Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Under 400 döda i vägtrafiken för tredje året i följd

År 2005 inträffade 7 022 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dem omkom totalt 379 och skadades 8 983 människor. Antalet döda var fyra personer fler än år 2004. Antalet personskadeolyckor och antalet skadade hölls, i likhet med åren 2003-2004, kvar på en högre nivå än under tidigare år. Största delen av ökningen beror dock på att man fr.o.m. början av år 2003 infört exaktare grunder för statistikföringen. Antalet döda har redan för tredje året i rad legat under fyrahundra. Bakom det minskade antalet dödsfall i trafiken ligger den lätta trafikens goda säkerhetsutveckling, som började vid ingången till 2000-talet.

Tabell. Antalet döda och skadade i trafiken 1995-2005

År Döda Skadade Person-
skadeolyckor
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
* Ändrad statistikföring

En av de största förändringarna i säkerhetsutvecklingen år 2005 var den tydliga minskningen av antalet unga (15-24-åringar) som dog i trafiken. Också sett ur ett längre tidsperspektiv är antalet trafikdödade på en lägre nivå än genomsnittet.

Under år 2005 dog 69 unga, medan antalet uppgick till 95 år 2004. I synnerhet antalet unga som omkom i personbil minskade. Andelen döda i personbilar har ändå inte sjunkit. Tre av fyra unga dör fortfarande i personbil. Av alla rattfulla som var inblandade i olyckor som ledde till döden var 29 procent under 25 år.

Antalet barn dödade i vägtrafiken återgick till en genomsnittlig nivå. 21 barn omkom i trafiken, vilket är åtta fler än år 2004. I antalet äldre eller medelålders människor som förolyckades i trafiken skedde just inga förändringar. Antalet unga vuxna (25-34-åringar) som dog i trafiken har däremot ökat och ligger på en högre nivå än genomsnittet.

År 2005 var antalet förolyckade fotgängare 43, dvs. sex färre än år 2004. Dödsfallen koncentrerades fortfarande till de mörkaste vintermånaderna. Antalet trafikdödade fotgängare utanför tätorterna sjönk. Antalet äldre fotgängare som dog i trafiken var fortfarande stort. Av de förolyckade var 42 procent över 64 år. Antalet döda på övergångsställen har varit konstant under de senaste åren.

Antalet trafikdödade cyklister (43) ökade klart från året innan (26). Antalet dödsfall bland cyklister låg dock på en lägre nivå än genomsnittet för åren 2001-2003. I synnerhet säkerheten vid sommartrafiken (juni-augusti) var sämre än under föregående år. Antalet dödsfall bland cyklister i sommartrafiken återgick till nivån för åren 2001-2003.

Antalet förolyckade motorcyklister (30) ökade klart. Antalet döda var tio fler än år 2004 och en och en halv gånger fler än genomsnittet för åren 2001-2003. Antalet förolyckade ökade också i förhållande till motorcykelbeståndet. År 2005 var nästan hälften av de motorcykelolyckor som ledde till döden avkörningsolyckor.

Antalet förolyckade i plankorsningar låg på samma nivå som under de senaste åren. Antalet förolyckade var åtta, medan antalet var sju år 2004.

Under år 2005 skedde en storolycka (minst fyra omkomna), där sju människor förolyckades. Ett utmärkande drag för år 2005 var just det att antalet döda i mötesolyckor gick ned. Det förklaras nästan helt av storolyckan i Konginkangas år 2004, som var den mest förödande vägtrafikolyckan i Finlands historia. I denna mötesolycka dog 23 människor. Dessutom inträffade en annan storolycka under år 2004, där fyra människor förolyckades. I storolyckorna år 2003 förolyckades ingen.

När man granskar antalet förolyckade efter årstid låg sommartrafiken igen på samma nivå som under tidigare år. Var tredje vägtrafikoffer omkom i sommartrafiken.

I rattfyllerifall omkom 89 människor och skadades 1 129 år 2005. När det gäller omkomna är antalet fem fler än år 2004. I de olyckor där någon av de inblandade var påverkad av mediciner eller andra droger, dog sju och skadades 79 människor. Antalet förolyckade var lika många som år 2004. Nästan tusen rattfyllerifall färre än året innan kom till polisens kännedom år 2005. År 2005 var antalet fall var omkring 26 000.

År 2005 dog fler människor, i förhållande till folkmängden, i vägtrafiken i Finland än i Sverige, Norge och Danmark. Antalet trafikolyckor minskade i alla nordiska länder med undantag av Finland.

År 2005 kördes på våra vägar nästan 52 miljarder kilometer. Under 2000-talet har trafikprestationen ökat för alla bilars del med en årstakt på mer än två procent i genomsnitt. Tillväxttakten för trafiken dämpades något och var 1,5 procent år 2005. Tillväxttakten för bilbeståndet har accelererat till en nivå på över tre procent under de senaste åren. För närvarande finns det redan över 2,8 miljoner bilar i Finland.

Bild 1. Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp

Bild 2. Vägtrafikantgruppens andel av vägtrafikdödade


Senast uppdaterad 10.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2005, Under 400 döda i vägtrafiken för tredje året i följd . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2005/ton_2005_2006-08-10_kat_001_sv.html