Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Asunnon hallintasuhteen mukaisissa tuloeroissa pienoista kaventumista

Kotitalouksiin kuuluvista henkilöistä 70,3 prosenttia asui omistusasunnossa ja 27,6 prosenttia vuokra-asunnossa vuonna 2020. Noin 2 prosentilla oli jokin muu asunnon hallintasuhde. Vuokra-asunnossa asuivat yleisimmin nuoret, alle 35-vuotiaiden viitehenkilöiden, alle 65-vuotiaiden yhden henkilön ja yhden huoltajan lapsiperheiden kotitalouksiin kuuluvat henkilöt. (Tulonjakotilaston tietokantataulukot.)

Pienituloisista henkilöistä 43,3 prosenttia asui omistusasunnossa ja 54,6 prosenttia vuokra-asunnossa vuonna 2020.

Kotitalouksien tulokehitys oli yleisesti heikkoa jaksolla 2011–2015. Ekvivalentti mediaanitulo pieneni vuosina 2013 ja 2014. Jaksolla 2016–2020 tulot kasvoivat hieman vuosittain. Kotitalouksien reaalinen tulotaso oli vuonna 2020 mediaanitulolla mitattuna yli 3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010, ja vajaat 5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Vuoden 2020 tulonjaon kehityksen seurauksena keskiarvoon perustuvat tulot kasvoivat jaksolla 2016–2020 hieman hitaammin (n. 4 %) kuin mediaanitulo. (Kuvio 1; Tulonjakotilaston tietokantataulukot.)

Kuvio 1. Kotitalouksien mediaanitulo asunnon hallintasuhteen mukaan 1995–2020, euroa vuoden 2020 hinnoin

Kuvio 1. Kotitalouksien mediaanitulo asunnon hallintasuhteen mukaan 1995–2020, euroa vuoden 2020 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) maksettujen asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden tulo jaettuna kulutusyksikköluvulla.

Kotitalousryhmien välisten tuloerojen kuvaamiseen on seuraavassa käytetty ekvivalenttia käytettävissä olevan rahatulon mediaania. Se osoittaa luotettavammin ryhmien tulotasoja ilman tulonjaon eriytymisen ja etenkin otosaineistossa tietojen vuosittaisesta satunnaisuudesta johtuvan vaihtelun vaikutusta. Mediaanitulojen perusteella kotitalouksien reaalinen tulotaso oli vuonna 2020 omistusasunnoissa lähes 4 prosenttia ja vuokra-asunnoissa 9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Maksettujen asumiskustannusten jälkeen mediaanitulo oli omistusasunnoissa noin 5 prosenttia ja vuokra-asunnoissa yhä noin 9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Kaikkien kotitalouksien mediaanitulo oli vuonna 2020 ennen asumiskustannusten maksamista vajaat 5 ja niiden maksamisen jälkeen vajaat 4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015.

Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien reaaliset tulotasot ennen ja jälkeen maksettujen asumiskustannusten olivat vuonna 2020 lähes samat edeltävään vuoteen verrattuna. Sitä vastoin vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulotasoissa oli edellisvuoteen verrattuna kasvua (noin 3 %).

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli vuonna 2020 noin 24 100 euroa ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 19 800 euroa. Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentti mediaanitulo oli 27 200 euroa ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 24 000 euroa. Vuokra-asunnoissa asuvien vastaavat mediaanitulot olivat ennen maksettuja asumiskustannuksia 19 100 euroa ja niiden jälkeen 12 500 euroa.

Kotitalouksien tulot eriytyivät asunnon hallintasuhteen mukaan 1990-luvun puolivälistä. Vertailukelpoiset tiedot maksettujen asumiskustannusten jälkeisistä tuloista ovat saatavissa tulonjakotilaston otosaineistosta vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2005 kotitalouksien tulotaso oli vuokra-asunnoissa 70 prosenttia ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 55 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien mediaanituloihin perustuvista tulotasoista. Maksettujen asumiskustannusten jälkeiset tulot erkaantuivat vuokrien kasvun seurauksena omistus- ja vuokra-asuntokotitalouksien välillä aina viime vuosikymmenen puoliväliin saakka. Vuosina 2014 ja 2015 vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso ennen maksettuja asumiskustannuksia oli 67 prosenttia ja niiden jälkeen 50 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien vastaavista tulotasoista. Jaksolla 2016–2019 vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulotaso ennen maksettuja asumiskustannuksia vaihteli 67–69 prosentin ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 50–52 prosentin välillä omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotasoista. Vuonna 2020 tuloero kaventui hieman edellisvuodesta. Vuokra-asunnoissa asuvien tulotaso oli ennen asumiskustannusten maksamista 70 prosenttia ja niiden maksamisen jälkeen 52 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotasoista.

Tulonsiirtoina saadut asumistuet lisäsivät pienituloisten kotitalouksien käytettävissä olevia rahatuloja ja kattoivat niiden asumiskustannuksia. Tuloero keskituloisiin verrattuna, samoin tuloero omistus- ja vuokra-asunnoissa asuvien pienituloisten kotitalouksien välillä oli huomattavasti suurempi asumiskustannusten maksamisen jälkeen kuin niiden maksamista ennen. Pienituloisten kotitalouksien tulotaso ennen asumiskustannusten maksamista oli vuonna 2020 edellisvuoden mukaisesti noin 54 prosenttia kaikkien kotitalouksien tulotasosta (mediaani 24 100 euroa) ja asumiskustannusten maksamisen jälkeen 42 prosenttia kaikkien kotitalouksien vastaavasta tulotasosta (mediaani 19 800 euroa). Ekvivalentti käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli kaikilla pienituloisilla kotitalouksilla vuonna 2020 noin 13 100 euroa; omistusasunnoissa noin 13 400 euroa ja vuokra-asunnoissa 12 800 euroa. Maksettujen asumiskustannusten jälkeen ekvivalentti mediaanitulo oli kaikilla pienituloisilla kotitalouksilla 8 400 euroa: omistusasunnoissa 10 600 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla 6 900 euroa. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Pienituloisten kotitalouksien mediaanitulo asunnon hallintasuhteen mukaan 2002–2020, euroa vuoden 2020 hinnoin

Kuvio 2. Pienituloisten kotitalouksien mediaanitulo asunnon hallintasuhteen mukaan 2002–2020, euroa vuoden 2020 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) maksettujen asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden tulo jaettuna kotitalouden kulutusyksikköluvulla.

Lähde: Tulonjakotilasto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tulot, asuminen ja asumismenot 2020, 1 Asunnon hallintasuhteen mukaisissa tuloeroissa pienoista kaventumista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2020/04/tjt_2020_04_2022-01-28_kat_001_fi.html