

Suomessa toimi 232 305 yritystä vuonna 2004. Määrän kasvu oli 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Yritykset työllistivät 1 312 245 henkilöä, mikä oli 4200 henkilöä enemmän kuin vuonna 2003. Yritysten liikevaihto oli 300 miljardia euroa.

Vuonna 1990 yritysten määrä oli 218 140. Vuosikymmenen alun lamavuosina yritysten määrä väheni vuosi vuodelta ja pohjalukema saavutettiin vuonna 1994, jolloin yrityksiä oli 184 931. Tästä yritysten lukumäärä alkoi taas lisääntyä. Vuoteen 1998 kasvuvauhti oli keskimäärin reilun neljän prosentin luokkaa. Sen jälkeen kasvu on ollut keskimäärin yksi prosentti vuosittain.

Yritysten työllistämä henkilöstö oli 1 437 508 henkeä vuonna 1990. Lamavuosina henkilöstö väheni 27 prosenttia ja oli alimmillaan 1 049 674 vuonna 1994. Tämän jälkeen henkilöstön määrä kasvoi vuoteen 2001 asti keskimäärin 3,3 prosenttia vuodessa. Vieläkin määrä oli kuitenkin kahdeksan prosenttia alempi kuin vuonna 1990. Kahtena seuraavana vuonna henkilöstö väheni yhteensä noin 10 600 henkeä, mutta lisääntyi taas vuonna 2004.

Yritysten liikevaihto laski vuosina 1991 ja 1992 vuoden 1990 tasosta, mutta kääntyi jo seuraavana vuonna nousuun. Vuoden 1990 taso ylitettiin vuonna 1995. Kasvu on ollut keskimäärin kahdeksan prosenttia vuotta kohden vuoteen 2000 asti. Sen jälkeen kasvuvauhti on hidastunut keskimäärin 3,5 prosenttiin vuosittain. Luvuissa ei ole otettu huomioon rahan arvon muutosta.

Taulukko 1: Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto vuosina 1990-2004.

Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto
mrd. euroa
1990 218 140 1 437 508 156,9
1991 215 799 1 311 979 145,0
1992 211 474 1 178 211 138,4
1993 191 063 1 078 957 142,4
1994 184 931 1 049 674 153,8
1995 189 458 1 095 799 165,9
1996 203 358 1 127 235 177,7
1997 213 230 1 181 134 197,8
1998 219 273 1 235 054 212,4
1999 219 516 1 268 658 225,8
2000 222 817 1 301 418 262,3
2001 224 847 1 318 654 271,7
2002 226 593 1 315 073 274,3
2003 228 422 1 308 031 284,1
2004 232 305 1 312 245 300,0

Teollisuus ja kauppa suurimmat toimialat

Vuoden 2004 tilaston mukaan yrityksiä oli eniten kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelujen toimialalla, 20,2 prosenttia kaikista yrityksistä. Melkein saman verran eli 20 prosenttia oli kaupan toimialalla. Rakentamisen osuus oli 13,7 prosenttia ja teollisuuden 10,7 prosenttia. Ajanjaksolla 1990-2004 teollisuuden ja kaupan osuudet ovat tasaisesti laskeneet ja vastaavasti kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelujen osuus on noussut. Myös rakentamisen osuus on hiljalleen kasvanut.

Kuva 1: Toimialojen osuudet yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä ja liikevaihdosta 2004, %

Henkilöstön osuus oli suurin teollisuudessa, 30,5 prosenttia. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 18,1 prosenttia sekä kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelut 14,5 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen osuus oli 11,4 prosenttia ja rakentamisen osuus vajaat kymmenen prosenttia.

Yllä mainitulla ajanjaksolla teollisuuden ja kaupan henkilöstöosuudet ovat jonkin verran laskeneet, kun taas kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palveluissa osuus on noussut merkittävästi.

Teollisuudessa ja kaupassa muodostui yli 70 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Teollisuuden osuus oli 37,4 prosenttia ja kaupan osuus 33 prosenttia. Näiden jälkeen tulee kuljetus, varastointi ja tietoliikenne reilun kahdeksan prosentin osuudellaan.

Vuodesta 1990 vuoteen 2004 teollisuuden liikevaihto-osuus on vaihdellut. Alhaisimmillaan se oli 34 prosenttia vuonna 1991 ja korkeimmillaan 39 prosenttia vuonna 2000. Kaupan osuus on laskenut muutamaa lievää nousuvuotta lukuun ottamatta melko tasaisesti 37 prosentista 33 prosenttiin. Liikevaihto-osuus on noussut kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä sekä kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palveluissa, molemmissa reilut kaksi prosenttiyksikköä.

Yritysten kokorakenne

Maassamme oli vuonna 2004 henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä 229 446 eli 98,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Ne työllistivät 44,1 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja niiden liikevaihto oli 33,2 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta.

Keskisuuria yrityksiä (50-249 työntekijää) oli 2295 eli noin yksi prosentti kaikista yrityksistä. Näiden yritysten osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä oli 17,6 prosenttia ja liikevaihdosta 19,1 prosenttia.

Vähintään 250 henkilöä työllistäviä suuria yrityksiä oli 564, mikä oli 0,2 prosenttia koko yritysjoukosta. Ne työllistivät 38,3 prosenttia yritysten työvoimasta ja niiden liikevaihto muodosti 47,7 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Suurista yrityksistä 48 työllisti yli 2000 henkilöä. Näiden osuus oli 16,2 yritysten koko henkilöstöstä ja 22,4 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

PK-yritysten lukumäärä kasvoi 3894 yrityksellä, ja suurten yritysten määrä väheni 11 yrityksellä. Henkilöstö lisääntyi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 9000 henkilöllä ja suurissa yrityksissä väheni 4648 hengellä. Liikevaihto kasvoi kaikissa kokoluokissa, suhteellisesti eniten keskisuurissa yrityksissä, 6,9 prosenttia.

Taulukko 2. Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kokoluokittain 2004.

Yrityksiä
%
Henkilöstö
%
Liikevaihto
milj. euroa

%
PK-yritykset 231 741 99,8 809 742 61,7 156 879 52,3
pienyritykset 229 446 98,8 578 852 44,1 99 705 33,2
keskisuuret 2 295 1,0 230 890 17,6 57 174 19,1
Suuret yritykset 564 0,2 502 503 38,3 143 037 47,7
Yhteensä 232 305 100,0 1 312 245 100,0 299 916 100,0

PK-yrityksen määrittelemiseksi on olemassa myös EU:n komission suositus, jossa työntekijöiden määrän lisäksi otetaan huomioon yrityksen vuosiliikevaihdon määrä ja taseen loppusumma sekä riippumattomuusehto. Vuonna 2004 tämän suosituksen mukaan määriteltyjä pieniä yrityksiä oli 224 000, keskisuuria 3 100 ja suuria 4 600.

Toimipaikat maakunnittain

Yritysten toimipaikkoja oli vuonna 2004 eniten Uudenmaan maakunnassa, toiseksi eniten Varsinais-Suomessa ja kolmanneksi eniten Pirkanmaalla. Vähiten toimipaikkoja oli Ahvenanmaan maakunnassa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla.

Tarkasteluvuonna toimipaikkojen määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna eniten Itä-Uudellamaalla. Lisäys oli 3,9 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaalla lisäys oli 2,6 prosenttia ja Kanta-Hämeessä sekä Keski-Suomessa 2,3 prosenttia kummassakin. Vähiten toimipaikkojen määrä lisääntyi Kainuussa, 0,1 prosenttia.

Henkilöstömäärän suhteen kärkisijalla oli ylivoimaisesti Uusimaa 34,3 prosentin osuudella. Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan osuudet olivat vajaat yhdeksän prosenttia molemmilla. Pienimmät osuudet olivat Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Ehkä hieman yllättäen henkilöstön määrä kasvoi edellisvuodesta eniten Kainuussa (2,8%), Pohjois-Karjalassa (2,7%) ja Keski-Pohjanmaalla (2,2%). Henkilöstön määrä väheni kuudessa maakunnassa, eniten Ahvenanmaalla (2,8%) ja Varsinais-Suomessa (2,2%).

Liikevaihtoa muodostui niinikään eniten Uudellamaalla, 43,9 prosenttia kaikkien toimipaikkojen liikevaihdosta. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Pirkanmaalla 7,7 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 7,2 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta voimakkaimmin Lapissa. Kasvuprosentti oli 14,5. Reipasta kasvua oli myös Keski-Pohjanmaalla, 11,6 prosenttia ja Itä-Uudellamaalla 9 prosenttia. Pienin kasvuprosentti oli Satakunnassa (1,4%) ja liikevaihto väheni Ahvenanmaalla 4,8 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla 0,7 prosenttia.

Taulukko 3: Yritysten toimipaikkojen määrä, henkilöstö ja liikevaihto maakunnittain 2004

Toimipaikkoja Muutos-
%
Henkilöstö Muutos-
%
Liikevaihto
1 000 euroa
Muutos-
%
Manner-Suomi 260 016 1,7 1 306 840 0,3 294 691 106 5,3
Uusimaa 74 116 1,9 450 610 0,4 130 127 191 5,4
Itä-Uusimaa 5 091 3,9 20 002 1,4 7 346 541 9,0
Varsinais-Suomi 24 517 2,0 114 779 -2,2 21 342 843 2,3
Satakunta 11 907 1,2 54 011 -0,2 11 130 230 1,4
Kanta-Häme 7 914 2,3 37 363 -0,3 6 579 399 6,4
Pirkanmaa 22 820 2,0 117 052 0,4 22 668 515 7,5
Päijät-Häme 9 914 0,3 48 937 -1,4 7 701 393 2,2
Kymenlaakso 8 016 0,6 44 399 -0,6 9 172 489 2,8
Etelä-Karjala 5 916 0,3 29 955 0,4 6 826 192 4,8
Etelä-Savo 7 800 1,2 29 096 0,0 4 299 821 7,8
Pohjois-Savo 10 792 0,6 47 864 0,9 8 228 908 3,3
Pohjois-Karjala 7 235 2,1 30 134 2,7 5 009 092 6,7
Keski-Suomi 12 067 2,3 56 102 1,2 10 067 516 5,4
Etelä-Pohjanmaa 10 788 1,7 39 456 1,1 6 712 937 -0,7
Pohjanmaa 9 448 0,9 42 047 0,9 8 437 139 7,1
Keski-Pohjanmaa 3 576 1,3 14 343 2,2 2 997 996 11,6
Pohjois-Pohjanmaa 15 485 2,6 81 839 2,0 15 706 015 6,4
Kainuu 3 432 0,1 14 043 2,8 2 111 031 2,3
Lappi 9 182 0,9 34 809 1,5 8 225 858 14,5
Ahvenanmaa 1 854 1,5 8 448 -2,8 1 542 082 -4,8
Ahvenanmaa 1 854 1,5 8 448 -2,8 1 542 082 -4,8
Koko maa 261 871 1,7 1 315 288 0,3 296 233 188 5,3

Päivitetty 30.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2004, Katsaus yrityksiin ja toimipaikkoihin 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2004/syr_2004_2005-11-30_kat_001.html