Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Rikesakkoon määrätyt tai tuomitut sukupuolen ja rikkomuksen laadun mukaan 2013

Rikkomuksen
laatu
Rikesakkoja yhteensä
Molemmat
sukupuolet
Ajoneuvoa
pysäyttämättä
(kamera)
Miehiä Naisia
Yhteensä Keski-ikä lkm % keski-ikä lkm % keski-ikä
Yhteensä 253 932 43 151 220 186 074 73 44 67 858 27 42
Ajonopeus 214 605 45 151 124 154 897 72 46 59 708 28 43
   Nopeusrajoitus-
   liikennemerkin
   noudattamatta
   jättäminen
   TLA 3 § 2
214 178 45 151 124 154 529 72 46 59 649 28 43
   Ajoneuvokohtaisen
   nopeusrajoituksen
   noudattamatta
   jättäminen
   AAKT 3 § 1
98 34 - 88 90 35 10 10 30
   Ajoneuvoyhdistelmä
   kohtaisen
   nopeusrajoituksen
   noudattamatta
   jättäminen
   AAKT 3 § 3
191 48 - 183 96 48 8 4 47
   Nopeusrajoituksen
   noudattamatta
   jättäminen
   hinattaessa
   toista
   moottorikäyttöistä
   ajoneuvoa
   AAKT 3 § 4
7 38 - 4 57 40 3 43 36
   Viranomaisen
   määräämän
   enimmäisnopeuden
   noudattamatta
   jättäminen
   AAKT 3 § 5
1 25 - 1 100 25 - - -
  Liikenneministeriön
  päätöksellä
  määrätyn
  yleisen
  nopeusrajoituksen
  noudattamatta
  jättäminen,
  TLL 25 § 1
130 41 - 92 71 42 38 29 39
Ohittaminen ja
ohituskiellot
28 34 - 24 86 34 4 14 33
  Ohittaminen
  vaaraa
  aiheuttaen
1 22 - 1 100 22 - - -
  Edellä
  kulkevan
  ajoneuvon
  ohittaminen
  oikealta
2 22 - 2 100 22 - - -
  Vasemmalle
  kääntyvän /
  selvästi
  kääntymään
  valmistautuvan
  ajoneuvon
  ohittaminen
  vasemmalta
6 31 - 6 100 31 - - -
  Raitiovaunun
  ohittaminen
  vasemmalta
2 22 - 1 50 19 1 50 25
  Ohittaminen
  vastaantulevan
  liikenteen
  puolta käyttäen
3 39 - 2 67 51 1 33 15
  Ohituksen
  haittaaminen
  nopeutta
  lisäämällä /
  pysyttelemättä
  riittävän
  oikealla
  havaitessaan
  ohituksen
  vasemmalta
1 18 - 1 100 18 - - -
  Korokkeettomalle
  pysäkille
  pysähtyneen
  raitiovaunun /
  linja-auton
  ohittaminen
  oikealta
  pysähtymättä ja
  matkustajille
  esteetöntä
  kulkua
  antamatta
13 40 - 11 85 39 2 15 47
Kaista-ajo 954 25 1 797 84 25 157 16 26
  Ajokaistan
  vaihtaminen
  ajokaistakohtaisten
  ryhmitysmerkkien
  vaikutusalueella
11 28 - 8 73 27 3 27 32
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  kaksisuuntaisella
  ajoradalla
  tarpeettoman
  kaukana
  sen oikeasta
  reunasta
13 32 - 13 100 32 - - -
  Vastaantulevan
  liikenteen
  ajokaistalla
  ajaminen tiellä,
  jossa on
  samaan suuntaan
  kaksi ajokaistaa /
  useampia
  ajokaistoja
7 42 - 7 100 42 - - -
  Ajokaistan
  tarpeeton
  vaihtaminen
1 20 - 1 100 20 - - -
  Kaksisuuntaisella
  ajoradalla
  olevan korokkeen
  sivuuttaminen
  vasemmalta
17 43 - 13 76 41 4 24 48
  Liikkeelle
  lähteminen
  tien reunasta /
  ajokaistan
  vaihtaminen /
  ajoneuvon
  siirtäminen
  sivusuunnassa
  vaaraa
  aiheuttaen
  ja muita
  tarpeettomasti
  estäen
88 40 - 69 78 41 19 22 38
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  ajoradan
  ulkopuolella
  ilman
  pakottavaa
  erityistä syytä
313 26 - 273 87 25 40 13 31
  Mopon
  kuljettaminen
  jalkakäytävällä
  ilman
  pakottavaa
  erityistä syytä
78 18 - 69 88 18 9 12 18
  Mopolla ajo
  pyörätiellä
426 22 1 344 81 22 82 19 21
Ryhmitys ja
kääntyminen
77 40 - 61 79 39 16 21 44
  Virheellinen
  ryhmittyminen
  käännyttäessä
  risteyksessä  /
  pihaan /
  muualle
10 43 - 9 90 40 1 10 72
  Ajokaistakohtaisen
  ryhmitysmerkin
  noudattamatta
  jättäminen
39 43 - 33 85 41 6 15 55
  Risteyksen
  virheellinen
  jättäminen
  oikealle /
  vasemmalle
  käännyttäessä
28 36 - 19 68 36 9 32 34
Risteysajo ja
väistäminen
2 47 - 2 100 47 - - -
  Risteykseen
  pysäyttäminen
  risteävän tien
  liikennettä
  häiritsevästi
2 47 - 2 100 47 - - -
Liikennevalo ja
pysäytysmerkit
84 27 - 62 74 28 22 26 24
  Punaisen
  liikennevalon
  noudattamatta
  jättäminen
  mopoilijana tai
  polkupyöräilijänä
83 27 - 61 73 28 22 27 24
  Muun
  liikenteen ohjaajan
  kuin poliisin antaman
  pysähtymismerkin
  noudattamatta
  jättäminen
1 19 - 1 100 19 - - -
Moottoritieliikenne 27 25 - 23 85 26 4 15 21
  Moottoritien /
  Moottoritien
  liittymistien /
  Moottoritien
  erkanemistien
  virheellinen
  käyttäminen
11 17 - 9 82 17 2 18 17
  Ajoneuvon
  hinaaminen
  moottoritiellä
  köyttä /
  vaijeria
  käyttäen
2 40 - 2 100 40 - - -
  Oikealla
  olevan
  vapaan
  ajokaistan
  käyttämättä
  jättäminen
  moottoritiellä
10 28 - 8 80 29 2 20 25
  Ohittaminen
  oikealta
  moottoritiellä
4 34 - 4 100 34 - - -
Valojen käyttö 568 34 - 437 77 34 131 23 34
  Ajo- tai
  huomiovalojen
  käyttämättä
  jättäminen
  ajon aikana
182 41 - 146 80 42 36 20 37
  Ajovalojen
  käyttämättä
  jättäminen
  pimeän /
  hämärän
  aikana
196 28 - 143 73 28 53 27 30
  Ajovalojen
  käyttämättä
  jättäminen
  näkyvyyden
  ollessa
  sään vuoksi
  huonontunut
24 46 - 17 71 43 7 29 54
  Valojen
  käyttö muiden
  ajoneuvojen
  kuljettajia
  häikäisevästi
1 45 - 1 100 45 - - -
  Kaukovalojen
  käyttäminen
  kohtaavan
  ajoneuvon /
  raitiovaunun
  kuljettajaa
  häikäisevästi
4 56 - 4 100 56 - - -
  Kaukovalojen
  käyttäminen
  tyydyttävästi
  valaistulla tiellä
1 18 - 1 100 18 - - -
  Etu- /
  takasumuvalojen
  virheellinen
  käyttäminen
156 31 - 122 78 30 34 22 35
  Taaksepäin
  valkoista /
  vaaleankeltaista
  valoa
  näyttävän /
  heijastavan
  laitteen
  käyttäminen
2 26 - 2 100 26 - - -
  Suuntavalojen
  hätävilkkukytkennän
  virheellinen
  käyttäminen
2 49 - 1 50 68 1 50 30
Liikennemerkit 2 698 35 73 2 068 77 35 630 23 35
  Ajoneuvolla ajo
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
190 31 - 146 77 32 44 23 29
  Kielletty
  ajosuunta -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
162 34 - 123 76 34 39 24 33
  Moottorikäyttöisellä
  ajoneuvolla ajo
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
1 843 35 - 1 408 76 34 435 24 36
  Ajo kielletty
  muulla kuin
  moottoriajoneuvolla -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
16 26 - 14 88 25 2 13 37
  Vasemmalle /
  oikealle
  kääntyminen
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
157 39 - 127 81 39 30 19 40
  U-käännös
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
6 38 - 5 83 41 1 17 18
  Jalankulku
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
1 26 - 1 100 26 - - -
  Pakollinen
  ajosuunta -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
73 39 - 54 74 41 19 26 35
  Pakollinen
  kiertosuunta -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
10 24 - 10 100 24 - - -
  Liikenteen
  jakaja -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
26 33 - 25 96 33 1 4 42
  Linja-autokaista -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
213 38 73 154 72 38 59 28 39
  Raitiovaunukaista -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
1 68 - 1 100 68 - - -
Tiemerkinnät 106 33 - 80 75 33 26 25 34
  Tiemerkinnän
  noudattamatta
  jättäminen
21 44 - 21 100 44 - - -
  Jatkuva
  ajaminen
  ajokaistaviivan
  päällä
3 37 - 2 67 33 1 33 46
  Suuntamerkin
  antamatta
  jättäminen
  lähdettäessä
  liikkeelle
  tien reunasta /
  käännyttäessä /
  vaihdettaessa
  ajokaistaa /
  siirrettäessä
  ajoneuvoa
  sivusuunnassa
79 30 - 55 70 28 24 30 32
  Vaaran
  välttämiseksi
  tarpeellisen
  äänimerkin /
  valomerkin /
  muun
  vastaavan
  merkin
  antamatta
  jättäminen
1 53 - - - - 1 100 53
  Äänimerkin
  tarpeeton
  antaminen
  taajamassa /
  taajaman
  ulkopuolella
2 41 - 2 100 41 - - -
Muu ajotapa 5 548 39 22 3 697 67 40 1 851 33 39
  Vaaraa
  aiheuttava
  ajotapa
  moottoripyörällä /
  mopolla /
  polkupyörällä
122 17 - 120 98 17 2 2 17
  Käytti ajon
  aikana radiota /
  tv-vastaanotinta /
  muuta äänen tai
  kuvantoistolaitetta  /
  viestintälaitetta
  siten, että
  laitteen käyttö
  voi haitata
  ajoneuvon
  hallintalaitteiden
  käyttöä /
  kuljettajan
  keskittymistä
68 37 - 46 68 39 22 32 35
  Moottorikäyttöisen
  ajoneuvon
  kuljettajana
  käytti  
  ajon aikana
  matkapuhelinta
  siten, että piti sitä
  kädessään
5 358 40 22 3 531 66 41 1 827 34 39
Liikenteen
haittaaminen /
häiritseminen
302 20 - 283 94 19 19 6 22
  Liikenteen
  tarpeeton
  estäminen /
  häiritseminen
  (polkupyöräilijä
  tai
  jalankulkija)
3 39 - 2 67 36 1 33 45
  Tarpeeton ja
  häiritsevä ajo /
  häiritsevä
  ajotapa
  taajamassa
271 19 - 253 93 19 18 7 20
  Moottorikäyttöisen
  ajoneuvon
  käsitteleminen
  siten, että siitä
  aiheutui
  kohtuutonta melua /
  ilman pilaantumista /
  muuta haittaa
28 20 - 28 100 20 - - -
Varusteet, kunto
ja rakenne
3 592 27 - 3 239 90 26 353 10 33
  Varusteiltaan /
  kunnoltaan /
  rakenteeltaan
  säännösten
  vastaisen
  ajoneuvon
  kuljettaminen
2 880 26 - 2 627 91 26 253 9 33
  Auton ja
  perävaunun
  kytkemisestä
  annettujen
  määräysten
  noudattamatta
  jättäminen
50 43 - 45 90 43 5 10 42
  Omistajana /
  haltijana
  laiminlöi
  velvollisuutensa
  pitää ajoneuvo
  varusteiltaan  /
  kunnoltaan /
  rakenteeltaan
  liikennekelpoisena
127 28 - 116 91 28 11 9 31
  Liikenteeseen
  soveltumattoman
  ajoneuvon
  kuljettaminen
328 36 - 249 76 36 79 24 34
  Mopon
  rakenteen
  muuttaminen
  rakenteellista
  nopeutta
  suurentamalla
206 16 - 201 98 16 5 2 15
  Työnantaja
  laiminlöi
  velvollisuutensa
  pitää
  ajoneuvo
  rakenteeltaan /
  kunnoltaan /
  varusteiltaan
  liikennekelpoisena,
  kun se
  luovutettiin
  työntekijän
  kuljetettavaksi
55 - 1 100 55 - - - -
Ajokortit ja ajoluvat 187 30 - 142 76 30 45 24 30
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  pitämättä mukana
  ajokorttia /
  opetuslupaa /
  harjoituslupaa /
  liikenneopettajalupaa
13 27 - 12 92 28 1 8 18
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  pitämättä mukana
  ajokorttia /
  opetuslupaa /
  harjoittelulupaa /
  liikenneopettajalupaa /
  opetusharjoittelulupaa
  tai
  kuljettajantutkinto-
  todistusta
174 30 - 130 75 30 44 25 30
Rekisteriote ja
muut asiakirjat
85 27 - 76 89 26 9 11 30
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  pitämättä mukana
  rekisteriotteen
  teknistä osaa
85 27 - 76 89 26 9 11 30
Rekisteröinti,
katsastus,
ajokielto ja
ajoneuvovero
2 109 38 - 1 531 73 38 578 27 38
  Käyttökiellossa
  olevan
  ensi- /
  muutos-
  rekisteröimättömän /
  liikennekäytöstä
  poistetun
  ajoneuvon
  käyttäminen
  liikenteessä
121 37 - 105 87 35 16 13 44
  Katsastamattoman
  ajoneuvon
  käyttäminen
  liikenteessä
1 985 38 - 1 424 72 38 561 28 38
  Valvonta-
  katsastamattoman
  ajoneuvon
  käyttäminen
  liikenteessä
3 29 - 2 67 18 1 33 51
Henkilökuormaus 489 25 - 376 77 25 113 23 25
  Ylimääräisten
  henkilöiden
  sijoittaminen
  kuljettajan
  viereiselle
  istuimelle
35 33 - 27 77 33 8 23 34
  Ylimääräisten
  matkustajien
  kuljettaminen
283 26 - 217 77 26 66 23 25
  Ylimääräisten
  henkilöiden
  kuljettaminen
  moottoripyörällä
13 17 - 10 77 18 3 23 15
  Sallittua
  useamman
  henkilön
  kuljettaminen
  moottorikelkassa
  tiellä /
  moottorikelkkailu-
  reitillä
4 28 - 4 100 28 - - -
  Luvaton
  henkilökuljetus
  ajoneuvon /
  hinattavan
  ajoneuvon
  tavaratilassa
49 21 - 34 69 21 15 31 22
  Henkilökuljetus
  traktorilla /
  moottori-
  työkoneella
  ilman kiinteää
  turvallista
  istuinta
15 16 - 14 93 16 1 7 16
  Kahta useamman
  henkilön
  kuljettaminen
  traktorilla /
  moottori-
  työkoneella
7 16 - 7 100 16 - - -
  Yli 10-vuotiaan
  matkustajan
  kuljettaminen
  mopolla, jota ei
  rekisteröinti-
  todistuksen
  mukaan ole
  tarkoitettu
  matkustajan
  kuljettamiseen
26 16 - 25 96 16 1 4 16
  Useiden
  henkilöiden
  kuljettaminen
  mopolla
28 16 - 16 57 16 12 43 16
  Koulu- ja
  päivähoito-
  kuljetusten
  turvallisuus-
  määräysten*
  noudattamatta
  jättäminen
13 48 - 8 62 51 5 38 42
  Vaaraa
  aiheuttava
  henkilökuljetus
  siten, että
  matkustaja oli
  kokonaan /
  osittain
  ajoneuvon
  ulkopuolella
16 20 - 14 88 19 2 13 28
Polkupyöräliikenne 509 27 - 311 61 27 198 39 26
  Luvaton
  henkilökuljetus
  polkupyörällä
9 19 - 6 67 21 3 33 16
  Valoitta
  ajaminen
  polkupyörällä
402 26 - 249 62 26 153 38 24
  Polkupyörällä
  ajaminen
  jalkakäytävällä
  ilman
  pakottavaa
  erityistä syytä
95 33 - 54 57 30 41 43 36
  Polkupyörällä
  ajaminen
  moottoritiellä /
  moottoritien
  liittymistiellä /
  moottoritien
  erkanemistiellä
2 50 - 1 50 57 1 50 42
  Väistämis-
  velvollisuuden
  noudattamatta
  jättäminen
  tultaessa
  pyörätieltä
  ajoradalle
1 48 - 1 100 48 - - -
Jalankulkuliikenne 104 30 - 82 79 30 22 21 29
  Punaisen
  liikennevalon
  noudattamatta
  jättäminen
  jalankulkijana
86 31 - 70 81 31 16 19 32
  Suojatien
  käyttämättä
  jättäminen
  jalankulkijana
5 19 - 2 40 22 3 60 17
  Jalankulku
  moottoritiellä /
  moottoritien
  liittymistiellä /
  moottoritien
  erkanemistiellä
11 27 - 8 73 26 3 27 30
  Jalkakäytävän /
  kulkukelpoisen
  pientareen
  käyttämättä
  jättäminen
  jalankulkijana
2 32 - 2 100 32 - - -
Muita tapauksia 16 076 38 - 13 137 82 39 2 939 18 36
  Turvavyön
  käyttämättä
  jättäminen
15 130 39 - 12 379 82 40 2 751 18 36
  Kuljettajana /
  holhoojana /
  huoltajana
  sallinut lapsen
  matkustaa
  käyttämättä
  turvavyötä /
  turvaistuinta /
  muuta lapsen
  turvalaitetta
200 38 - 118 59 40 82 41 35
  Suojakypärän
  käyttämättä
  jättäminen
725 28 - 622 86 28 103 14 24
  Kuljettajana
  sallinut
  alle 15 v. lapsen
  matkustaa
  ilman
  suojakypärää
21 25 - 18 86 27 3 14 15
Maastoliikenne 3 31 - 3 100 31 - - -
  Olosuhteiden
  edellyttämän
  varovaisuuden
  noudattamatta
  jättäminen
  kuljetettaessa
  moottorikäyttöistä
  ajoneuvoa
  tien ulkopuolella
3 31 - 3 100 31 - - -
Alkoholilaki 2 018 17 - 1 219 60 17 799 40 16
  Tahallaan
  nautti
  alkoholijuomaa
  vastoin
  säädettyä
  nauttimiskieltoa
  alkoholijuomien
  vähittäis-
  myyntipaikassa /
  muussa avoimessa
  kauppaliikkeessä /
  ravitsemisliikkeessä /
  muussa paikassa,
  jossa yleisölle
4 23 - 2 50 25 2 50 22
  Tahallaan jätti
  noudattamatta
  poliisin
  yleisen
  järjestyksen
  ylläpitämiseksi
  antaman
  kiellon
  alkoholijuoman
  nauttimisesta
  julkisella
  paikalla
36 29 - 25 69 29 11 31 31
  Tahallaan
  alle 18-vuotiaana
  piti hallussaan
  laillisesti
  valmistettua /
  maahantuotua
  alkoholijuomaa
1 832 16 - 1 083 59 16 749 41 16
  Tahallaan
  18 mutta
  ei 20 vuotta
  täyttäneenä
  piti hallussaan
  laillisesti
  valmistettua /
  maahantuotua
  väkevää
  alkoholijuomaa
146 18 - 109 75 18 37 25 18
Kalastuslaki 353 36 - 336 95 36 17 5 36
  Harjoitti
  viehekalastusta
  eikä ollut
  suorittanut
  viehekalastusmaksua,
  KL 88 §
178 35 - 170 96 35 8 4 34
  Harjoitti
  kalan/ravun
  pyytämistä,
  vaikka
  ei ollut suorittanut
  kalastuksen-
  hoitomaksua,
  KL 88 §
167 37 - 158 95 37 9 5 37
  Ei pitänyt
  mukanaan
  tositetta
  kalastuksenhoito-/
  viehekalastus-
  maksusta
  eikä esittänyt
  sitä 7 vrk:n
  määräajassa,
  KL 88 §
8 38 - 8 100 38 - - -
Vesiliikennelaki,
vesiliikenneasetus,
veneliikenneasetus,
vesikulkuneuvo-
rekisterilaki
ja rikoslaki
999 42 - 965 97 42 34 3 39
  Vesiliikennemerkillä
  tai
  valo-opasteella
  ilmaistun
  määräyksen,
  kiellon tai
  rajoituksen
  rikkominen,
  VLL 5 § 2
218 42 - 208 95 42 10 5 32
  Vesikulkuneuvon
  käyttäminen
  pitämättä
  mukana
  vaadittavia
  asiakirjoja
24 39 - 23 96 38 1 4 44
  Vesikulkuneuvon
  kuljettaminen
  alueellisten
  kieltojen tai
  rajoitusten
  vastaisesti,
  VLL 15 §
6 32 - 6 100 32 - - -
  Rekisteröitävän
  veneen
  rekisteri-ilmoituksen
  tekemättä
  jättäminen
  ennen
  veneen
  käyttöönottoa,
  Vesikrekl 7 § 1, 26 §
30 43 - 29 97 42 1 3 58
  Rekisteritietojen
  muutosilmoituksen
  tekemättä
  jättäminen
  vesikulkuneuvo-
  rekisteriin,
  Vesikrekl 7 § 2, 26 §
28 47 - 27 96 47 1 4 49
  Rekisteröidyn
  moottoriveneen
  jättäminen
  tunnuksilla
  varustamatta,
  VeneA 11 §,
  VLL 24 §
62 35 - 60 97 35 2 3 23
  Rekisteröitävän
  vesikulkuneuvon
  käyttäminen
  vesiliikenteessä
  ennen kuin
  se oli
  merkitty
  rekisteriin
10 38 - 10 100 38 - - -
  Säädettyjä
  varusteita
  vailla
  olevan
  vesikulkuneuvon
  kuljettaminen,
  VLA 2 §
621 43 - 602 97 43 19 3 42
Jätelaki 33 25 - 29 88 26 4 12 21
  Roskaamiskiellon
  vähäinen
  rikkominen,
  jätelaki 19 §, 62 §
33 25 - 29 88 26 4 12 21
Järjestyslaki 2 349 30 - 2 176 93 30 173 7 31
  Yleisen
  järjestyksen
  häiritseminen /
  turvallisuuden
  vaarantaminen
  yleisellä
  paikalla,  
  JL 3 §
110 28 - 100 91 27 10 9 35
  Päihdyttävän
  aineen
  nauttiminen
  yleisellä paikalla
  taajamassa /
  julkisessa
  liikenteessä
  olevassa
  kulkuneuvossa,
  JL 4 §
649 33 - 539 83 33 110 17 31
  Yleistä
  järjestystä ja
  turvallisuutta
  vaarantavan
  häikäisevän /
  harhauttavan
  valon /
  liikenteen-
  ohjauslaitetta
  muistuttavan /
  muuten
  turvallisuutta
  vaarantavan
  mainoksen
  käyttäminen,
  JL 6 § 1
1 21 - 1 100 21 - - -
  Seksuaalipalvelujen
  ostaminen /
  maksullinen
  tarjoaminen
  yleisellä paikalla,
  JL 7 § 1
3 38 - - - - 3 100 38
  Ulostaminen /
  virtsaaminen
  yleisellä paikalla,
  JL 7 § 2
1 506 29 - 1 472 98 29 34 2 28
  Töhrimiseen
  soveltuvien
  aineiden
  hallussa
  pitäminen
  yleisellä
  paikalla
  ilman
  hyväksyttävää
  syytä,
  JL 13 §
10 18 - 8 80 18 2 20 19
  Koiran /
  muun eläimen
  omistajana tai
  haltijana
  ei pitänyt
  eläintä
  kytkettynä
  taajamassa,
  JL 14 § 1
28 46 - 20 71 47 8 29 45
  Koiran /
  muun eläimen
  omistajana tai
  haltijana
  ei pitänyt huolta,
  ettei eläin
  pääse laissa
  kielletylle
  alueelle,
  JL 14 § 1
1 47 - - - - 1 100 47
  Koiran
  omistajana /
  haltijana
  ei pitänyt
  huolta siitä,
  ettei koiran
  uloste jää
  ympäristöön
  hoidetulla
  alueella
  taajamassa,
  JL 14 § 1
1 40 - 1 100 40 - - -
  Vähäinen toisen
  vahingoittamiseen
  soveltuvia esineitä
  tai
  aineita koskevien
  säännösten
  rikkominen,
  JL 10 §, 11 §
40 33 - 35 88 33 5 13 27
Tuntematon 27 31 - 21 78 29 6 22 36

Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2013, Liitetaulukko 2. Rikesakkoon määrätyt tai tuomitut sukupuolen ja rikkomuksen laadun mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2013/syyttr_2013_2014-12-16_tau_002_fi.html