Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä

Tilasto sisältää tietoja yritysryhmien, yritysten ja toimipaikkojen määristä ja muutoksista toimialoittain, alueittain ja oikeudellisen muodon mukaan. Tilaston ajanjakso on vuosi. Tilasto kattaa tietyin rajauksin yritysryhmät, yritykset ja niiden toimipaikat, jotka toimivat arvonlisäverovelvollisina, työnantajina tai maksavat veroa elinkeinotulosta. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Käytetyt käsitteet

Yritys

Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat:
- ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä,
- oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, taloudellinen yhdistys ja avoin yhtiö),
- julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset,
- asuntoyhteisöt.

Toimipaikka

Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluja tuottava yksikkö. Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka, suurimmilla satoja.

Varsinainen toimipaikka harjoittaa yrityksen normaalia tuotantotoimintaa. Toimipaikkoja ovat esim. tehdas, myymälä, toimisto ja verstas. Liikenteessä ja rakennustoiminnassa toimipaikka on pää- tai piirikonttori, josta toimintaa johdetaan.

Aputoimipaikka sijaitsee erillään varsinaisesta tuotantotoiminnasta ja se tuottaa palveluja vain yritykselle itselleen. Aputoimipaikkoja ovat esimerkiksi yrityksen pääkonttori, oma varasto tai korjaamo omien ajoneuvojen korjaamista varten.

Toimialayksikkö

Toimialayksikkö on yritys tai yrityksen osa, joka pääasiallisesti toimii yhdellä toimialalla. Sitä ei rajoiteta alueellisesti yhteen paikkaan, vaan se kattaa yrityksen kaikki tietyllä toimialalla toimivat toimipaikat. Jokaisella yrityksellä on yksi tai useampia toimialayksikköjä.

Konserni

Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten kanssa määräämisvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä (tytär). Konsernina käsitellään myös sellaiset Suomessa toimivat yksittäiset yritykset, joiden emoyritys sijaitsee ulkomailla.

Konserneihin on siten luettu kaikki Suomessa konsernitilinpäätöksen ja konsernirakenteen omaavat pääkonsernit. Alakonserneja ei ole tilastoitu erikseen vaan mahdolliset alakonsernit sisältyvät tilaston pääkonserneihin.

Tilasto ei sisällä ns. kuntakonserneja eli kuntien konsernitilinpäätöksissään esittämiä yritysomistuksia.

Yritystilasto, toimipaikkatilasto

Yritystilastoissa yrityksen koko toiminta tilastoidaan yrityksen päätoimialalle. Yksitoimipaikkaisella yrityksellä yrityksen ja toimipaikan toimiala on sama. Monitoimipaikkaisella yrityksellä on yksi päätoimiala, mutta sillä on usein toimipaikkoja, joiden toimiala voi olla eri kuin yrityksen päätoimiala. Toimipaikkatilastot kootaan toimipaikkojen toimialojen mukaan.

Toimipaikoittain yhteenlaskettu henkilöstö eroaa yrityksittäin lasketusta. Ero johtuu siitä, että voittoa tavoittelemattomat yhteisöt eivät sisälly yrityksiin, mutta niiden liiketoimipaikat ovat mukana toimipaikkatilastoissa.

Yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä

Tilastoon on valittu yritykset, joiden toiminta-aika ylitti tarkasteluvuonna puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää yli puoli henkilöä tai liikevaihdon olla enemmän kuin 9 258 euroa vuonna 2005. Toimipaikkatilastossa yrityksen toimipaikan tulee täyttää samat ehdot kuin yrityksenkin.

Henkilöstö

Henkilöstö sisältää sekä palkansaajat että yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella.

Liikevaihto

Liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuotosta. Eräiden toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Tärkein näistä on rahoitus- ja vakuutustoiminta. Liikevaihto on tilikaudelta, joka päättyi 1.1.2005-31.12.2005 välisenä aikana. Jos tilikauden pituus erosi 12 kuukaudesta, muunnettiin liikevaihto 12 kuukautta vastaavaksi. Aikasarjoissa markkamääräiset liikevaihdot on muutettu euromääräisiksi jakamalla ne luvulla 5,94573. Aikasarjojen liikevaihtolukuja ei ole korjattu rahan arvon muutoksella.

Liikevaihdon suuruusluokat on määritelty siten, että luokkaan kuuluvat arvot, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin luokan alaraja mutta pienempiä kuin luokan yläraja.

Palkat

Palkat ovat tilikaudelta ja niihin sisältyvät rahapalkan lisäksi ennakkoperintälain mukaiset luontaisedut. Palkkoihin sisältyvät myös yrittäjien itselleen maksamat palkat. Optiotulot eivät sisälly palkkoihin.

Joillakin toimialoilla palkat ovat todellista suurempia sen vuoksi, että emoyritys voi tilittää tytäryrityksensä ennakonpidätykset verottajalle. Tällöin tytäryrityksen palkkasumma saattaa tilastoitua emoyrityksen toimialalle. Vakuutusalalla palkkoihin sisältyvät myös asiamiesten palkat, vaikka he eivät tavallisesti sisällykään henkilöstömäärään.

Toimiala

Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti toimiala Toimialaluokitus 2002:n tarkimmalla tasolla. Aputoimipaikan toimiala on sama kuin yrityksen päätoimiala.

Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoimiala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän arvonlisäyksen perusteella. Arvonlisäys vastaa läheisesti jalostusarvoa. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys saadaan kertomalla kunkin toimipaikan työllisten määrä toimipaikan toimialan keskimääräisellä arvonlisäyksellä ja suhteuttamalla saatu luku toimipaikan toiminta-aikaan tilastovuoden tilikaudella. Päätoimiala määritellään vaiheittain toimialaluokituksen kirjaintasolta tarkimmalle tasolle. Yrityksen päätoimialaksi määräytyy yleensä sen toimipaikan toimiala, jossa tilikauden arvonlisäys on suurin.

Luokitukset

Toimialaluokitus

Käytetty toimialaluokitus on Toimialaluokitus 2002 (Tilastokeskus, käsikirjoja 4, Helsinki 2002). Toimialaluokitus 2002 perustuu EU:n toimialastandardiin NACE 2002:een siten, että NACEn nelinumerotasoa on tarkennettu kansallisia tarpeita varten viidennellä numerolla.

Sektoriluokitus

Käytetty sektoriluokitus on Sektoriluokitus 2000 (Tilastokeskus, käsikirjoja 5, Helsinki 2000). Luokituksessa yksiköt jaetaan omistajuuden, toiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan perusteella eri sektoreihin.

Alueluokitus

Käytetty alueluokitus perustuu julkaisuun Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot. (Tilastokeskus, Käsikirjoja 28). Alueluokituksessa käytetään tilastovuoden aluejakoa.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä: verohallinnon rekistereistä ja omista tiedusteluista. Yritysryhmätiedot kerätään Patentti- ja rekisterihallitukselle tai Suomen Asiakastieto Oy:lle toimitetuista konsernitilinpäätöksistä. Konsernitilinpäätöksistä saadaan yritysryhmien aloitus- ja lopetustiedot, liikevaihto, tase, henkilöstö ja rakennetiedot.

Verohallituksen eri rekistereistä saadaan yrityksen aloitus- ja lopetustiedot, kotikunta, alustava toimialatieto uusille yrityksille, liikevaihto ja palkat.

Omilla tiedusteluilla kerätään vuosittain kaikkien monitoimipaikkaisten ja vähintään 20 henkilöä työllistävien yksitoimipaikkaisten yritysten tiedot. Alle 20 henkilöä työllistävistä yrityksistä tiedustellaan yksiköt, joilla tiedot hallinnollisten rekistereiden, kaupallisten aineistojen tai Tilastokeskuksen muiden tiedustelujen perusteella ovat muuttuneet. Perustetut yritykset sisällytetään yleensä kerran uusien yritysten tiedusteluun melko pian toiminnan aloittamisen jälkeen. Omista tiedusteluista saadaan muun muassa henkilöstön määrä, liikevaihto, toimiala ja sijaintikunta. Tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstön määrä estimoidaan palkkatietojen perusteella.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Julkaisun taulut kattavat maatilatalouden ulkopuoliset yritykset ja niiden toimipaikat. Maatilataloudesta mukana ovat työnantajina toimivat tilat.

Tilaston ulkopuolelle on rajattu yritykset ja toimipaikat, joiden toiminta on päättynyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla tai toiminta vuoden aikana on ollut erittäin vähäistä. Toiminnan laajuuden oli vastattava yli puolen henkilön työpanosta tai liikevaihdon oli oltava enemmän kuin 9 258 euroa vuonna 2005 ja toiminta-ajan oli ylitettävä puoli vuotta.

Tietojen käsittelyprosessin aikana rekisterin korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten listaus- ja tilastollisten tarkistusohjelmien avulla sekä puhelintiedusteluilla.

Suomen Posti Oyj:n ja sen tytäryhtiön Jakeluykkönen Oy:n liikevaihdot puuttuvat toimipaikkatilastoista, koska niitä ei ole pystytty jakamaan toimipaikoittain (henkilöstö sisältyy lukuihin).

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4.1 Tilaston ilmestymistiheys ja mittausjakso

Tilasto ilmestyy vuosittain.

Tilasto ilmestyy 30.11.2006 ja mittausjaksona on tilikausi, joka päättyi 1.1.2005-31.12.2005 välisenä aikana.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Taulukoita elinkeinoverovelvollisista yrityksistä ja niiden toimipaikoista (pl. maatilat ja kuntien liikelaitokset) on saatavana vuodesta 1993 lähtien Tilastokeskuksen verkkosivuilta Internetistä StatFin-palvelimesta osoitteesta http://statfin.stat.fi/statweb.

Toimialoittain tuotettavat taulukot ovat saatavilla vuodesta 1993 vuoteen 2001 Toimialaluokitus TOL 1995 mukaisina ja vuodesta 2001 eteenpäin Toimialaluokitus TOL 2002 mukaisina.

Tilauksesta toimitettavia taulukoita elinkeinoverovelvollisista yrityksistä (pl. maatilat ja kuntien liikelaitokset) on saatavana vuodesta 1989 lähtien. Taulukoita rekisteröidyistä työnantajista ja liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä on saatavana tilastovuosilta 1984-1993.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastoissa vuosien 1984-1986 tiedot on luokiteltu vuoden 1979 toimialaluokituksen perusteella (TOL 1979), vuosien 1986-1993 tiedot on luokiteltu vuoden 1988 toimialaluokituksen perusteella (TOL 1988), vuosien 1993-2001 tiedot on luokiteltu vuoden 1995 toimialaluokituksen perusteella (TOL 1995) ja vuosien 2001-2005 tiedot on luokiteltu vuoden 2002 toimialaluokituksen perusteella (TOL 2002).

Vuosina 1984-1988 tilasto kattaa rekisteröidyt työnantajat ja liikevaihtoverovelvolliset yritykset. Vuodesta 1989 tilasto kattaa myös elinkeinoverovelvolliset yksiköt.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Yritysrekisterin vuositilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tuottaman Aloittaneet ja lopettaneet yritykset tilaston kanssa, jossa yritysten määrä perustuu poikkileikkaustietoon työnantajana ja/tai arvonlisäverovelvollisena toimivista yrityksistä.

Tilastokeskus julkaisee myös Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastoa (FATS). Suomen yritykset -tilastossa esitetyt ulkomaalaisomisteisten yritysten tiedot poikkeavat FATS tilaston tiedoista, koska FATS -tilasto kuvaa kaikkia ulkomaalaisomisteisia yrityksiä, jotka olivat yritysrekisterissä aktiivisina 31.12.2005. Tässä Suomen yritykset 2005 -julkaisussa puolestaan sovelletaan edellä mainittuja kokorajoja liikevaihdossa ja henkilöstössä sekä vaatimusta, että yrityksen toiminta-aika ylitti puoli vuotta tilastovuonna.


Päivitetty 30.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2005, Laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2005/syr_2005_2006-11-30_laa_001.html