Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 26.11.2010

Recessionen syntes i antalet företag och anställda och i synnerhet i omsättningen år 2009

År 2009 minskade antalet företag och omsättningen för första gången på 2000-talet. Antalet företag minskade med endast 270 företag, men omsättningen sjönk med hela 15 procent, dvs. 60 miljarder. Antalet anställda minskade med fyra procent, dvs. 54 810 personer. Enligt Statistikcentralens företagsregister fanns det 320 682 företag i Finland. Företagen sysselsatte totalt 1 447 403 personer, dvs. löntagare eller företagare. Företagens omsättning var sammanlagt 336,2 miljarder euro.

Utvecklingen av antalet företag och anställda samt omsättningen 2000–2009

Utvecklingen av antalet företag och anställda samt omsättningen 2000–2009

Antalet industriföretag minskade med 820, antalet företag inom handeln med 640 och antalet byggföretag med 110 företag. Antalet företag minskade relativt sett mest inom utvinning av mineral, dvs. med 10 procent. Inom de flesta näringsgrenarna ökade dock antalet företag. Den största ökningen var inom annan serviceverksamhet, dvs. 485 företag. Inom fastighetsverksamhet samt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade antalet företag med drygt 300.

Personalminskningen var störst både absolut och relativt sett inom industrin, 35 718 personer och nio procent. Inom byggverksamhet minskade antalet anställda med 8 570 personer, dvs. sex procent. Inom transport och magasinering var minskningen fyra procent, dvs. 5 240 personer. Även om det totala antalet anställda minskade, sågs dock en liten ökning inom flera näringsgrenar. Den mest betydande ökningen sågs inom hälso- och socialvårdstjänster, där antalet anställda ökade med 3 260 personer, dvs. sju procent.

Omsättningen inom industrin sjönk med 24 procent, dvs. 35,7 miljarder euro, och inom handeln med 14 procent, dvs. 16,9 miljarder euro. Omsättningen inom transport och magasinering minskade med 12 procent, dvs. 2,6 miljarder euro. Inom byggverksamhet var motsvarande siffror 11 procent och 2,9 miljarder euro. Inom hälso- och socialvårdstjänster ökade omsättningen med åtta procent, ungefär 300 miljoner euro.

Av alla företag var 99,1 procent små företag, dvs. företag som sysselsätter mindre än 50 personer. Medelstora företag, dvs. företag som sysselsätter mindre än 250 personer, var 0,7 procent och stora företag, dvs. företag som sysselsätter mer än 250 personer, var 0,2 procent. Små företag sysselsatte 47,5 procent av det totala antalet anställda, medelstora företag 16,4 procent och stora företag 36 procent. De små företagens andel av omsättningen var 34,6 procent, de medelstora företagens andel 16,4 procent och de stora företagens andel 49 procent. De små och medelstora företagens sammanlagda andel av omsättningen var alltså två procentenheter större än de stora företagens. Antalet små och medelstora företag har minskat med 0,1 procent, antalet anställda med något under två procent och omsättningen med 11 procent. Antalet stora företag minskade med sju procent, antalet anställda likaså med ungefär sju procent och omsättningen med 19 procent.

Omkring tre procent av företagen hörde till någon koncern. De anställda i dessa företag utgjorde 52 procent av arbetskraften i alla företag och 72 procent av omsättningen. Andelarna har varit ungefär de samma även under tidigare år.

Enligt företagsregistret var antalet koncerner totalt 6 236. Av dem var 1 561 helt inhemska, 614 finskägda multinationella och 4 061 utlandsägda koncerner. Koncernerna sysselsatte i Finland 757 000 personer, av vilka omkring 20 procent arbetade i inhemska koncerner.


Källa: Företagsregistret. Företag i Finland 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2009/syr_2009_2010-11-26_tie_001_sv.html