Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Katsaus yrityksiin ja toimipaikkoihin 2007

Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto 2000-2007

Suomessa toimi 308 917 yritystä vuonna 2007. Määrän kasvu oli 23 prosenttia edellisvuodesta. Suuri muutos johtuu siitä, että tilastoon on otettu mukaan 45 700 maatalousyritystä, joita aiemmissa tilastoissa ei ole ollut. Ilman tätä lisäystä yritysten määrä lisääntyi noin 12 800 yrityksellä eli viidellä prosentilla.

Yritykset työllistivät 1 481 870 henkilöä, mikä oli 104 140 henkilöä enemmän kuin vuonna 2006. Tästä lisäyksestä 45 400 tulee maatalousyritysten lisäämisestä tilastoon ja muu henkilöstön määrän lisäys oli siis 58 740 henkilöä. Yritysten liikevaihto oli 374,6 miljardia euroa.

Vuonna 2000 yritysten määrä oli 222 817. Vuosina 2001-2003 yritysten lukumäärä lisääntyi vajaalla prosentilla vuosittain. Vuosina 2004 ja 2005 kasvu oli vajaat kaksi prosenttia, vuonna 2006 reilut kolme prosenttia ja vuonna 2007 siis vieläkin suurempi.

Yritykset työllistivät 1 301 418 henkeä vuonna 2000. Vuonna 2001 henkilöstön määrä kasvoi 1,3 prosenttia. Kahtena seuraavana vuonna henkilöstö väheni yhteensä noin 10 600 henkeä, mutta lisääntyi 4 200 hengellä taas vuonna 2004. Vuoden 2005 aikana henkilöstön määrä kasvoi reilun prosentin verran ja ylitti vuoden 2001 tason. Vuonna 2006 henkilöstön määrä kasvoi 3,7 prosenttia. Maatalousyritysten ottaminen mukaan vuoden 2007 tilastoon lisäsi henkilöstön määrää 45 400 henkilöllä. Ilman tätä lisäystäkin, henkilöstön määrä kasvoi enemmän kuin minään aikaisempana vuonna, ja oli likimain samoissa lukemissa kuin ennen 1990-luvun alun lamavuosia.

Vuonna 2000 yritysten liikevaihto oli 262 miljardia euroa. Sen jälkeen kasvuvauhti oli keskimäärin kolme prosenttia vuosittain, mutta sen jälkeen kasvu on ollut ripeämpää; vuonna 2004 viisi ja puoli prosenttia, seuraavana vuonna kuusi prosenttia, vuonna 2006 yhdeksän prosenttia ja vajaat kahdeksan prosenttia vuonna 2007. Luvuissa ei ole otettu huomioon rahan arvon muutosta.

Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto vuosina 2000-2007

  Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto mrd. euroa
2000 222 817 1 301 418 262,3
2001 224 847 1 318 654 271,7
2002 226 593 1 315 073 274,3
2003 228 422 1 308 031 284,1
2004 232 305 1 312 245 300,0
2005 236 435 1 328 451 318,5
2006 250 378 1 377 732 347,6
2007 308 917 1 481 870 374,6

Yritysten toimialarakenne

Lukumääräisesti eniten yrityksiä oli kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelujen toimialoilla, 18,7 prosenttia kaikista yrityksistä, ja maatalousyritysten mukaan ottamisesta johtuen melkein saman verran oli alkutuotannon toimialoilla. Seuraavaksi eniten yrityksiä oli kaupan toimialalla eli 15,5 prosenttia. Rakentamisen osuus oli 12,6 prosenttia ja teollisuuden 8,2 prosenttia. Ajanjaksolla 2000-2007 teollisuuden ja kaupan osuudet ovat laskeneet tasaisesti ja vastaavasti kiinteistö-, vuokraus- ja

liike-elämän palvelujen ja rakentamisen osuudet ovat kasvaneet. Myös terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä muiden henkilökohtaisten palvelujen toimialoilla yritysten ja toimipaikkojen määrä on lisääntynyt merkittävästi. Maatalousyksiköiden ottaminen mukaan tilastoon vuonna 2007 on pienentänyt muiden toimialojen suhteellisia osuuksia.

Toimialojen osuudet yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä, liikevaihdosta ja palkoista 2007, %

Henkilöstön osuus oli suurin teollisuudessa, 27,2 prosenttia. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 17 prosenttia sekä kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelut 16,2 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen osuus oli 10,5 prosenttia ja rakentamisen osuus vajaat kymmenen prosenttia.

Ajanjaksolla 2000-2007 teollisuuden henkilöstöosuus on hieman laskenut, kaupan osuus henkilöstöstä on pysynyt melko muuttumattomana ja kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palveluissa osuus on kasvanut eniten.

Teollisuudessa ja kaupassa muodostui yli 71,7 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Teollisuuden osuus oli 40,1 prosenttia ja kaupan osuus 31,6 prosenttia. Näiden jälkeen tulevat kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelut sekä kuljetus, varastointi ja tietoliikenne reilun seitsemän prosentin osuudellaan. Vuodesta 2000 vuoteen 2003 teollisuuden liikevaihto-osuus vähentyi 39,1 prosentista 37,1 prosenttiin, mutta on siitä selvästi noussut.

Yritysten kokorakenne Suomessa

Suomessa oli vuonna 2007 pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä 305 854 eli 99 prosenttia kaikista yrityksistä. Nämä työllistivät 46,8 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja niiden liikevaihto oli 32,3 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

Keskisuuria yrityksiä (50 - 249 työntekijää) oli 2 420 eli vajaa yksi prosentti kaikista yrityksistä. Näiden yritysten osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä oli 16,4 prosenttia ja liikevaihdosta 17,3 prosenttia.

Vähintään 250 henkilöä työllistäviä suuria yrityksiä oli 642, mikä oli 0,2 prosenttia koko yritysjoukosta. Ne työllistivät 36,8 prosenttia yritysten työvoimasta ja niiden liikevaihto muodosti 50,5 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Suurista yrityksistä 47 työllisti yli 2 000 henkilöä. Näiden osuus oli 14,8 yritysten koko henkilöstöstä ja 24,2 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Henkilöstöosuus on laskenut prosenttiyksikön verran edellisvuodesta ja liikevaihto-osuus on pysynyt ennallaan.

PK-yritysten lukumäärä kasvoi 23 prosentilla eli 58 508 yrityksellä. Kasvu selittyy alussa mainitulla maatalousyritysten tilastoon ottamisella ja vaikutukset näkyvätkin etenkin pienyritysten luvuissa. Jos toimialaluokka A eli maa-, riista- ja metsätalous jätetään kokonaan huomioimatta, PK-yritysten lukumäärä kasvoi 5,1 prosentilla eli 12 184. Suurten yritysten lukumäärä kasvoi 31 yrityksellä.

Henkilöstö lisääntyi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 83 000 henkilöllä eli 9,7 prosentilla (36 000 ja 4,3 % ilman maa- ja metsätalousyrityksiä). Suurissa yrityksissä henkilöstö lisääntyi 21000 hengellä, mikä oli 6 500 henkilöä edellisvuoden lisäystä enemmän. Liikevaihto kasvoi kaikissa yritysten kokoluokissa.

Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kokoluokittain 2007 (taulukon luvuissa ovat mukana maatalousyritykset)

  Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto
lkm % lkm % milj. euroa %
PK-yritykset 308 274 99,8 936 463 63,2 185 572 49,5
- pienyritykset 305 854 99,0 693 001 46,8 120 838 32,3
- keskisuuret 2 420 0,8 243 462 16,4 64 734 17,3
Suuret yritykset 643 0,2 545 405 36,8 189 016 50,5
Yhteensä 308 917 100,0 1 481 868 100,0 374 588 100,0

Edellä oleva kokotarkastelu on tehty ottamalla huomioon vain henkilöstön määrä. EU:n komission suosituksen mukaisessa kokoluokan määrittelyssä otetaan työntekijöiden määrän lisäksi huomioon myös yrityksen vuosiliikevaihdon määrä ja taseen loppusumma sekä riippumattomuusehto. Vuonna 2007 tämän suosituksen mukaan määriteltyjä pieniä yrityksiä oli 299 683, keskisuuria 3 628 ja suuria 4 967.

Toimipaikat maakunnittain

Yritysten toimipaikkoja oli vuonna 2007 eniten Uudenmaan maakunnassa, toiseksi eniten Varsinais-Suomessa ja kolmanneksi eniten Pirkanmaalla. Vähiten toimipaikkoja oli Ahvenanmaan maakunnassa, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Kaikissa tarkasteltavissa luvuissa on huomioitu katsauksen alussa mainittu maatalousyritysten lisääminen tilastoon. Tämä näkyy siten, että toimipaikkojen määrän suhteelliset muutokset olivat suurimmat Etelä-Pohjanmaalla (47 prosenttia), Keski-Pohjanmaalla (37 prosenttia) ja Pohjois-Savossa (31 prosenttia) ja pienin suhteellinen muutos, 8 prosenttia, oli Uudellamaalla. Suurimmat lukumääräiset muutokset olivat Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Henkilöstömäärän suhteen kärkisijalla oli ylivoimaisesti Uusimaa 33,0 prosentin osuudella. Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan osuudet olivat noin yhdeksän prosenttia molemmilla. Pienimmät osuudet olivat Ahvenanmaalla Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Maatalousyritysten mukaan ottaminen näkyy myös henkilöstön määrän muutoksissa. Henkilöstön määrä kasvoi suhteellisesti eniten Keski-Pohjanmaalla (18 prosenttia), Etelä-Pohjanmaalla (17 prosenttia) ja Etelä-Savossa (13 prosenttia). Pienin suhteellinen kasvu oli Uudellamaalla, Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Suurimmat lukumääräiset muutokset olivat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Liikevaihtoa muodostui niinikään ylivoimaisesti eniten Uudellamaalla, 44,5 prosenttia kaikkien toimipaikkojen liikevaihdosta. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Varsinais-Suomessa 7,7 prosenttia ja Pirkanmaalla 7,5 prosenttia.

Liikavaihto kasvoi suhteellisesti voimakkaimmin Varsinais-Suomessa, jossa kasvuprosentti oli 10,7. Pohjanmaalla kasvu oli suunnilleen samaa luokkaa. Vähiten kasvua oli Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Itä-Uudellamaalla. Muissa maakunnissa liikevaihto kasvoi yleisesti ottaen melko tasaisesti.

Yritysten toimipaikkojen määrä ja henkilöstö maakunnittain 2007 ja muutos edellisestä vuodesta

Alue Toimipaikkoja Muutos
%
Henkilöstö Muutos
%
Liikevaihto mrd. euroa Muutos
%
Mannersuomi 337 789 20,8 1 475 110 7,5 370,6 7,9
Uusimaa 86 219 8,0 492 591 4,8 165,9 9,1
Itä-Uusimaa 7 073 27,8 23 453 10,7 10,7 2,3
Varsinais-Suomi 33 486 25,8 132 167 7,0 28,7 10,7
Satakunta 15 980 28,5 60 959 9,9 13,7 8,5
Kanta-Häme 11 138 28,7 41 640 8,5 7,6 4,7
Pirkanmaa 29 373 17,9 133 713 6,7 28,1 6,0
Päijät-Häme 12 725 19,8 53 054 6,7 9,9 9,8
Kymenlaakso 10 572 22,6 46 863 5,9 10,2 2,2
Etelä-Karjala 7 700 22,7 32 701 6,7 7,7 8,2
Etelä-Savo 10 432 26,8 34 189 12,9 5,1 6,1
Pohjois-Savo 15 082 31,3 56 851 12,3 9,9 8,8
Pohjois-Karjala 9 752 27,5 35 160 9,7 5,9 2,2
Keski-Suomi 15 731 21,4 64 372 7,5 12,4 9,1
Etelä-Pohjanmaa 16 934 47,0 49 923 16,9 8,8 9,1
Pohjanmaa 13 381 30,5 49 206 10,2 11,2 10,1
Keski-Pohjanmaa 5 320 36,7 17 938 18,1 3,6 9,3
Pohjois-Pohjanmaa 21 481 26,9 94 488 9,1 18,4 3,8
Kainuu 4 448 24,3 16 632 11,4 2,6 6,4
Lappi 10 962 13,0 39 210 7,6 10,3 5,1
Ahvenanmaa - Åland 2 509 25,3 9 284 5,1 1,9 7,9
Koko maa 340 298 20,8 1 484 390 7,5 372,5 7,9

Konsernien toiminta Suomessa

Konserneihin kuuluvien, Suomessa toimivien yritysten vuoden 2007 yhteenlaskettu liikevaihto oli 287 miljardia euroa ja ne työllistivät 783 400 henkilöä. Eniten konserneja oli kaupan toimialalla. Vuonna 2007 Suomessa toimineista konserneista 34 prosenttia (1 954) toimi kaupassa, 20 prosenttia (1 141) teollisuudessa, 20 prosenttia (1 134) kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa sekä seitsemisen prosenttia niin rakentamisessa kuin kuljetuksessa ja tietoliikenteessäkin. Teollisuuden toimialalla toimivat konsernit muodostivat kaikkien konsernien liikevaihdosta noin 45 prosenttia ja henkilöstöstä noin 38 prosenttia. Teollisuudessa merkittävin yksittäinen toimiala henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna oli metalliteollisuus.

Konsernien henkilöstö päätoimialan mukaan 2007


Päivitetty 12.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. TOL 2008 2007, Katsaus yrityksiin ja toimipaikkoihin 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2007/01/syr_2007_01_2009-02-10_kat_001.html