Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2016

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 27 024 7 507
Gasol, flytgas 9 459 2 627
Lätt brännolja och Motorbrännolja 4 402 1 223
Tunga brännoljor 8 007 2 224
Petroleumkoks 6 085 1 690
Retur- och spilloljor 377 105
Andra oljeprodukter 4 657 1 294
Stenkol, bituminöst 15 132 4 203
Koks 16 785 4 663
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 14 152 3 931
Naturgas 28 238 7 844
Frästorv 8 802 2 445
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 88 24
Skogsflis och annan ved 5 843 1 623
Bark 24 184 6 718
Sågspån, kutterspån o.a. spån 3 620 1 005
Trärestprodukter från industrin 3 239 900
Avlutar från träförädlingsindustrin 146 307 40 641
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 6 097 1 694
Träpelletar och -briketter 157 44
Biogas 256 71
Andra biobränslen 2 178 605
Återvinningsbränslen 3 516 977
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 082 301
Väte 287 80
Elektricitet 114 558 31 822
Fjärrvärme 10 409 2 891
Värme/ånga för industriprocesser 39 026 10 841
Totalt 507 176 140 882

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 3.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2016, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2016/tene_2016_2017-11-03_tau_001_sv.html