Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2020

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 25 136 6 982
Gasol, flytgas 4 147 1 152
Lätt brännolja och Motorbrännolja 3 924 1 090
Tunga brännoljor 5 528 1 536
Petroleumkoks 5 667 1 574
Retur- och spilloljor 380 106
Andra oljeprodukter 4 486 1 246
Stenkol, bituminöst 11 400 3 167
Annat kol 49 14
Koks 13 979 3 883
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 11 799 3 277
Naturgas 33 080 9 189
Frästorv 6 335 1 760
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 13 3
Skogsflis och annan ved 5 338 1 483
Bark 20 687 5 746
Sågspån, kutterspån o.a. spån 4 341 1 206
Trärestprodukter från industrin 4 043 1 123
Avlutar från träförädlingsindustrin 158 132 43 926
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 6 446 1 791
Träpelletar och -briketter 133 37
Biogas 2 966 824
Andra biobränslen 2 126 590
Återvinningsbränslen 3 027 841
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 312 364
Väte 275 76
Elektricitet 106 603 29 612
Fjärrvärme 11 419 3 172
Värme/ånga för industriprocesser 40 499 11 250
Totalt 496 011 137 781

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, Sami Heikkinen 029 551 3494, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 1.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2020, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2020/tene_2020_2021-11-01_tau_001_sv.html