Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 25.11.2011

Antalet företag och anställda minskade, men omsättningen ökade år 2010

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens företagsregister verkade 318 951 företag i Finland år 2010. Antalet anställda var 1 444 000 och omsättningen uppgick till 358,9 miljarder euro. Antalet företag minskade med 1 700 och antalet anställda med 3 400 jämfört med året innan. Omsättningen ökade med sju procent, dvs. med 22,7 miljarder euro.

Utvecklingen av antalet företag och anställda samt omsättningen 2000–2010 (2000=100)

Utvecklingen av antalet företag och anställda samt omsättningen 2000–2010 (2000=100)

Antalet företag minskade mest inom handeln. Där fanns det 974 färre företag än året innan. Antalet industriföretag sjönk med 694 och antalet företag inom fastighetsbranschen med 614. Antalet företag ökade i sin tur mest inom hälso- och socialvårdstjänster, med 425 företag. Inom annan serviceverksamhet ökade företagen med 277, inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var ökningen 252 företag.

Minskningen av antalet anställda fortsatte inom industrin där minskningen uppgick till 16 000 (fem procent). Också inom näringsgrenen transport och magasinering sjönk antalet anställda ytterligare, med 2 700 personer (två procent). Inom information och kommunikation samt inom finansierings- och försäkringsverksamhet minskade antalet anställda också med två procent. Mest ökade antalet anställda inom hälso- och socialvårdstjänster både absolut och relativt sett. Ökningen var nio procent och 4 400 anställda. Inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster var ökningen 3 600 personer (fyra procent). Inom byggverksamhet sjönk antalet anställda med 8 570 år 2009, men steg med 3 000 anställda år 2010.

Omsättningen ökade inom alla näringsgrenar utom inom byggverksamhet. Omsättningen ökade med 8,5 miljarder inom industrin, dvs. med sju procent, och samma sjuprocentiga ökning nådde också handeln med 7,3 miljarder euro. Relativt sett kraftigast var ökningen inom utvinning av mineral, där omsättningen steg med 26 procent. Inom energiproduktionen (näringsgrenen Försörjning av el, gas, värme och kyla) var ökningsprocenten 20.

Av alla företag var 99,1 procent små företag, dvs. företag som sysselsätter färre än 50 personer. De sysselsatte 48 procent av alla anställda och deras andel av omsättningen var 35 procent. Medelstora företag, som sysselsätter 50–249 anställda, utgjorde 0,7 procent. Deras anställda var 16 procent av alla anställda och deras omsättning 16 procent av den totala omsättningen. Andelen stora företag, dvs. företag som sysselsätter fler än 250 anställda, var 0,2 procent av alla företag. De stora företagens andel av alla anställda var 36 procent och av omsättningen 49 procent. Antalet anställda steg i små företag med en procent, sjönk i medelstora företag med två procent och i stora företag med en procent. Omsättningen i små företag ökade med sju procent, i medelstora med fyra procent och i stora med drygt sju procent.

Omkring tre procent av företagen hörde till någon koncern. De anställda i dessa företag utgjorde 52 procent av arbetskraften i alla företag och 73 procent av omsättningen. Andelarna har varit ungefär desamma även under tidigare år. Enligt företagsregistret var antalet koncerner totalt 6 608. Av dem var 1 634 helt inhemska. Koncernföretagen sysselsatte 750 000 personer i Finland.


Källa: Företagsregistret, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2010/syr_2010_2011-11-25_tie_001_sv.html