Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2017

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 28 542 7 928
Gasol, flytgas 9 711 2 698
Lätt brännolja och Motorbrännolja 5 459 1 516
Tunga brännoljor 6 932 1 925
Petroleumkoks 6 166 1 713
Retur- och spilloljor 340 94
Andra oljeprodukter 4 929 1 369
Stenkol, bituminöst 15 725 4 368
Annat kol 3 1
Koks 14 865 4 129
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 13 296 3 693
Naturgas 27 938 7 761
Frästorv 8 114 2 254
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 171 48
Skogsflis och annan ved 5 272 1 464
Bark 25 039 6 955
Sågspån, kutterspån o.a. spån 4 637 1 288
Trärestprodukter från industrin 3 933 1 093
Avlutar från träförädlingsindustrin 154 764 42 990
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 7 317 2 032
Träpelletar och -briketter 160 45
Biogas 231 64
Andra biobränslen 2 019 561
Återvinningsbränslen 3 513 976
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 608 447
Väte 232 65
Elektricitet 112 107 31 141
Fjärrvärme 11 312 3 142
Värme/ånga för industriprocesser 41 675 11 576
Totalt 518 915 144 143

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2017, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2017/tene_2017_2018-11-19_tau_001_sv.html