Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2020

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 25 136 6 982
Gasol, flytgas 4 147 1 152
Lätt brännolja och Motorbrännolja 3 924 1 090
Tunga brännoljor 5 528 1 536
Petroleumkoks 5 667 1 574
Retur- och spilloljor 380 106
Andra oljeprodukter 4 486 1 246
Stenkol, bituminöst 11 400 3 167
Annat kol 49 14
Koks 13 979 3 883
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 11 799 3 277
Naturgas 33 080 9 189
Frästorv 6 335 1 760
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 13 3
Skogsflis och annan ved 5 338 1 483
Bark 20 687 5 746
Sågspån, kutterspån o.a. spån 4 341 1 206
Trärestprodukter från industrin 4 043 1 123
Avlutar från träförädlingsindustrin 158 132 43 926
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 6 446 1 791
Träpelletar och -briketter 133 37
Biogas 2 966 824
Andra biobränslen 2 126 590
Återvinningsbränslen 3 027 841
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 312 364
Väte 275 76
Elektricitet 106 603 29 612
Fjärrvärme 11 419 3 172
Värme/ånga för industriprocesser 40 499 11 250
Totalt 496 011 137 781

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, Sami Heikkinen 029 551 3494, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 1.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2020, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2020/tene_2020_2021-11-01_tau_001_sv.html