Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Katsaus yrityksiin, toimipaikkoihin ja konserneihin

Yritykset toimialoittain 2007–2011

Vuonna 2011 yritysten lukumäärä 322 232 oli neljä prosenttia suurempi kuin ajanjakson alkuvuonna 2007. Henkilöstömäärä oli 4000 suurempi kuin vuonna 2007, mutta edelleenkin 16 000 henkilöä pienempi kuin ”huippuvuonna” 2008. Liikevaihto oli kolme prosenttia vuoden 2007 arvoa suurempi, mutta saman verran vuoden 2008 korkeinta arvoa pienempi.

Taulukko 1. Yritysten, henkilöstön ja liikevaihdon jakaantuminen alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin 2007– 2011

  Toimiala 2007 2008 2009 2010 2011
Yritykset Alkutuotanto 56 102 57 951 56 923 56 403 56 170
Jalostus 64 752 67 378 66 374 65 334 65 810
Palvelut 188 029 195 606 197 333 197 214 200 252
Yhteensä 308 917 320 952 320 682 318 951 322 232
Henkilöstö Alkutuotanto 68 081 66 852 65 367 67 411 67 104
Jalostus 553 522 554 626 510 988 498 319 508 475
Palvelut 860 243 880 725 870 975 878 301 910 560
Yhteensä 1 481 868 1 502 213 1 447 403 1 444 031 1 486 137
Liikevaihto milj. euroa Alkutuotanto 1 247 1 337 988 1 484 1 653
Jalostus 183 021 192 056 153 098 164 412 175 258
Palvelut 190 314 203 198 182 131 193 013 208 313
Yhteensä 374 582 396 591 336 217 358 909 385 225

Vuonna 2011 alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden yrityksiä oli yritysrekisterin mukaan 56 170. Nämä toimialat työllistivät 67 000 henkilöä ja liikevaihtoa kertyi metsä- ja kalataloudesta 1,6 miljardia euroa. Maatalouden liikevaihtoa ei tilastoida. Vuoteen 2007 verrattuna yritysten määrä oli likimain sama, henkilöstömäärä on vähentynyt 1 000 henkilöllä eli runsaan prosentin verran ja liikevaihto on kasvanut 33 prosenttia.

Jalostustoiminnassa yritysten määrä on lisääntynyt vajaalla kahdella prosentilla ajanjaksolla 2007–2011. Teollisuusyritysten määrä on vähentynyt, mutta muilla toimialoilla on ollut kasvua. Henkilöstö on vähentynyt kahdeksan prosenttia, 45 000 henkilöä. Henkilöstön suhteen muiden toimialojen kasvu on osittain kompensoinut teollisuuden henkilöstön 55 000 henkilön vähentymistä. Jalostustoimialojen liikevaihto oli 175 miljardia euroa vuonna 2011. Se oli neljä prosenttia vuoden 2007 liikevaihtoa alempi ja yhdeksän prosenttia alempi kuin vuonna 2008. Teollisuuden liikevaihto on ajanjaksolla vähentynyt 14 miljardia ja vuoden 2008 korkeimmasta tasosta lähes 19 miljardia euroa.

Palvelutoimialoilla oli 200 000 yritystä vuonna 2011. Yritysten määrä on vuodesta 2007 lisääntynyt 12 000 yrityksellä eli 6,5 prosenttia. Kaupan yrityksiä oli 1 400 vähemmän, kuljetus- ja varastointitoiminnan yrityksiä suunnilleen saman verran ja muilla toimialoilla yritysten määrä on kasvanut. Suhteellisesti eniten yrityksiä on tullut koulutustoimialalle ja lukumääräisesti eniten liike-elämän palvelujen toimialoille. Henkilöstöä työllistyi palvelutoimialoille 50 000 henkilöä, kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö lisääntyi 36 prosenttia, lukumääräisesti 15 000 henkilöä. Liike-elämän palvelut työllistivät tilastovuonna 28 000 henkilöä enemmän kuin vuonna 2007. Kuljetus ja varastointi -toimialalla henkilöstömäärä väheni 5 000:lla, mikä osittain saattaa selittyä sillä, että vuokratyövoiman määrä on lisääntynyt.

Palvelutoimialojen liikevaihto kehittyi myös suotuisasti ajanjaksolla 2007–2011. Kasvuprosentti oli 9,5 ja määrällinen kasvu 18 miljardia euroa. Kaupan osuus kasvusta oli euromääräisesti suurin, reilut 6 miljardia. Suhteellisesti eniten kasvoi terveys- ja sosiaalipalveluiden liikevaihto, peräti 56 prosenttia.

Yritykset kokoluokittain

Tarkasteltaessa yritysten kokoa pelkästään henkilöstömäärän mukaan, pk-yrityksiä oli 321 607 ja niistä pieniä yrityksiä 319 094. Pk-yritysten henkilöstö oli 65 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 51 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Kun EU:n suosituksen mukaisessa määrittelyssä otetaan huomioon myös liikevaihto-/taserajat sekä oletus yrityksen riippumattomuudesta, pk-yritysten määrä pienenee selvästi ja suurten yritysten määrä vastaavasti lisääntyy. Näin määritellen pk-yrityksiä oli 315 398 ja niistä pieniä yrityksiä 311 201. Pk-yritysten henkilöstöosuus vähenee 55 prosenttiin ja liikevaihto-osuus 34 prosenttiin.

Taulukko 2. PK- ja suurten yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto 2011 (henkilöstömäärän mukaan)

Kokoluokka Yritykset lkm Yritykset % Henkilöstö Henkilöstö % Liikevaihto milj. euroa Liikevaihto %
PK-yritykset 321 607 99,8 959 375 64,6 195 361 50,7
- pienyritykset 319 094 99,0 712 805 48,0 133 580 34,7
- keskisuuret 2 513 0,8 246 570 16,6 61 781 16,0
Suuret yritykset 625 0,2 526 763 35,4 189 864 49,3
Yhteensä 322 232 100,0 1 486 137 100,0 385 225 100,0

Taulukko 3. PK- ja suurten yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto 2011 (kokoluokitus EU:n suosituksen mukaan)

Kokoluokka Yritykset lkm Yritykset % Henkilöstö Henkilöstö % Liikevaihto milj. euroa Liikevaihto %
PK-yritykset 315 398 97,9 815 874 54,9 129 596 33,6
- pienyritykset 311 201 96,6 641 995 43,2 90 381 23,5
- keskisuuret 4 197 1,3 173 879 11,7 39 215 10,2
Suuret 5 854 1,8 662 676 44,6 253 469 65,8
Muut 980 1) 0,3 7 587 0,5 2 159 0,6
Yhteensä 322 232 100,0 1 486 137 100,0 385 225 100,0
1) alle 250 henkilöä Suomessa työllistävät ulkomaisten yritysten sivuliikkeet

Toimipaikat maakunnittain

Vuoden 2011 alussa Itä-Uudenmaan maakunta yhdistyi Uudenmaan maakuntaan. Tässä yhdistyneessä maakunnassa toimipaikkojen lukumäärä kasvoi suhteellisesti eniten edellisestä vuodesta. Toimipaikkojen lukumäärä lisääntyi myös kaikissa muissa maakunnissa paitsi Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Keskimääräistä suurempaa toimipaikkojen lisäys oli Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja Ahvenanmaalla.

Toimipaikkojen henkilöstö lisääntyi kaikissa maakunnissa, eniten Ahvenanmaalla, missä lisäys oli viisi prosenttia. Lähes viiden prosentin lisäys koettiin myös Pohjois-Karjalassa ja reilun neljän prosentin lisäys Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Lapissa. Heikoimmaksi kasvu jäi Kymenlaaksossa, vain 0,3 prosenttia.

Toimipaikkojen liikevaihto oli edellisvuotta suurempi Ahvenanmaata lukuunottamatta kaikissa muissa maakunnissa. Pohjois-Karjalan kasvuprosentti 17 oli selvästi kaikkein korkein. Kymmenen prosentin kasvuun päästiin Etelä-Savossa ja seuraavina olivat Etelä-Karjala, Varsinais-Suomi ja Lappi. Heikointa liikevaihdon kasvu oli Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Taulukko 4. Toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto maakunnittain 2011 ja muutokset edellisvuodesta

Maakunta Toimipaikkoja Muutos lkm Henkilöstö Muutos hlö Liikevaihto milj. euroa Muutos lv
Uusimaa 99 536 1,8 530 024 3,3 184 454 7,0
Varsinais-Suomi 34 832 1,2 125 984 1,8 27 631 8,5
Satakunta 16 240 0,9 62 232 1,7 14 967 7,2
Kanta-Häme 11 703 1,2 41 896 1,5 7 995 7,2
Pirkanmaa 31 072 1,0 132 394 2,4 29 195 7,9
Päijät-Häme 12 800 0,4 51 502 3,0 9 683 9,1
Kymenlaakso 10 591 -0,2 42 990 0,3 9 364 6,7
Etelä-Karjala 7 937 1,2 32 756 4,4 7 548 8,7
Etelä-Savo 10 600 0,5 34 500 4,5 5 110 9,9
Pohjois-Savo 15 423 0,6 56 788 4,2 9 667 5,9
Pohjois-Karjala 9 773 -0,2 35 020 4,8 6 688 16,7
Keski-Suomi 16 308 0,8 64 074 2,5 12 272 6,2
Etelä-Pohjanmaa 17 241 0,6 49 338 3,5 9 232 8,1
Pohjanmaa 13 493 0,7 49 606 1,7 11 766 4,3
Keski-Pohjanmaa 5 118 -0,5 17 394 2,8 3 891 6,4
Pohjois-Pohjanmaa 22 670 0,4 95 161 3,3 18 808 4,9
Kainuu 4 367 -2,1 16 754 2,8 2 641 6,9
Lappi 11 328 0,4 40 955 4,4 9 750 8,4
Ahvenanmaa - Åland 2 590 1,4 9 749 5,2 2 044 -0,4
Yhteensä 353 622 1,0 1 489 117 2,9 382 705 7,2

Ahvenanmaalla oli tuhatta asukasta kohden 92 toimipaikkaa, kun vastaava luku koko maassa oli 66. Keskimääräistä korkeampia toimipaikkatiheyksiä oli myös esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla (89), Pohjanmaalla (76), Keski-Pohjanmaalla (75) ja Varsinais-Suomessa(75). Pienimmät toimipaikkatiheydet olivat Kainuussa (53), Pohjois-Pohjanmaalla (57), Kymenlaaksossa (58) ja Etelä-Karjalassa (59).

Maakunnittain on suuria eroja, kun lasketaan keskimääräinen liikevaihto tuhatta asukasta kohden. Koko maan luku oli 71 miljoonaa euroa. Uudellamaalla oli korkein luku, 120 miljoonaa, Ahvenanmaalla 73 miljoonaa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla 66 miljoonaa. Pienimmät kertymät olivat Kainuussa 32 miljoonaa, Etelä-Savossa 33 miljoonaa ja Pohjois-Savossa 39 miljoonaa.

Toimipaikat toimialoittain

Toimipaikkoja oli eniten maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä kaupassa, molemmilla toimialoilla 16 prosenttia kaikista toimipaikoista. Rakentamistoimipaikkoja oli 12 prosenttia ja ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa 10 prosenttia

Teollisuudessa työskenteli edelleen suurin osuus, 22 prosenttia, henkilöstöstä, vaikka teollisuushenkilöstö on vuosien mittaan vähentynyt. Kaupan osuus oli 17 prosenttia, rakentamisen osuus 10 prosenttia ja kuljetus- ja varastointi -toimialan osuus 9 prosenttia. Viime vuosina ripeästi kasvanut terveys- ja sosiaalipalvelujen toimiala on vielä edellä mainittuja toimialoja selvästi pienempi neljän prosentin osuudellaan.

Kaksikolmasosan toimipaikkojen liikevaihdosta tuottivat yhdessä teollisuus ja kauppa. Teollisuuden osuus oli 33 prosenttia ja kaupan 34 prosenttia. Rakennusalan toimipaikoilla syntyi liikevaihtoa seitsemän prosenttia ja kuljetus- ja varastointitoiminnassa kuusi prosenttia.

Toimipaikkojen keskimääräinen koko henkilöstöllä mitattuna oli 4,2 henkilöä ja liikevaihdolla mitattuna miljoona euroa. Teollisuuden toimipaikat olivat henkilöstöltään keskimäärin suurimpia, 13,5 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi 5,3 miljoonaa toimipaikkaa kohden. Suurimpia toimipaikkoja olivat myös Sähkö-, kaasu-, lämpöhuolto; jäähdytysliiketoiminta -toimialan toimipaikat 13 miljoonalla eurollaan ja henkilömäärä oli keskimäärin kymmenen. Kaupan toimipaikoilla oli keskimäärin 4,3 henkilöä ja ne tuottivat liikevaihtoa 2,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 5. Toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto toimialoittain 2011

Toimiala Toimipaikkoja Osuus lkm % Henkilöstö Osuus hlö % Liikevaihto 1000 euroa Osuus lv % Henkilöstö/ toimipaikka Liikevaihto/toimipaikka 1000 euroa
Maa-, metsä­ ja kalatalous 57 068 16 68 461 5 1 363 005 0 1,2 24
Kaivostoiminta ja louhinta 1 020 0 5 762 0 1 861 734 0 5,5 1 849
Teollisuus 24 147 7 327 889 22 125 239 169 33 13,5 5 305
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytystoiminta 1 066 0 10 887 1 13 415 648 4 10,1 12 900
Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 1 486 0 7 560 1 2 113 382 1 5,1 1 431
Rakentaminen 42 587 12 155 108 10 26 282 089 7 3,6 618
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 56 942 16 251 428 17 129 986 829 34 4,3 2 299
Kuljetus ja varastointi 23 982 7 130 013 9 21 135 426 6 5,4 884
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 14 492 4 63 454 4 6 385 977 2 4,3 442
Informaatio ja viestintä 9 989 3 80 229 5 15 835 775 4 8,0 1 600
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 6 559 2 45 233 3 .. .. 6,8 ..
Kiinteistöalan toiminta 16 122 5 18 926 1 5 748 374 2 1,2 357
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 34 619 10 95 696 6 12 986 767 3 2,8 375
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 14 842 4 117 279 8 9 511 970 2 7,9 642
Koulutus 3 315 1 8 999 1 591 150 0 2,7 179
Terveys- ja sosiaalipalvelut 19 933 6 58 117 4 4 692 193 1 2,9 236
Taiteet, viihde ja virkistys 6 271 2 14 276 1 3 943 907 1 2,3 630
Muu palvelutoiminta 19 152 5 27 025 2 1 612 017 0 1,4 84
Yhteensä 353 622 100 1 489 117 100 382 705 413 100 4,2 1 087

Konsernit

Yritysrekisteriin on kerätty tietoja Suomessa toimivista konserneista vuodes-ta 1995 alkaen. Konserneiksi lasketaan sellaiset yritysryhmät, joilla on Suomessa konsernirakenne ja jotka suomalaisen konsernirakenteen velvoittamina täyttävät konsernitilipäätöksen. Lisäksi yritysryhmiin lasketaan mukaan monikansallisiin yritysryhmiin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset, vaikka niillä ei olekaan konsernirakennetta Suomessa. Vuoden 2011 tiedot kerättiin 7 138 konsernista. Konserneihin kuuluvien Suomessa toimivien yritysten vuoden 2011 yhteenlaskettu liikevaihto oli 291 1) miljardia euroa.

Lukumäärältään eniten konserneja oli kaupan toimialalla. Vuonna 2011 Suomessa toimineista konserneista 2 072 toimi kaupassa, 1 333 kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa ja 1 183 teollisuudessa. Teollisuudessa merkittävin yksittäinen toimiala henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna oli metalliteollisuus.

Taulukko 6. Konsernit emon omistajatyypin mukaan vuonna 2011

Emon omistajatyyppi Konsernien lkm Lkm-osuus % Henkilöstö Hlö-osuus % Liikevaihto mrd. euroa Lv-osuus %
Yksityinen kotimainen 2 289 32 471 518 61 176 61
Julkisyhteisö 101 1 70 906 9 36 13
Ulkomainen 4 748 67 230 499 30 78 27
Yhteensä 7 138 100 772 923 100 291 100

Konsernien emoyhtiöistä 32 prosenttia oli yksityisiä kotimaisia yhtiöitä. Nämä konsernit työllistivät Suomessa noin 472 000 henkilöä. Julkisen sektorin omistamia liikekonsernien emoyhtiöitä, joissa omistajana oli valtio tai kunta, toimi Suomessa 101. Nämä julkisen sektorin omistamat liikekonsernit työllistivät noin 71 000 henkilöä, mikä on yhdeksän prosenttia konsernien Suomessa työllistämistä henkilöistä.

Suomalaisomistuksessa olevista konserneista 1 706 ei omistanut ulkomaisia tytäryhtiöitä. Näihin puhtaasti kotimaisiin konserneihin kuului yhteensä 6 630 emo- ja tytäryritystä, joiden liikevaihto oli yhteensä noin 47 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 178 000.

Kotimaisen henkilöstön perusteella 20 suurinta konsernia työllistivät noin 180 000 henkilöä Suomessa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikkien konsernien Suomessa toimivasta henkilöstöstä. Näiden suurten konsernien suomalaiset yritykset muodostivat 30 prosenttia kaikkien konsernien suomalaisten yritysten tuottamasta liikevaihdosta (87 miljardia). Viisi suurinta konsernia kotimaisen henkilöstön määrällä mitattuna vuonna 2011 olivat Itella, Nokia, ISS, VR ja Kesko.

Kahdenkymmenen liikevaihdoltaan suurimman konsernin konsernitilinpäätöksissä ilmoitetut konsolidoidut liikevaihdot (koti- ja ulkomainen liikevaihto) olivat yhteensä noin 176 miljardia euroa. Yli neljän miljardin euron konsolidoituun liikevaihtoon ylsi 19 konsernia ja nämä työllistivät koti- ja ulkomailla yhteensä noin 381 000 henkilöä.

Taulukko 7. Kotimaisen henkilöstön mukaan 20 suurinta konsernia Suomessa vuonna 2011

Konserni Toimiala Toimialanimike
ITELLA 53100 Postin yleispalvelu
NOKIA 26300 Viestintälaitteiden valmistus
ISS 81210 Kiinteistöjen siivous
VR 49100 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
KESKO 47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²)
UPM-KYMMENE 17120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
METSO 28950 Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
YIT 43220 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus.
NORDEA PANKKI SUOMI 64190 Muu pankkitoiminta
ABB 27110 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
STORA ENSO 17120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
SOK 46901 Yleistukkukauppa
STOCKMANN 47192 Tavaratalot (yli 2500 m²)
FAZER 10710 Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus
FINNAIR 51101 Säännöllinen lentoliikenne
LASSILA TIKANOJA 81210 Kiinteistöjen siivous
METSÄ GROUP 17110 Massan valmistus
RAUTARUUKKI 24100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
SANOMA 58130 Sanomalehtien kustantaminen
SOL-YHTIÖT 81210 Kiinteistöjen siivous

Monikansallisiksi konserneiksi on luokiteltu Suomessa toimivat ulkomaalaisomisteiset konsernit ja sellaiset suomalaisomisteiset konsernit, joilla on tytäryrityksiä myös ulkomailla. Ulkomaalaisomisteisiin konserneihin lasketaan myös monikansallisiin konserneihin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset. Suomalaiset monikansalliset konsernit työllistivät Suomessa noin 365 000 henkilöä, ja ulkomaalaisomisteiset 230 000 henkilöä. Niiden yhteenlaskettu kotimainen liikevaihto oli noin 166 miljardia euroa. Ulkomaalaisomisteiset konsernit työllistivät Suomessa noin 230 000 henkilöä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli 78 miljardia euroa.

Suomessa toimivilla konserneilla oli ulkomailla 6 961 tytäryritystä, joista 5 865 oli suomalaisomisteisten 2) konsernien ulkomailla toimivia tyttäriä ja 1 096 oli ulkomaalaisomisteisten 3) konsernien tyttäriä.

Merkittävimmät konsernien omistajamaat konsernien lukumäärien ja henkilöstön määrän perusteella ovat Ruotsi (625 konsernia, 79 000 henkilöä), Yhdysvallat (550 konsernia, 26 000 henkilöä), Saksa (343 konsernia, 16 000 henkilöä) ja Britannia (214 konsernia, 16 000 henkilöä).


1) Konsernien liikevaihto on laskettu summaamalla Suomessa toimivien emo- ja tytäryritysten liikevaihtotiedot, mikäli ei toisin mainita. Liikevaihto ei siten vastaa konsernitilinpäätöksessä ilmoitettua konsolidoitua liikevaihtoa, johon kuuluu sekä koti- että ulkomainen liikevaihto.
2) Näillä Suomessa liikevaihtoa tekevillä tai Suomessa palkkaa maksavilla ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä ei ole konsernirakennetta Suomessa (Suomessa sijaitsevalla yrityksellä ei ole tytäryrityksiä), mutta ne tuovat kuitenkin Suomen talouteen yhden ulkomaisen konsernin lisää. Näistä julkaistaan tarkempaa tietoa Ulkomaiset tytäryritykset Suomessa ­tilastossa.
3) Näistä julkaistaan tarkempaa tietoa Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla ­tilastossa.

Lähde: Yritysrekisteri, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen 09 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2011, Katsaus yrityksiin, toimipaikkoihin ja konserneihin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2011/syr_2011_2012-11-26_kat_001_fi.html