Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2019

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 29 827 8 285
Gasol, flytgas 4 523 1 256
Lätt brännolja och Motorbrännolja 4 102 1 139
Tunga brännoljor 5 571 1 548
Petroleumkoks 5 267 1 463
Retur- och spilloljor 345 96
Andra oljeprodukter 6 987 1 941
Stenkol, bituminöst 11 731 3 258
Annat kol 42 12
Koks 14 643 4 068
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 12 461 3 461
Naturgas 31 709 8 808
Frästorv 8 271 2 298
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 14 4
Skogsflis och annan ved 4 836 1 343
Bark 23 514 6 532
Sågspån, kutterspån o.a. spån 3 825 1 062
Trärestprodukter från industrin 4 300 1 194
Avlutar från träförädlingsindustrin 169 744 47 151
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 7 614 2 115
Träpelletar och -briketter 138 38
Biogas 3 419 950
Andra biobränslen 1 774 493
Återvinningsbränslen 3 093 859
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 173 326
Väte 289 80
Elektricitet 107 654 29 904
Fjärrvärme 10 157 2 821
Värme/ånga för industriprocesser 40 312 11 198
Totalt 520 099 144 472

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2019, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2019/tene_2019_2020-11-12_tau_001_sv.html