Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Katsaus rangaistuksiin 2013 (Korjattu 15.4.2015)

1.1. Käräjäoikeuksissa tuomittujen määrä laski lähes 8 prosenttia edellisvuodesta

Vuonna 2013 annettiin vain hieman yli 57 000 alioikeustuomiota, 179 000 rangaistusmääräyssakkoa ja 254 000 rikesakkoa. Rangaistusten yhteismäärä, 491 000, oli yli kuusi prosenttia pienempi kuin vuonna 2012. Alioikeuksissa tuomittuja oli yli 4 600 vähemmän kuin edellisvuonna. Rangaistusmääräyksiä annettiin puolestaan lähes 12 300 vähemmän ja rikesakkoja noin 15 500 vähemmän kuin vuonna 2012.

Kuvio 1. Alioikeuksissa tuomitut, rangaistusmääräykset ja rikesakot 2000-2013 (lkm)

Kuvio 1. Alioikeuksissa tuomitut, rangaistusmääräykset ja rikesakot 2000-2013 (lkm)

1.2. Rikesakkojen määrä väheni yli 5 prosenttia

Vuodesta 2009 lähtien rikesakko on ollut eniten käytetty rangaistus. Rikesakkojen määrä laski edelleen, vuonna 2013 määrättiin yli 5 prosenttia vähemmän rikesakkoja kuin vuonna 2012.  Verrattuna vuoteen 2011 rikesakkoja määrättiin yli 15 prosenttia vähemmän vuonna 2013.

Rikesakosta noin 151 200 määrättiin ajoneuvoa pysäyttämättä, tämä on yli 59 prosenttia kaikista rikesakoista. Kameravalvonnan avulla määrättyjen rikesakkojen määrä laski edellisvuodesta 1,6 prosenttia, mikä oli selvästi vähemmän kuin lasku kaikkien rikesakkojen osalta 5,7 prosenttia.

Vuonna 2013 eniten määrättiin 70 euron rikesakkoja, noin 33 prosenttia kaikista rikesakoista ja toiseksi eniten 85 euron rikesakkoja (32 %). Vähiten määrättiin 10 ja 60 euron rikesakkoja. Rikesakko, jonka suuruus on 70 euroa voidaan määrätä 15 kilometrin ylinopeudesta, jos nopeusrajoitus on yli 60 kilometriä tunnissa. Vastaavasti 85 euron rikesakko voidaan määrätä moottorikäyttöisen ajoneuvon (pl. mopo) kuljettajalle enintään 15 kilometrin ylinopeudesta, jos nopeusrajoitus on enintään 60 kilometriä tunnissa.

Kuvio 2. Rikesakot suuruuden mukaan 2013 ja 2013 (%, euro)

Kuvio 2. Rikesakot suuruuden mukaan 2013 ja 2013 (%, euro)

Taulukko 1. Rikesakot suuruuden mukaan 2013 ja 2012 (%, euro)

Rikesakko 2013 2012
Euroa Lkm   %   Lkm
      10 108 0,0 276 0,1
      20 6 246 2,5 7 728 2,9
      35 22 833 9,0 26 371 9,8
      50 10 149 4,0 11 367 4,2
      60 227 0,1 225 0,1
      70 83 775 33,0 82 506 30,6
      85 81 363 32,0 89 579 33,2
    100 22 274 8,8 22 578 8,4
    115 26 955 10,6 28 772 10,7
Yhteensä 253 930 100,0 269 402 100,0

Rikesakoista yli 95 prosenttia (242 500) määrättiin autoilijoille. Mopoilijoille määrättiin yli 2 800 rikesakkoa, moottoripyöräilijöille lähes 2 200 ja polkupyöräilijöille 587.

Eniten rikesakkoja määrättiin ajonopeuksista (214 600). Näiden sakon saaneiden keski-ikä oli 45 vuotta. Toiseksi eniten rikesakkoja määrättiin muista tapauksista, näistä suurin osa (15 100) turvavyön käyttämättä jättämisiä. Kolmanneksi eniten rikesakkoja määrättiin matkapuhelimen käytöstä ajon aikana (5 360) eli suurin osa luokan ’Muu ajotapa’ tapauksista. Lisää rikesakoista taulukossa 2 sekä liitetaulukossa 2.

Taulukko 2. Rikesakkoon määrätyt rikkomuksen laadun ja iän mukaan vuonna 2013

Rikkomuksen laatu lkm  keski-ikä 
Ajonopeus 214 605 45
Muita tapauksia 1) 16 076 38
Muu ajotapa 2) 5 548 39
Varusteet, kunto ja
rakenne
3 592 27
Liikennemerkit 2 698 35
Järjestyslaki 2 349 30
Rekisteröinti, katsastus,
ajokielto ja
ajoneuvovero
2 109 38
Alkoholilaki 2 018 17
Vesiliikennelaki,
vesiliikenneasetus,
veneliikenneasetus,
vesikulkuneuvo-
rekisterilaki ja
rikoslaki
999 42
Kaista-ajo 954 25
Valojen käyttö 568 34
Polkupyöräliikenne 509 27
Henkilökuormaus 489 25
Kalastuslaki 353 36
Liikenteen haittaaminen /
häiritseminen
302 20
Ajokortit ja ajoluvat 187 30
Tiemerkinnät 106 33
Jalankulkuliikenne 104 30
Rekisteriote ja
muut asiakirjat
85 27
Liikennevalo ja
pysäytysmerkit
84 27
Ryhmitys ja
kääntyminen
77 40
Jätelaki 33 25
Ohittaminen ja
ohituskiellot
28 34
Moottoritieliikenne 27 25
Tuntematon 27 31
Maastoliikenne 3 31
Risteysajo ja
väistäminen
2 47
Yhteensä 253 932 43
1) Turvavyön käyttämättä jättäminen, sallinut lapsen matkustaa käyttämättä turvavyötä tai turvaistuinta tai muuta lapsen turvalaitetta, suojakypärän käyttämättä jättäminen, kuljettajana sallinut alle 15 v. lapsen matkustaa ilman suojakypärää
2) Vaaraa aiheuttava ajotapa, käytti ajon aikana laitetta, joka voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai kuljettajan keskittymistä, käytti matkapuhelinta

1.3. Lähes 80 prosenttia sakkokertymästä tuli liikennerikoksista

Rangaistusmääräyksellä tuomittujen 179 200 henkilön päiväsakkojen keskilukumäärä oli 14 kappaletta, päiväsakon rahamäärä oli keskimäärin 17 euroa ja sakon kokonaisrahamäärä keskimäärin 231 euroa. Oikeudessa sakkoihin tuomittiin 33 700 henkilöä. Oikeudenkäynnin sakkotuomioissa päiväsakkojen keskilukumäärä oli 39 kappaletta, päiväsakon rahamäärä oli keskimäärin 14 euroa ja sakon kokonaisrahamäärä keskimäärin 488 euroa. Rikesakkoja määrättiin 254 100 henkilölle. Rikesakkojen rahamäärä oli keskimäärin 77 euroa.

Vuonna 2013 sakkokertymä oli yhteensä 80,5 miljoonaa euroa, mistä 61 miljoonaa euroa kertyi liikennerikoksista. Edellisvuodesta sakkokertymä laski lähes 2 miljoonalla eurolla. Taulukossa 2 on lisää tietoja liikennerikoksista ja muista rikoksista määrätyistä sakoista. Liikennerikoksilla tarkoitetaan seuraavia rikoksia tai rikkomuksia: liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus, vesiliikennejuopumus, ilmaliikennejuopumus, junaliikennejuopumus, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, liikennepako tieliikenteessä, liikenteen häirintä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Taulukko 3. Sakot ja rikesakot 2013 (lkm, euro)

Lukumäärä tai
rahamäärä
Tuomiot ja
rangaistus-
määräykset
yhteensä
Tuomiot
(päärikos) 
Rangaistus-
määräykset  
Rikesakot  
Liikenne-
rikokset   
Muut   Liikenne-
rikokset  
Muut   Liikenne-
rikokset  
Muut   Liikenne-
rikokset  
Muut 
Päiväsakkojen
lukumäärä

– keskimäärin
16 17 40 36 14 14
Päiväsakon
rahamäärä

– keskimäärin,
   euroa
19,6 10,3 16,6 11,3 20,0 9,8
– enimmillään,
   euroa
4 750 3 787 2 722 3 787 4 750 1 108
Sakon
kokonais-
rahamäärä

– keskimäärin,
   euroa
314,1 210,8 617,6 395,0 273,4 130,2 78,2 25,9
– enimmillään,
   euroa
95 000 151 480 32 664 151 480 95 000 18 600 115 60
– sakkokertymä,
   milj.euroa
44,8 16,2 10,4 9,2 34,4 7,0 19,4 0,1
Luokitus euroa, %
1-40
euroa, %
1,8 8,5 0,3 0,7 2,0 11,9 9,7 89,4
41-60
euroa, %
5,8 16,1 1,1 4,5 6,4 21,2 3,9 10,6
61-80
euroa, %
3,6 6,0 0,7 2,1 4,0 7,7 33,8
81-100
euroa, %
3,3 11,9 1,9 6,8 3,5 14,1 41,8
101-150
euroa, %
22,8 18,1 6,9 13,8 24,9 20,0 10,9
151-200
euroa, %
10,8 11,1 7,1 11,1 11,3 11,1
201-300
euroa, %
18,5 12,2 22,5 22,7 18,0 7,6
301-400
euroa, %
11,6 5,2 13,5 10,1 11,3 3,0
401-500
euroa, %
6,9 3,6 9,2 8,6 6,6 1,5
501-1 000
euroa, %
11,2 5,0 20,0 12,3 10,0 1,8
1 001-2 000
euroa, %
3,1 1,9 13,4 5,8 1,7 0,2
2 001-3 000
euroa, %
0,5 0,3 2,5 0,9 0,2 0,0
3 001-          
euroa, %
0,2 0,1 1,0 0,4 0,1 0,0
      Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
      Lukumäärä 142 618 76 756 16 849 23 341 125 769 53 415 248 180 5 572

1.4. Lähes kaikki yhteisösakoista tuomittiin työturvallisuusrikoksista

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa tuomittiin 40 yhteisösakkoa, hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Yhteisösakkoa tuomittiin työturvallisuusrikoksista (36), ympäristön turmelemisesta (1), tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta (1), rahankeräysrikoksesta (1) sekä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (1). Keskimääräinen yhteisösakko oli lähes 13 300 euroa.

Oikeushenkilö on voitu tuomita yhteisösakkoon vuodesta 1995 lähtien. Ensimmäinen yhteisösakko on tuomittu vuonna 1998 yritysvakoilusta. Vuoden 2013 loppuun mennessä yhteisösakkoon on tuomittu yhteensä 247 kertaa, näistä yli 93 prosenttia vuoden 2005 jälkeen.

1.5. Vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvontarangaistus

Korjaus tekstiin 15.4.2015. Kappaleen lopusta poistettu lause: “Ehdollisista vankeusrangaistuksista yli 32 prosenttia oli alle 30 päivän mittaisia”.

Ehdottomaan vankeuteen tuomittiin hieman yli 5 100 henkilöä, mikä on lähes 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Lähes 41 prosenttia ehdottomista vankeusrangaistuksista oli alle kolmen kuukauden mittaisia. Valvontarangaistukseen tuomittiin 204 henkilöä, hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (166). Ehdottoman vankeuden sijasta yhdyskuntapalveluun tuomittiin 2 100 henkilöä, joka oli noin 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Näiden lisäksi 367 tapauksessa aikaisempi ehdoton vankeus tai yhdyskuntapalvelu katsottiin riittäväksi seuraamukseksi. Ehdollisia vankeustuomioita annettiin noin 13 800, yli 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Vuonna 2013 alioikeuksissa tuomittiin 19 elinkautista, yhtä paljon kuin vuonna 2012. Taulukossa 4 on lisää tietoa vankeusrangaistusten kestoista.

Taulukko 4. Määräaikaisten vankeusrangaistusten kesto 2013 (Korjaus 15.4.2015)

Korjaus 15.4.2015. Suurin osa taulukon luvuista on muuttunut väärän luokituksen johdosta.
Rangaistuksen kesto Määräaikaiset vankeusrangaistukset
Uusi
vankeus-
rangaistus
yhteensä
Ehdoton
vankeus,
valvonta-
rangaistus ja
yhdyskunta-
palvelu
yhteensä  
Ehdoton
vankeus
Valvonta-
rangaistus
Yhdyskunta-
palvelu
Ehdollinen
vankeus
Aikaisempi
rangaistus
riittävä
seuraamus
Yhteensä 21 225 7 412 5 108 204 2 100 13 813 144 2)
Keskimääräinen vankeusaika 5,6 8,9 11,5 3,2 3,3 3,9 17,2
< 30 pv 518 319 257 2 60 199 4
30-59 pv 5 502 1 258 829 38 391 4 244 7
60-89 pv 4 832 1 219 679 54 486 3 613 3
kesto=vv:kk:pv 1)              
00:03:00-00:03:29 2 523 948 529 36 383 1 575 6
00:04:00-00:04:29 1 597 688 349 35 304 909 6
00:05:00-00:05:29 1 151 480 254 29 197 671 8
00:06:00-00:06:29 1 019 371 226 10 135 648 6
00:07:00-0:08:00 982 404 260 0 144 578 14
00:08:01-0:08:29 25 19 19 0 0 6 3
00:09:00-0:09:29 224 104 104 0 0 120 5
00:10:00-0:10:29 310 102 102 0 0 208 6
00:11:00-0:11:29 103 47 47 0 0 56 1
01:00:00-1:00:29 341 116 116 0 0 225 6
01:01:00-1:05:29 708 272 272 0 0 436 15
01:06:00-1:11:29 583 285 285 0 0 298 13
Tasan 2 vuotta 111 84 84 0 0 27 5
> 2 vuotta 288 288 288 0 0 0 18
>=3 vuotta 170 170 170 0 0 0 9
>=4 vuotta 76 76 76 0 0 0 4
>=5 vuotta 37 37 37 0 0 0 1
>=6 vuotta 22 22 22 0 0 0 1
>=7 vuotta 13 13 13 0 0 0 0
>=8 vuotta 21 21 21 0 0 0 0
>=9 vuotta 22 22 22 0 0 0 0
>=10 vuotta 18 18 18 0 0 0 0
11-12 vuotta 7 7 7 0 0 0 0
>12 vuotta 3 3 3 0 0 0 1
Elinkautinen 19 19 19 0 0 0 2
1) vv = vuosi, kk = kuukausi, pv=päivä
2) Luvussa mukana vain ne tapaukset, joissa on tieto vankeusajasta

1.5.1. Yhdyskuntapalvelua käytettiin eniten rattijuopumuksesta tuomittaessa

Ehdoton vankeustuomio voidaan joissakin tapauksissa muuntaa yhdyskuntapalveluksi. Tässä muuntokelpoisiksi ehdottomiksi vankeusrangaistukseksi katsotaan uudet ehdottomat tuomiot, yhdyskuntapalvelut ja valvontarangaistukset, joiden vankeusajan kesto on enintään 8 kuukautta. Yhdyskuntapalvelua ei voida tuomita ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytymisestä eikä siviilipalvelusrikkomuksesta. Tarkempi määritelmä yhdyskuntapalvelusta löytyy tilaston kotisivulta, käsitteet ja määritelmät kohdasta.

Selvästi eniten yhdyskuntapalvelua käytettiin rattijuopumuksista tuomittaessa, jolloin 51 prosenttia muuntokelpoisista tuomioista muunnettiin yhdyskuntapalveluksi. Seuraavaksi eniten yhdyskuntapalvelua käytettiin pahoinpitelystä tuomittaessa, jolloin 41 prosenttia ehdottomista vankeuksista muunnettiin yhdyskuntapalveluksi. Varkaustuomioissa vastaava osuus oli 19 prosenttia.

Kuvio 3. Yhdyskuntapalvelun käyttö eri rikoksissa 2008-2013 (%)

Kuvio 3. Yhdyskuntapalvelun käyttö eri rikoksissa 2008-2013 (%)

Taulukko 5. Yhdyskuntapalvelun käyttö eräissä rikoksissa 2008-2013

Rikos 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaikkiaan
  muuntokelpoiset 8 204 7 713 7 162 6 617 6 145 5 654
  muunnetut 3 221 2 921 2 676 2 496 2 385 2 100
  % 39 38 37 38 39 37
Rattijuopumukset
  muuntokelpoiset 3 900 3 355 2 974 2 647 2 584 2 274
  muunnetut 1 963 1 665 1 474 1 384 1 358 1 164
  % 50 50 50 52 53 51
Pahoinpitelyt
  muuntokelpoiset 1 098 1 029 982 902 888 814
  muunnetut 427 402 396 364 367 334
  % 39 39 40 40 41 41
Varkausrikokset
  muuntokelpoiset 1 070 1 081 983 925 816 740
  muunnetut 217 232 203 197 170 142
  % 20 21 21 21 21 19
Muut rikokset
  muuntokelpoiset 2 136 2 248 2 223 2 143 1 857 1 826
  muunnetut 614 622 603 551 490 460
  % 29 28 27 26 26 25

Vuonna 2013 yhdyskuntapalvelun käyttöaste, eli kuinka monta prosenttia muuntokelpoisista ehdottomista vankeusrangaistuksista on muunnettu yhdyskuntapalveluksi, oli 37 prosenttia. Käyttöaste oli hieman matalampi kuin vuonna 2012.

Naisilla yhdyskuntapalvelun käyttöaste muuntokelpoisista ehdottomista vankeusrangaistuksista oli 45 ja miehillä 36 prosenttia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna käyttöaste oli korkein 50 vuotta täyttäneiden tai sitä vanhempien kohdalla.

Kuvio 4. Yhdyskuntapalvelun käyttö tuomitun sukupuolen ja iän mukaan 2013

Kuvio 4. Yhdyskuntapalvelun käyttö tuomitun sukupuolen ja iän mukaan 2013

Taulukko 6. Yhdyskuntapalvelun käyttö tuomitun sukupuolen ja iän mukaan 2013

Ikä Muuntokelpoiset   Muunnetut
15-17 23 6 26
18-20 346 150 43
21-24 741 292 39
25-29 1 127 330 29
30-39 1 698 521 31
40-49 1 000 427 43
50-64 656 343 52
65- 63 31 49
Naiset 457 205 45
Miehet 5 197 1 895 36
Yhteensä 5 654 2 100 37

Hovioikeuspiireittäin tarkasteltuna yhdyskuntapalvelun käyttöaste oli suurin Itä-Suomen hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa ja pienin Helsingin hovioikeuspiirin alueella.

Taulukko 7. Alioikeuksissa yhdyskuntapalveluun tuomitut hovioikeuspiireittäin 2013

Hovioikeuspiiri Muuntokelpoisia
yhteensä
(lkm)  
niistä
muunnettu
yhteensä
(lkm)  
Käyttöaste
yhteensä
(%)  
Käyttöaste
törkeissä
ratti-
juopumuksissa
(% ) 
Itä-Suomi 742 340 45,8 62,4
Vaasa 917 389 42,4 54,4
Rovaniemi 589 239 40,6 51,4
Kouvola 687 270 39,3 55,7
Koko maa 5 654 2 100 37,1 55,6
Turku 1 398 499 35,7 54,2
Helsinki 1 321 363 27,5 55,5

1.5.2. Valvontarangaistusta tuomittiin 204 kertaa

Valvontarangaistukseen tuomittiin 204 henkilöä. Rangaistuksen keskimääräinen kesto oli 3,2 kuukautta. Valvontarangaistusta tuomittiin useimmin rikoslain 23 luvun liikennerikoksista (111) ja näistä yleisimmin törkeästä rattijuopumuksesta (95). Muita valvontarangaistukseen johtaneita rikoksia olivat esimerkiksi pahoinpitely (24) ja siviilipalveluksesta kieltäytyminen (23).

1.5.3. Ehdollinen ja ehdoton vankeusrangaistus

Vuonna 2013 alle 21-vuotiaana tehdystä rikoksesta tuomittiin ehdolliseen vankeuteen 2 177 henkilöä. Heistä 34 prosenttia määrättiin koeajaksi valvontaan. Kaikista ehdolliseen vankeuteen tuomituista oheissakon sai maksettavakseen lähes puolet (45 %).

Kaikista vankeustuomioista yli 39 prosenttia tuomittiin ensisijassa (päärikos) rattijuopumuksista (RL 23:3-4 §), lähes 16 prosenttia pahoinpitelyistä (RL 21:5-6 §) ja hieman yli 8 prosenttia varkauksista (RL 28:1-2 §). Ehdoton vankeus oli vuonna 2013 keskimäärin 11,5 kuukautta, valvontarangaistukseksi muunnettu vankeus keskimäärin 3,2 kuukautta yhdyskuntapalveluksi muunnettu vankeus keskimäärin 3,3 kuukautta ja ehdollinen keskimäärin 3,9 kuukautta.

Vuonna 2013 törkeistä rattijuopumuksista vain 10 prosenttia tuomittiin ehdottomana vankeutena, jonka keskipituus oli 3,9 kuukautta. Törkeiden rattijuopumusten määrä on vähentynyt yli 37 prosenttia vuodesta 2007. Lisää tietoa eri rikosten ehdottomista vankeusrangaistuksista löytyy taulukosta 8.

Taulukko 8. Eräiden rikosten ehdottomat vankeusrangaistukset käräjäoikeuksissa 2007-2013

Tuomion
päärikos,
vuosi
Ehdoton vankeusrangaistus Ehdottomien
vankeus-
rangaistusten
lukumäärä
Tuomioiden
lukumäärä
yhteensä
Keskipituus
kuukautta
% kaikista
rikoksen
rangaistuksista
% kaikista
ehdottomista
vankeus-
rangaistuksista
Törkeä
ratti-
juopumus
2007 3,9 13,6 25,5 1 779 13 100
2008 3,9 13,8 25,1 1 724 12 496
2009 3,7 13,3 21,8 1 449 10 902
2010 3,7 12,4 19,8 1 244 10 066
2011 3,7 10,5 17,1 1 026 9 761
2012 3,8 9,8 16,4 904 9 186
2013 3,9 10,3 16,5 840 8 173
Törkeä
pahoin-
pitely
2007 24,2 58,0 4,9 350 603
2008 24,6 55,7 5,4 371 666
2009 24,8 55,2 5,4 359 650
2010 24,4 54,2 5,0 313 578
2011 25,6 54,2 5,5 329 607
2012 24,4 55,9 5,6 311 556
2013 24,1 52,7 5,3 271 514
Törkeä
huumaus-
ainerikos
2007 38,7 80,3 3,5 249 310
2008 47,2 71,1 3,2 219 308
2009 42,4 79,2 3,9 259 327
2010 36,8 69,8 4,6 289 414
2011 43,1 75,5 5,5 327 433
2012 38,4 68,4 5,5 303 443
2013 38,9 69,4 5,6 284 408
Tappo
2007 111,7 93,7 0,8 59 63
2008 115,3 94,5 1,0 69 73
2009 110,9 90,0 0,7 45 50
2010 117,3 87,5 0,7 42 48
2011 113,5 84,6 0,7 44 52
2012 109,5 90,0 0,7 36 40
2013 109 90,7 0,8 39 43
Tapon
yritys
2007 47,2 88,0 1,2 88 100
2008 46,4 93,3 1,4 97 104
2009 46,6 94,2 1,5 97 103
2010 47,7 94,1 1,5 95 101
2011 44,8 94,4 1,7 102 108
2012 47,3 90,9 1,7 90 99
2013 46,2 91,0 1,8 91 100

Vuonna 2013 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomituista vankeusrangaistuksista 85 prosenttia oli ehdollisia. Myös valtaosa raiskauksesta (64 %) ja sukupuoliyhteyteen pakottamisesta (91 %) tuomituista sai ehdollista vankeutta.  Murhan yrityksestä, taposta ja törkeästä raiskauksesta tuomitut tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kuviossa 5 on eräiden henki-, väkivalta- ja seksuaalirikosten vankeustuomioiden jakaumia . Lisää tietoa eri rikostuomioiden rangaistuslajeista ja rangaistusten pituuksista löytyy myös tilaston kotisivun tietokantataulukoista.

Kuvio 5. Ehdottoman ja ehdollisen vankeuden sekä yhdyskuntapalvelun osuudet (%) eräissä henki-, väkivalta- ja seksuaalirikostuomioissa 2013 (vankeusrangaistusten lkm)

Kuvio 5. Ehdottoman ja ehdollisen vankeuden sekä yhdyskuntapalvelun osuudet (%) eräissä henki-, väkivalta- ja seksuaalirikostuomioissa 2013 (vankeusrangaistusten lkm)

1.6. Nuoremmissa ikäluokissa enemmän oikeuden tuomioita ja rangaistusmääräyksiä

Alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä oikeuden tuomioiden ja rangaistusmääräysten osuus on suurempi kuin rikesakkojen. Vanhemmissa ikäryhmissä rikesakkojen osuus puolestaan kasvaa. Nuorten alle 21-vuotiaiden ikäluokissa oikeudessa tuomittuja oli noin 18 prosenttia kun taas 60-vuotiaiden ikäryhmissä oikeudessa tuomittujen osuus jäi alle 6 prosentin. Kuviossa 5 on verrattu oikeudessa tuomittujen, rangaistusmääräysten ja rikesakkojen jakautumista eri ikäryhmissä.

Kuvio 6. Oikeudessa tuomitut, rangaistusmääräykset ja rikesakot ikäryhmittäin 2013 (%)

Kuvio 6. Oikeudessa tuomitut, rangaistusmääräykset ja rikesakot ikäryhmittäin 2013 (%)

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi. Vuonna 2013 ehdottomaan vankeuteen tuomittiin 30 alle 18-vuotiasta nuorta. Ehdottomien vankeuksien osuus vankeusrangaistuksista oli 33 prosenttia 25-29-vuotiaiden ikäryhmässä. Lähes saman verran ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 30-39-vuotiaiden ikäryhmässä. Ehdollisten vankeusrangaistusten osuus oli suurempi nuorten ja vanhempien ikäryhmissä, kuin keski-ikäisten ikäryhmissä. (Kuvio 7.)

Kuvio 7. Vankeusrangaistukset ikäryhmittäin 2013 (%)

Kuvio 7. Vankeusrangaistukset ikäryhmittäin 2013 (%)

1.7. Naisten osuus rangaistuista kasvaa

Vuonna 2013 rangaistukseen tuomituista yli 23 prosenttia (114 200) oli naisia. Naisten osuus rikoksista rangaistuista on kasvanut tasaisesti jo useamman vuosikymmenen ajan: Naisten osuus oli yhdeksän prosenttia vuonna 1980, 13 prosenttia vuonna 1990 ja 16 prosenttia vuonna 2000.

Kuvio 8. Rangaistukseen tuomitut naiset ja miehet 1980-2013 (%)

Kuvio 8. Rangaistukseen tuomitut naiset ja miehet 1980-2013 (%)

Vuonna 2013 rikesakoista lähes 27 prosenttia ja rangaistusmääräyksistä noin 21 prosenttia määrättiin naisille. Oikeudessa tuomituista naisia oli puolestaan hieman yli 16 prosenttia (9 200). Alioikeuksissa naisia tuomittiin huomattavasti useammin sakkoihin ja ehdolliseen vankeuteen kuin yhdyskuntapalveluun tai ehdottomaan vankeuteen.

1.8. Ulkomaalaisille määrättiin enemmän rikesakkoja

Vuonna 2013 kaikista 490 400 rangaistukseen tuomitusta 8 prosenttia (39 200) oli ulkomaan kansalaisia. Viime vuonna osuus oli 7,7 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus oli selvästi suurempi rangaistusmääräyssakkoihin määrätyistä (12,6 %) ja alioikeuksissa tuomituista (10,9 %) kuin rikesakkoihin määrätyistä (4,1 %).

Vuonna 2013 alioikeuksissa tuomittujen ulkomaalaisten lukumäärä oli edellisvuotta pienempi. Käräjäoikeuksissa tuomittiin 6 200 ulkomaan kansalaista, lähes 6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Rangaistusmääräyssakkoja määrättiin 22 600 ulkomaalaiselle, mikä oli yli viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Rikesakkoja sai puolestaan lähes 10 400 ulkomaalaista, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tuomituista ulkomaan kansalaisista 54 prosenttia ei asunut vakinaisesti Suomessa. Suomessa ei-vakinaisesti asuvia rangaistuja ulkomaalaisia oli lähes 21 200, hieman yli kolme prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Rangaistuja Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia oli puolestaan hieman yli 18 000, lähes 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Rangaistukseen tuomittujen joukossa oli kaikkiaan 152:n eri valtion kansalaisia. Näistä 77 prosenttia oli EU28-maiden ja muiden Euroopan valtioiden kansalaisia.

Kuvio 9. Ulkomaalaisten osuus kaikista tuomituista asuinpaikan mukaan 2006-2013 (%)

Kuvio 9. Ulkomaalaisten osuus kaikista tuomituista asuinpaikan mukaan 2006-2013 (%)

Taulukko 9. Ulkomaalaisten osuus kaikista tuomitusta asuinpaikan mukaan 2006-2013 (%)

Rangaistukset,
asuinpaikka
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaikki
rangaistukset
  Vakinainen
  asuinpaikka
  Suomessa
2,9 3,1 3,1 3,0 3,1 3,3 3,6 3,7
  Ei vakinaista
  asuinpaikkaa
  Suomessa
3,1 3,2 3,1 2,8 3,3 3,8 4,2 4,3
Alioikeuden
tuomiot
  Vakinainen
  asuinpaikka
  Suomessa
3,8 4,2 4,4 4,6 4,9 5,4 5,4 5,7
  Ei vakinaista
  asuinpaikkaa
  Suomessa
3,2 3,7 3,7 4,5 4,9 5,4 5,3 5,2
Rangaistus-
määräykset
  Vakinainen
  asuinpaikka
  Suomessa
3,1 3,3 3,5 3,7 4,3 4,3 4,7 4,8
  Ei vakinaista
  asuinpaikkaa
  Suomessa
4,0 4,2 4,6 4,9 6,1 7,4 7,8 7,8
Rikesakot
  Vakinainen
  asuinpaikka
  Suomessa
2,0 2,1 2,1 2,1 1,9 2,2 2,4 2,4
  Ei vakinaista
  asuinpaikkaa
  Suomessa
1,2 1,1 0,9 0,7 0,9 1,0 1,3 1,6

Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2013, 1. Katsaus rangaistuksiin 2013 (Korjattu 15.4.2015) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syyttr/2013/syyttr_2013_2014-12-16_kat_001_fi.html