Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2012

Energikälla TJ GWh Confidensintervall, ± %
Raffinerigas 26 657 7 405 0,0
Gasol, flytgas 9 831 2 731 2,7
Andra oljeprodukter 4 851 1 348 0,0
Lätt brännolja och Motorbrännolja 6 842 1 901 11,9
Tunga brännoljor 16 226 4 507 1,4
Petroleumkoks 5 795 1 610 0,0
Retur- och spilloljor 618 172 0,0
Stenkol, bituminöst 4 349 1 208 0,0
Annat kol . . .
Koks 1) 21 470 5 964 0,0
Masugnsgas och Koksgas 18 364 5 101 0,0
Naturgas 44 823 12 451 1,0
Frästorv 10 411 2 892 0,0
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 213 59 0,0
Skogsflis och annan ved 6 412 1 781 0,2
Bark 21 239 5 900 0,2
Sågspån, kutterspån o.a. spån 3 688 1 024 11,3
Trärestprodukter från industrin 2548 708 2,0
Avlutar från träförädlingsindustrin 135 768 37 713 0,0
Träpelletar och -briketter 231 64 0,0
Andra biobränslen 898 249 0,3
Biogas 174 48 2,0
Återvinningsbränslen 3 093 859 0,0
Avfall och andra ospecificerade energikällor 754 209 0,0
Industriell reaktionsvärme 5 449 1 514 0,0
Väte 293 81 0,0
Elektricitet 117 091 32 525 0,8
Fjärrvärme 14 423 4 006 3,2
Värme/ånga för industriprocesser 51 830 14 397 0,8
Totalt 540 972 150 270 0,3
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Inkluderar koks tillförsel inom masugnen och övrig koksförbrukning inom industri. Energirymlighet av koks har subtraherat med energirymlighetet av producerat masugnsgasen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto 09 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2012, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2012/tene_2012_2013-10-31_tau_001_sv.html