Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 10.2.2009

Företagens näringsgrensstruktur år 2007 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

I början av år 2009 infördes den nya näringsgrensindelningen TOL 2008. Den här statistiken är företagsregistrets första statistik som publiceras enligt den nya näringsgrensindelningen. Motsvarande statistikuppgifter för år 2007 med näringsgrensindelningen TOL 2002 publicerades 28.11.2008.

Den nya näringsgrensindelningen har 21 huvudgrupper i stället för den gamla näringsgrensindelningens 17. En del av huvudgrupperna är innehållsmässigt nästan oförändrade även om en del funktioner har överförts till andra huvudgrupper. Två huvudgrupper har indelats i flera nya grupper, två nya huvudgrupper har bildats genom att sammanslå delar av gamla huvudgrupper och två gamla huvudgrupper utgör nu en ny huvudgrupp.

Antal företag efter näringsgren

Inom näringsgrenen A Jordbruk, skogsbruk och fiske verkade kvantitativt sett flest företag, totalt 18 procent av alla företag. Näst flest företag fanns i gruppen G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar och i gruppen F Byggverksamhet. Andelarna var 15 resp. 12,5 procent. Andelen företag var 9,8 procent inom Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (huvudgrupp M), 7,5 procent inom Tillverkning och 7,3 procent inom Transport och magasinering.

Jordbrukets, handelns och byggverksamhetens andelar var ungefär lika stora också enligt näringsgrensindelningen TOL 2002, vilket betyder att det inte skett några stora förändringar i de här huvudgrupperna när man jämför de båda näringsgrensindelningarna. Inom Tillverkning har andelen sjunkit från 8,2 procent till 7,5 procent, då förlagsverksamhet och återvinning nu ingår i andra grupper. Andelen för transport och magasinering har sjunkit med en halv procentenhet, då kommunikation har överförts till huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet. I statistiken enligt näringsgrensindelningen TOL 2002 fanns det kvantitativt sett flest företag (18,7 %) i huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet; företagstjänster. I den nya näringsgrensindelningen har den här huvudgruppen indelats i huvudgrupperna L Fastighetsverksamhet, M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, vilkas sammanräknade andel av antalet företag var 17,9 procent. Det har inte skett några stora förändringar mellan näringsgrensindelningarna när det gäller innehållet i näringsgrenarna Hotell- och restaurangverksamhet samt Vård och omsorg; sociala tjänster. Detta innebär att deras andelar är lika stora i statistiken enligt de båda näringsgrensindelningarna.

Anställda efter näringsgren

På samma sätt som i statistiken enligt näringsgrensindelningen TOL 2002 var tillverkning och handeln de största näringsgrenarna mätt med antalet anställda. Deras andel av alla företags anställda var 26 resp. 16,8 procent. Den tredje största näringsgrenen mätt med antalet anställda var byggverksamheten, som utgjorde ungefär 10 procent. Andelen anställda inom transport och magasinering var 9,2 procent, vilket är drygt en procentenhet mindre än i statistiken enligt den gamla näringsgrensindelningen. I den gamla indelningens huvudgrupp K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet; företagstjänster var andelen av anställda i alla företag 16,2 procent. När det gäller "delar" i den här gruppen utgjorde de anställda i huvudgruppen L Fastighetsverksamhet 1,2 procent, i huvudgruppen M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5,7 procent och i huvudgruppen N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 6,8 procent, dvs. totalt 13,7 procent av antalet anställda i alla företag.

Omsättning efter näringsgren

Tillverkning och handel var de klart största näringsgrenarna även mätt med omsättningsandelar. Industrins andel av den totala omsättningen var 39 procent och handelns 31,5 procent. Handelns andel var oförändrad och tillverkningens andel var drygt en procentenhet mindre än i statistiken enligt indelningen TOL 2002. När det gäller övriga näringsgrenar var andelarna under tio procent; störst av dem var byggverksamheten med en andel på 6,6 procent och därefter transport och magasinering med en andel på 5,5 procent. I statistiken enligt den gamla indelningen var byggverksamhetens andel något mindre och i fråga om transport och magasinering var andelen något under två procentenheter större. Det senast nämnda förklaras av att telekommunikation flyttats till huvudgruppen J. Av indelningens nya huvudgrupper fanns den största omsättningsandelen inom huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet.

Information om revideringen av näringsgrensindelningen och dess införande finns bakom länken TOL 2008 i vänstermenyn. De tabeller som visar övergången mellan den nya och den gamla indelningen finns bakom länken Tabeller.

Företag efter näringsgren 2007

  Näringsgren 2008 Företag % Antal anställda % Omsättning
1 000 euro
%
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 56 102 18,2 68 081 4,6 1 246 865 0,3
B Utvinning av mineral 987 0,3 4 241 0,3 1 370 769 0,4
C Tillverkning 23 220 7,5 385 655 26,0 145 912 336 39,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 668 0,2 10 812 0,7 9 088 142 2,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 110 0,4 5 580 0,4 2 043 495 0,5
F Byggverksamhet 38 767 12,5 147 234 9,9 24 605 891 6,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 46 618 15,1 249 601 16,8 118 051 886 31,5
H Transport och magasinering 22 535 7,3 135 783 9,2 20 426 982 5,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 10 714 3,5 54 187 3,7 5 217 972 1,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 7 908 2,6 81 171 5,5 15 411 338 4,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 4 280 1,4 44 701 3,0 - -
L Fastighetsverksamhet 13 240 4,3 17 808 1,2 4 610 355 1,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 30 192 9,8 84 772 5,7 11 067 149 3,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 11 698 3,8 100 794 6,8 7 536 176 2,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 32 0,0 2 806 0,2 - -
P Utbildning 2 433 0,8 10 179 0,7 481 800 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 16 531 5,4 42 961 2,9 3 055 414 0,8
R Kultur, nöje och fritid 5 131 1,7 11 606 0,8 3 161 567 0,8
S Annan serviceverksamhet 16 717 5,4 23 874 1,6 1 293 543 0,3
X Näringsgrenen okänd 34 0,0 22 0,0 676 0,0
  Totalt 308 917 100,0 1 481 868 100,0 374 582 356* 100,0

*) skillnaden på ungefär 6 miljoner euro jämfört med alla företags omsättningssumma i statistiken enligt näringsgrensindelningen TOL 2002 beror på att det skett ändringar i näringsgrenar utan omsättning

Källa: Företagsregistret. Företag i Finland 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 10.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
TOL 2008 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2007/02/syr_2007_02_2009-02-10_tie_001_sv.html