Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

5. Kiinteät pienituloisuusrajat ja koettu toimeentulo

Pienituloisuus kiinteillä tulorajoilla

Pienituloisuuden raja oli vuonna 2007 yhden hengen taloudessa 13 100 euroa vuodessa, noin 1 100 euroa kuukaudessa. Tämä ns. suhteellinen köyhyysraja nousee vuosi vuodelta sitä mukaa kuin väestön keskitulot nousevat. Pienituloisuusaste kasvaa, kun tulorajan alapuolelle jäävien tulot jäävät jälkeen yleisestä tulokehityksestä. Suhteellisen pienituloisuuden kasvu ei kuitenkaan välttämättä kerro siitä, että köyhimpien kotitalouksien tulot pienenisivät - ainoastaan siitä miten pienituloisimpien tulot kehittyvät suhteessa keskivertokotitalouden tuloihin. Pienituloisuutta voidaan myös tarkastella aiempien vuosien elinkustannusindeksillä korotetuilla tulorajoilla. Tämän lähtötilanteessa määritellyn pienituloisuusrajan alle jäävien henkilöiden määrän voidaan olettaa pienenevän tilanteessa, jossa pienituloisuuden kasvu on vain suhteellista, ei absoluuttista, ja myös pienituloisten reaalitulot kasvavat.

Jos pienituloisuutta tarkastellaan kiinteällä tulorajalla , esimerkiksi vuosien 1995, 2000 ja 2005 köyhyysrajoilla, havaitaan pienituloisuuden kehityksessä suunnan muutos kahden viimeisen vuoden aikana: kiinteään rajaan sidottu pienituloisuuden lasku on taittunut ja kääntynyt jopa kasvuun. Tämä tarkoittaa hyvin alhaisen tulotason yleistymistä: aikaisemmat köyhyysrajat ovat euromääräisesti matalampia, ja kiinteään tulorajaan sidotun pienituloisuuden laskeva kehitys osoittaa pienituloistenkin tulojen kasvua. Kiinteään tulorajaan sidotun pienituloisuuden laskun pysähtyminen tarkoittaa sitä, että pienituloisten reaalitulot eivät kasva.

Kuvio 3. Pienituloisuusaste vuosina 1995-2007 kolmeen eri ajankohtaan kiinnitetyn pienituloisuusrajan mukaan

Kuvio 3. Pienituloisuusaste vuosina 1995-2007 kolmeen eri ajankohtaan kiinnitetyn pienituloisuusrajan mukaan

Jos lähtökohdaksi otetaan vuoden 2000 pienituloisuusraja - 10 900 euroa - niin tämä pienituloisuuden kehityksessä tapahtunut muutos voidaan havaita vielä selkeämmin. Vuosina 2001-2005 tämän kiinteän pienituloisuusrajan alle jäävien henkilöiden määrä väheni noin prosenttiyksikön verran joka vuosi. Vuosina 2006 ja 2007 pienituloisten määrä vuoden 2000 pienituloisuusrajan perusteella on pysynyt suunnilleen samana.

Pienituloisuus ja koettu toimeentulo

Vuodesta 2003 alkaen tulo- ja elinolotutkimuksen vastaajilta on tiedusteltu, riittävätkö tulot tavanomaisten menojen katteeksi . Köyhyysrajan alapuolella olevasta väestöstä joka toisella on ollut vähintään lieviä vaikeuksia saada rahat riittämään, kun muusta väestöstä joka viidennellä oli vaikeuksia. Molemmissa ryhmissä osuus oli matalimmillaan vuonna 2006.

Kysyttäessä, miten vastaajat ovat kokeneet asumismenojen rasittavan taloudellisesti, kolme neljästä vastasi niiden rasittavan suuresti tai kohtalaisesti. Köyhyysrajan alapuolella olevista näin vastasi 80 prosenttia vuonna 2007, muista 71 prosenttia. Asumismenot koettiin aavistuksen verran rasittavammiksi vuonna 2007 kuin 2006.

Tutkimuksessa on kerätty myös tietoja maksuhäiriöistä . Noin 16 prosentilla kotitalousväestöstä oli jäänyt laskuja maksamatta vuoden 2007 aikana, köyhyysrajan alapuolella olleista runsaalla kolmanneksella, muista 13 prosentilla. Maksuhäiriöiden yleisyys väheni vuodesta 2006, mutta ylivelkaantuneiksi itsensä kokevien määrä kasvoi.

Tulo- ja elinolotutkimuksen 2007 haastattelutiedot kerättiin keväällä 2008. Vastaajia pyydettiin arvioimaan oman taloudellisen tilanteensa kehitystä seuraavien 12 kuukauden aikana. Ennuste huononi hienoisesti edellisvuodesta. Pienituloiset arvioivat oman taloudellisen tilanteensa kehitystä hyvin samankaltaisesti kuin pienituloisuusrajan yläpuolella olevat.

Taulukko 8. Eräitä koettua toimeentuloa kuvaavia jakaumia pienituloisuuden mukaan vuosina 2003-2007

Vuosi 2003   2004   2005   2006   2007  
Tulot eivät kata tavanomaisia menoja Pienituloiset 55 57 53 50 53
Muut 24 24 21 19 20
Asumiskustannusrasitus vähintään kohtalainen Pienituloiset 80 79 78 80 81
Muut 71 70 70 69 71
Maksuhäiriöitä ainakin kerran edell. vuoden aikana Pienituloiset 42 42 40 38 37
Muut 16 16 15 14 13
Ylivelkaantunut Pienituloiset 6 4 3 4 5
Muut 2 2 1 1 2
Talous kehittymässä huononpaan suuntaan Pienituloiset 12 12 12 12 13
Muut 12 13 12 11 13

Lähde: Tulonjakotilasto 2007, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Juha Honkkila (09) 1734 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2007, 5. Kiinteät pienituloisuusrajat ja koettu toimeentulo . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-01-19_kat_005_fi.html