Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2013

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 31 555 8 765
Gasol, flytgas 9 091 2 525
Andra oljeprodukter 846 235
Lätt brännolja och Motorbrännolja 6 357 1 766
Tunga brännoljor 12 863 3 573
Petroleumkoks 6 445 1 790
Retur- och spilloljor 448 124
Stenkol, bituminöst 3 414 948
Annat kol 1 158 322
Koks 1) 22 517 6 255
Masugnsgas, Koksgas och CO-gas 17 368 4 824
Naturgas 47 306 13 141
Frästorv 9 317 2 588
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 134 37
Skogsflis och annan ved 6 846 1 902
Bark 23 188 6 441
Sågspån, kutterspån o.a. spån 2 879 800
Trärestprodukter från industrin 3 190 886
Avlutar från träförädlingsindustrin 140 701 39 083
Träpelletar och -briketter 265 74
Andra biobränslen 1 640 456
Biogas 181 50
Återvinningsbränslen 3 218 894
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 186 330
Industriell reaktionsvärme 2 554 710
Väte 305 85
Elektricitet 114 378 31 772
Fjärrvärme 11 581 3 217
Värme/ånga för industriprocesser 47 963 13 323
Totalt 535 112 148 642
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Inkluderar koks tillförsel inom masugnen och övrig koksförbrukning inom industri. Energirymlighet av koks har subtraherat med energirymlighetet av producerat masugnsgasen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2013, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2013/tene_2013_2014-10-31_tau_001_sv.html