Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Katsaus yrityksiin ja toimipaikkoihin 2006

Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto 2000 - 2006

Suomessa toimi 250 378 yritystä vuonna 2006. Määrän kasvu oli 3,4 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2006 yritysten määrä oli kuitenkin kaikkiaan 5,9 prosenttia eli 14 000 suurempi kuin vuonna 2005, koska yritysten määrässä näkyy yritysrekisterin tietopohjan laajentuminen sisältämään myös kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisävelvolliset yksiköt. Laajennus vaikuttaa lähinnä toimialan kiinteistö- ja vuokrauspalvelut yritysten lukumäärään. Yritykset työllistivät 1 377 732 henkilöä, mikä oli noin 49 300 henkilöä enemmän kuin vuonna 2005. Yritysten liikevaihto oli 347,6 miljardia euroa.

Vuonna 2000 yritysten määrä oli 222 817. Vuosina 2001 - 2003 yritysten lukumäärä lisääntyi lähes prosentilla vuosittain. Vuosina 2004 ja 2005 kasvu oli lähes kaksi prosenttia ja lisääntyi siis edelleen vuonna 2006.

Yritykset työllistivät 1 301 418 henkeä vuonna 2000. Vuonna 2001 henkilöstön määrä kasvoi 1,3 prosenttia. Kahtena seuraavana vuonna henkilöstö väheni yhteensä noin 10 600 henkeä, mutta lisääntyi 0,3 prosenttia taas vuonna 2004. Vuoden 2005 aikana henkilöstön määrä kasvoi reilun prosentin verran ja ylitti vuoden 2001 tason. Vuonna 2006 henkilöstön määrä kasvoi 3,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2005.

Yritysten liikevaihto oli 262 miljardia euroa vuonna 2000. Sen jälkeen kasvuvauhti oli keskimäärin kolme prosenttia vuosittain, mutta kolmena viimeisenä tarkasteluvuotena kasvu on ollut ripeämpää; 5,2 prosenttia vuonna 2004, vuonna 2005 kasvu oli 6,2 prosenttia ja 9 prosenttia vuonna 2006. Luvuissa ei ole otettu huomioon rahan arvon muutosta.

Taulukko 1. Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto vuosina 2000 - 2006

Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto
mrd. euroa
2000 222 817 1 301 418 262,3
2001 224 847 1 318 654 271,7
2002 226 593 1 315 073 274,3
2003 228 422 1 308 031 284,1
2004 232 305 1 312 245 300,0
2005 236 435 1 328 451 318,5
2006 250 378 1 377 732 347,6

Teollisuus ja kauppa suurimmat toimialat

Vuoden 2006 tilaston mukaan yrityksiä oli eniten kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelujen toimialalla, 21,6 prosenttia kaikista yrityksistä. Toiseksi eniten yrityksiä oli kaupan toimialalla eli 18,6 prosenttia. Rakentamisen osuus oli 14,2 prosenttia ja teollisuuden 9,8 prosenttia. Ajanjaksolla 2000 - 2006 teollisuuden ja kaupan osuudet ovat tasaisesti laskeneet ja vastaavasti kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelujen ja rakentamisen osuudet ovat kasvaneet.

Kuvio 1. Toimialojen osuudet yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä, liikevaihdosta ja palkoista 2006, %

Henkilöstön osuus oli suurin teollisuudessa, 29,0 prosenttia. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 17,9 prosenttia sekä kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelut 15,9 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen osuus oli 11,1 prosenttia ja rakentamisen osuus vajaat kymmenen prosenttia.

Vuosina 2000 - 2006 teollisuuden henkilöstöosuus on hieman laskenut, kaupan osuus henkilöstöstä on pysynyt melko muuttumattomana ja kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palveluissa osuus on kasvanut eniten. Teollisuuden henkilöstöosuus on taas ko. ajanjaksolla hieman laskenut, kaupan osuus henkilöstöstä on pysynyt melko muuttumattomana ja kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palveluissa osuus on kasvanut eniten.

Vuodesta 2000 vuoteen 2003 teollisuuden liikevaihto-osuus on vähentyi 39,1 prosentista 37,1 prosenttiin, mutta on sitten taas vähän noussut. Muilla toimialoilla osuudet ovat muuttuneet suhteellisen vähän.

Yritysten kokorakenne Suomessa

Suomessa oli vuonna 2006 henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä 247 393 eli 98,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Ne työllistivät 44,6 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja niiden liikevaihto oli 31,5 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta.

Keskisuuria yrityksiä (50 - 249 työntekijää) oli 2 373 eli noin yksi prosentti kaikista yrityksistä. Näiden yritysten osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä oli 17,3 prosenttia ja liikevaihdosta 17,4 prosenttia.

Vähintään 250 henkilöä työllistäviä suuria yrityksiä oli 612, mikä oli 0,2 prosenttia koko yritysjoukosta. Ne työllistivät 38,1 prosenttia yritysten työvoimasta ja niiden liikevaihto muodosti 51,1 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Suurista yrityksistä 48 työllisti yli 2 000 henkilöä. Näiden osuus oli 15,8 yritysten koko henkilöstöstä ja 24,4 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

PK-yritysten lukumäärä kasvoi 5,9 prosentilla eli 13 910 yrityksellä. Yritysten määrässä näkyy yritysrekisterin tietopohjan laajentuminen sisältämään myös kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisävelvolliset yksiköt. Ilman tietopohjan muutosta PK-yritysten lukumäärä kasvoi 3,4 prosentilla. Suurten yritysten lukumäärä kasvoi 5,7 prosentilla eli 33 yrityksellä. Henkilöstö lisääntyi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 35 000 henkilöllä eli 4,2 prosentilla. Suurissa yrityksissä henkilöstö lisääntyi 14 600 hengellä, kun edellisvuonna oli vähennystä noin 4 600 henkeä. Liikevaihto kasvoi kaikissa yritysten kokoluokissa: pienissä yrityksissä 2,3 prosenttia, keskisuurissa 6,5 prosenttia ja suurissa 14,8 prosenttia.

Taulukko 2. Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kokoluokittain 2006

  Yrityksiä
%
Henkilöstö
%
Liikevaihto
milj. euroa

%
PK-yritykset 249 766 99,8 853 378 61,9 170 029 48,9
- pienyritykset 247 393 98,8 614 639 44,6 109 394 31,5
- keskisuuret 2 373 0,9 238 739 17,3 60 635 17,4
Suuret yritykset 612 0,2 524 354 38,1 177 542 51,1
Yhteensä 250 378 100,0 1 377 732 100,0 347 571 100,0

PK-yrityksen määrittelemiseksi on olemassa myös EU:n komission suositus, jossa työntekijöiden määrän lisäksi otetaan huomioon yrityksen vuosiliike-vaihdon määrä ja taseen loppusumma sekä riippumattomuusehto. Vuonna 2006 tämän suosituksen mukaan määriteltyjä pieniä yrityksiä oli 241 672, keskisuuria 3 370 ja suuria 4 779.

Toimipaikat maakunnittain

Yritysten toimipaikkoja oli vuonna 2006 eniten Uudenmaan maakunnassa, toiseksi eniten Varsinais-Suomessa ja kolmanneksi eniten Pirkanmaalla. Vähiten toimipaikkoja oli Ahvenanmaan maakunnassa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla.

Kaikissa jäljempänä tarkastelluissa luvuissa on mukana alussa mainittu yritysrekisterin tietopohjan laajentumisen aiheuttama kasvu. Tarkasteluvuonna toimipaikkojen määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna eniten Pohjanmaalla, jossa kasvu oli 7,5 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla lisäys oli 7,3 prosenttia sekä Kanta-Hämeessä ja Ahvenanmaalla, molemmissa 7,2 prosenttia.1)

Henkilöstömäärän suhteen kärkisijalla oli ylivoimaisesti Uusimaa 34,0 prosentin osuudella. Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan osuudet olivat noin yhdeksän prosenttia molemmilla. Pienimmät osuudet olivat Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Henkilöstön määrä kasvoi edellisvuodesta eniten Keski-Pohjanmaalla (7,9 %), Pohjanmaalla (5,6 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (5,1 %). Vähiten henkilöstön määrä kasvoi Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa (0,4 %) ja Päijät-Hämeessä (0,7 %).

Liikevaihtoa muodostui myös ylivoimaisesti eniten Uudellamaalla, 44,1 prosenttia kaikkien toimipaikkojen liikevaihdosta. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Pirkanmaalla (7,7 %) ja Varsinais-Suomessa (7,5 %).

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta voimakkaimmin Lapissa, jossa kasvuprosentti oli 19,1 prosenttia. Kasvua oli myös Itä-Uudellamaalla (18,0 %), Pohjanmaalla (17,0 %) ja Keski-Pohjanmaalla (15,7 %). Vähiten kasvua oli Ahvenanmaalla (2,4 %) ja Kanta-Hämeessä (5,3 %).

Taulukko 3. Yritysten toimipaikkojen määrä, henkilöstö ja liikevaihto sekä muutosprosentit edellisvuodesta maakunnittain 2006

  Toimipaikkoja Muutos-% Henkilöstö Muutos-% Liikevaihto
1 000 euroa
Muutos-%
Manner-Suomi 279 693 5,7 1 372 015 3,6 343 399 143 9,3
Uusimaa 79 851 5,5 470 143 3,2 152 051 640 7,9
Itä-Uusimaa 5 534 5,7 21 179 4,8 10 421 011 18,0
Varsinais-Suomi 26 613 5,9 123 487 4,6 25 917 249 9,5
Satakunta 12 434 4,5 55 478 2,6 12 646 353 10,2
Kanta-Häme 8 655 7,2 38 365 4,0 7 261 955 5,3
Pirkanmaa 24 907 6,2 125 282 3,8 26 485 643 9,9
Päijät-Häme 10 620 5,1 49 711 0,7 8 993 487 8,6
Kymenlaakso 8 620 5,1 44 260 0,4 9 973 243 6,6
Etelä-Karjala 6 274 4,9 30 647 3,4 7 103 664 12,3
Etelä-Savo 8 225 5,0 30 289 4,3 4 779 895 7,7
Pohjois-Savo 11 490 5,8 50 631 3,1 9 065 031 8,7
Pohjois-Karjala 7 647 4,9 32 056 2,9 5 737 769 8,3
Keski-Suomi 12 961 5,4 59 897 4,4 11 391 491 11,1
Etelä-Pohjanmaa 11 516 5,2 42 712 5,1 8 081 665 8,3
Pohjanmaa 10 253 7,5 44 670 5,6 10 179 766 17,0
Keski-Pohjanmaa 3 892 7,3 15 186 7,9 3 308 694 15,7
Pohjois-Pohjanmaa 16 925 7,1 86 638 4,8 17 732 759 7,3
Kainuu 3 579 4,3 14 930 3,4 2 448 030 12,8
Lappi 9 697 4,4 36 454 4,2 9 819 798 19,1
Ahvenanmaa 2 003 7,2 8 833 0,4 1 727 639 2,4
Koko maa 281 696 5,7 1 380 847 3,6 345 126 782 9,3

Konsernien toiminta Suomessa

Konserneihin kuuluvien Suomessa toimivien yritysten vuoden 2006 yhteenlaskettu liikevaihto oli 267 miljardia euroa ja ne työllistivät 757 000 henkilöä. Lukumäärältään eniten konserneja oli kaupan toimialalla. Vuonna 2006 Suomessa toimineista konserneista 35,7 prosenttia (1 995) toimi kaupassa, 19,4 prosenttia (1 087) teollisuudessa, 18,1 prosenttia (1 011) kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa sekä 6,6 prosenttia (372) kuljetuksessa ja tietoliikenteessä. Teollisuuden toimialalla toimivat konsernit muodostivat kaikkien konsernien liikevaihdosta noin 45 prosenttia ja henkilöstöstä noin 39 prosenttia. Teollisuudessa merkittävin yksittäinen toimiala henkilöstöllä mitattuna oli metalliteollisuus.

Kuvio 2. Konsernit päätoimialan mukaan 2006

1) 29.11.2007 klo 11.00 poistettu virheellinen lause: Satakunnassa toimipaikkojen määrä väheni muutamalla ja Kainuussa määrä pysyi samana.

2) Luku korjattu 29.11.2007 klo 11.00. Oli aiemmin 37,0.


Päivitetty 29.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2006, Katsaus yrityksiin ja toimipaikkoihin 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2006/syr_2006_2007-11-29_kat_001.html