Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2008

Träbränslen den mest betydande energikällan inom industrin

Enligt Statistikcentralens uppgifter var energiförbrukningen inom industrin nästan 650 petajoule (PJ) år 2007 (konfidensintervall är ± 1,1 procent). Industrin använde mest träbaserade bränslen som energikälla. Sett till näringsgren var den största energianvändaren skogsindustrin, som använde nästan 57 procent av all energi inom hela industrin. Sett efter landskap använde industrin mest energi i Södra Karelen, Norra Österbotten och Östra Nyland.

Av bränslen användes mest trä, olja, naturgas och kol. Användningen av el och värme inkluderas som nettoköp i den totala energiförbrukningen. Det här innebär att man av den energivolym som man köpt eller fått drar av den volym som sålts eller överlåtits från arbetsstället.

Användningen av energikällor inom industrin år 2007

Landskapet Södra Karelen stod för nästan 13 procent av hela industrins energiförbrukning. Industrin använde också mycket energi i Norra Österbotten och Östra Nyland i båda 12 procent och i Kymmenedalen 9 procent. Minst energi användes i Södra Savolax, Södra Österbotten och på Åland.

År 2007 användes nästan 59 procent av industrins totalanvändning av el inom skogsindustrin. Sett till landskap var elanvändningen störst i industrianläggningarna i Kymmenedalen och Södra Karelen, i båda landskapen mer än tio procent av elanvändningen inom industrin.

Totalförbrukningen av el inom industrin

  1 000 GWh konfidensintervall, ± %
Skogsindustri 28 218,4 0,7
Kemisk industri 6 695,3 3,4
Metallframställning 5 736,5 1,4
Maskin- och metalltillverkningsindustri 2 315,5 9,7
Övrig fabriksindustri 1 877,1 14,0
Livsmedelsindustri 1 624,1 9,5
Utvinning av mineral 770,9 17,5
Tillverkning av elektronik och elprodukter 703,3 18,5
Textil- och beklädnadsindustri 234,4 15,2
Totalt 48 175,5 1,1

Statistiken för år 2007 baserar sig på den reviderade enkäten om energiförbrukningen inom industrin. Uppgifterna samlades in med hjälp av en årlig enkät som riktades till arbetsställen inom näringsgrenarna gruvdrift och utvinning av mineral (C) samt tillverkning (D) samt från kraftverk som nära hör ihop med verksamheten på dessa arbetsställen. Näringsgrenen energiproduktion (E) omfattas inte av enkäten. Uppgifterna för år 2007 insamlades urvalsbaserat av omkring 2 900 arbetsställen. Uppgifterna publiceras efter energikälla, näringsgren och landskap.

Källa: Statistikcentralen, Företagsstrukturer

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 4.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Teollisuuden energiankäyttö [e-publikation].
ISSN=1798-775X. 2007. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2007/tene_2007_2008-11-05_tie_001_sv.html