Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 28.11.2008

Antalet företag ökade betydligt år 2007

Enligt Statistikcentralen fanns det 308 917 företag i Finland år 2007. Den faktiska ökningen av antalet företag var fem procent från året innan. Antalet företag är dock totalt 23 procent större, dvs. det finns 58 500 fler företag än år 2006, eftersom antalet företag också omfattar 45 681 lantbruksföretag som i och med utvidgningen av kunskapsbasen ingår i företagsregistret. Tidigare har de lämnats utanför statistikföringen. Nu omfattar statistiken de lantbruksföretag vars inkomster av lantbruket överskred statistikgränsen på 9 636 euro. Under början av 2000-talet ökade antalet företag med i genomsnitt något under en procent per år, åren 2004 och 2005 med något under två procent och år 2006 med drygt tre procent.

I företagen arbetade 1 481 870 personer, vilket är en ökning på 7,5 procent, dvs. 104 140 personer, jämfört med året innan. Av detta antal berodde 45 400 personer på ovan angivna ökning av lantbruksföretag. Antalet anställda ökade inom alla näringsgrenar, relativt sätt mest inom tekniska tjänster och företagstjänster, där ökningen var över tio procent. Inom byggverksamheten ökade antalet anställda med 9 procent, medan ökningen året innan var bara något under 3 procent. Inom industrin ökade antalet anställda med drygt en procent år 2007. Industrin sysselsatte fortfarande det klart flesta antalet anställda, dvs. 27,3 procent av de anställda i alla företag, fastän andelen sjunkit något. Handelns andel av de anställda var något under 17 procent och de tekniska tjänsterna och företagstjänsternas andel var 14 procent.

År 2007 ökade antalet anställda i små och medelstora företag med totalt 83 085 personer. Av ökningen hänförde sig 46 855 personer till jordbruk, skogsbruk och fiske och 36 430 personer var således annan ökning. Också i de stora företagen var ökningen av antalet anställda rejäl, 21 000 personer. Av de anställda i alla företag arbetade 63 procent i små och medelstora företag. Andelen har ökat med över en procentenhet från året innan. Av tusen företag var i genomsnitt 998 små och medelstora företag, dvs. företag med färre än 250 anställda.

År 2007 uppgick företagens omsättning till 374,6 miljarder euro, dvs. en ökning på knapp åtta procent från året innan. Avvikande från tidigare år har omsättning inte statistikförts för lantbruksföretagen. I småföretagen ökade totalomsättningen med hela 11 miljarder euro. I de medelstora företagen var ökningen av omsättningen fyra miljarder euro och i de stora företagen ökade omsättningen med över 11 miljarder euro. Ökningen av företagens omsättning, exklusive lantbruksföretagen, var omkring fyra procent per person.

Omkring tre procent av företagen i Finland hörde till någon koncern. De anställda i dessa företag utgjorde 52,4 procent av arbetskraften i alla företag och 74,2 procent av omsättningen.

Enligt företagsregistret fanns det totalt 5 784 koncerner i Finland år 2007. Av dem var 1 736 helt inhemska, 601 finlandsägda multinationella och 3 448 utlandsägda koncerner. Koncernerna sysselsatte i Finland 783 400 personer, av vilka omkring 71 procent arbetade i inhemska koncerner.

Näringsgrensindelningen revideras

År 2009 införs den nya näringsgrensindelningen TOL 2008. Information om revideringen och dess införande finns på sidan http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html. De tabeller som visar övergången mellan den nya och den gamla indelningen år 2007 finns bakom länken Taulukot (bara på finska). Statistiska uppgifter för år 2007 publiceras med den nya indelningen 10.2.2009.

Sme-företagens och storföretagens andel av de anställda 1994 - 2007, %

Källa: Företagsregistret. Företag i Finland 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 28.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
TOL 2008 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2007/01/syr_2007_01_2008-11-28_tie_001_sv.html