Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2015

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 25 805 7 168
Gasol, flytgas 9 237 2 566
Lätt brännolja och Motorbrännolja 5 447 1 513
Tunga brännoljor 16 103 4 473
Petroleumkoks 5 504 1 529
Retur- och spilloljor 349 97
Andra oljeprodukter 4 635 1 287
Stenkol, bituminöst 3 878 1 077
Annat kol 1  
Koks 1) 19 809 5 502
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 13 837 3 844
Naturgas 37 423 10 395
Frästorv 9 507 2 641
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 106 30
Skogsflis och annan ved 6 057 1 682
Bark 22 780 6 328
Sågspån, kutterspån o.a. spån 4 313 1 198
Trärestprodukter från industrin 3 589 997
Avlutar från träförädlingsindustrin 142 056 39 460
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 5 226 1 452
Träpelletar och -briketter 151 42
Biogas 219 61
Andra biobränslen 1 713 476
Återvinningsbränslen 3 115 865
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 613 448
Industriell reaktionsvärme 2 615 726
Väte 291 81
Elektricitet 112 110 31 142
Fjärrvärme 9 767 2 713
Värme/ånga för industriprocesser 37 045 10 290
Totalt 504 302 140 084
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Inkluderar koks tillförsel inom masugnen och övrig koksförbrukning inom industri. Energirymlighet av koks har subtraherat med energirymlighetet av producerat masugnsgasen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 3.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2015, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2015/tene_2015_2016-11-03_tau_001_sv.html