Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2009

Energikälla TJ GWh Confidensintervall, ± %
Raffinerigas 28 587,4 7 940,9 0,0
Gasol, flytgas 9 607,1 2 668,6 5,9
Andra oljeprodukter 3 605,5 1 001,5 0,0
Lätt brännolja och Motorbrännolja 6 586,6 1 829,6 13,7
Tunga brännoljor 20 555,0 5 709,7 2,0
Petroleumkoks 4 759,5 1 322,1 0,0
Retur- och spilloljor 360,6 100,2 0,0
Stenkol, bituminöst 4 099,7 1 138,8 0,0
Annat kol 268,7 74,6 0,0
Koks 1) 20 543,4 5 706,5 0,0
Masugnsgas och Koksgas 17 649,4 4 902,6 0,0
Naturgas 51 506,9 14 307,5 1,6
Frästorv 11 048,6 3 069,1 0,0
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 199,7 55,5 0,0
Skogsflis och annan ved 5 844,4 1 623,5 2,7
Bark 24 089,7 6 691,6 8,6
Sågspån, kutterspån o.a. spån 2 597,9 721,6 46,7
Trärestprodukter från industrin 3 702,7 1 028,5 2,6
Avlutar från träförädlingsindustrin 110 157,3 30 599,3 0,0
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 1 984,4 551,2 0,0
Träpelletar och -briketter 76,7 21,3 0,0
Andra biobränslen 1 613,7 448,2 0,0
Biogas 60,2 16,7 0,0
Återvinningsbränslen 2 760,5 766,8 0,0
Avfall och andra ospecificerade energikällor 953,4 264,8 0,0
Industriell reaktionsvärme 3 285,1 912,5 0,0
Väte 1 175,8 326,6 0,0
Elektricitet 108 809,5 30 224,9 2,4
Fjärrvärme 12 987,6 3 607,7 14,6
Värme/ånga för industriprocesser 48 280,4 13 411,2 6,1
Totalt 507 759,1 141 044,2 0,9
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Inkluderar koks tillförsel inom masugnen och övrig koksförbrukning inom industri. Energirymlighet av koks har subtraherat med energirymlighetet av producerat masugnsgasen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2009, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2009/tene_2009_2010-10-27_tau_001_sv.html