Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2014

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 29 004 8 057
Gasol, flytgas 9 896 2 749
Lätt brännolja och Motorbrännolja 6 201 1 723
Tunga brännoljor 12 842 3 567
Petroleumkoks 6 145 1 707
Retur- och spilloljor 561 156
Andra oljeprodukter 917 255
Stenkol, bituminöst 3 410 947
Annat kol 1 369 380
Koks 1) 21 840 6 067
Masugnsgas, Koksgas och CO-gas 13 168 3 658
Naturgas 44 072 12 242
Frästorv 10 290 2 858
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 214 59
Skogsflis och annan ved 6 758 1 877
Bark 23 459 6 516
Sågspån, kutterspån o.a. spån 3 115 865
Trärestprodukter från industrin 4 421 1 228
Avlutar från träförädlingsindustrin 141 906 39 418
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 5 640 1 567
Träpelletar och -briketter 287 80
Andra biobränslen 199 55
Biogas 1 894 526
Återvinningsbränslen 3 157 877
Avfall och andra ospecificerade energikällor 2 047 569
Industriell reaktionsvärme 2 543 706
Väte 295 82
Elektricitet 114 448 31 791
Fjärrvärme 11 219 3 117
Värme/ånga för industriprocesser 39 758 11 044
Totalt 521 075 144 743
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Inkluderar koks tillförsel inom masugnen och övrig koksförbrukning inom industri. Energirymlighet av koks har subtraherat med energirymlighetet av producerat masugnsgasen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2014, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2014/tene_2014_2015-11-05_tau_001_sv.html