Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet dödsfall i trafiken sjönk med över 10 procent i år 2006

År 2006 inträffade 6 740 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom totalt 336 och skadades 8 580 personer. Antalet döda var 43 personer färre än år 2005. Också antalet personskadeolyckor och antalet skadade minskade.

Utmärkande för trafiken år 2006 var att antalet svåra mötesolyckor som ledde till dödsfall gick ned. Den goda utvecklingen gällde speciellt början av året. Under år 2006 inträffade inte en endastorolycka (minst fyra förolyckade).

Orsaken till det minskade antalet dödsfall har varit den goda utvecklingen av säkerheten inom den lätta trafiken ända från övergången till 2000-talet.

Tabell. Antalet döda och skadade i trafiken 1995-2006

År Döda Skadade Person-
skadeolyckor
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
* Ändrad statistikföring

Sett enligt årstid var början av året klart bättre än genomsnittet. Antalet döda minskade i synnerhet i mötesolyckorna. I sommartrafiken kom man åter i närheten av genomsnittet för tidigare år. Vart tredje trafikoffer förolyckades i sommartrafiken. Särskilt i de ungas avkörningsolyckor ökade antalet döda under sommarmånaderna. Under slutet av året skedde en förändring i avkörningsolyckorna när antalet döda började öka nästan i alla åldersgrupper.

Sett enligt åldersgrupp minskade dödsfallen i trafiken mest i gruppen 25-64-åringar. Antalet döda var 26 färre än år 2005 och minskade isynnerhet vid mötesolyckor.

Antalet dödsfall bland barn i vägtrafiken sjönk till en historiskt låg nivå. Fem barn omkom i trafiken, vilket är 16 färre än år 2005. I genomsnitt har 20 barn årligen dött under 2000-talet. Dödsfallen särskilt i den lätta trafiken minskade under år 2006.

Också trafikdödligheten bland personer över 65 år gick ned. År 2006 omkom 20 personer färre än år 2005. Antalet äldre personer som avled i bil minskade särskilt i korsningsolyckor.

Trots den annars goda utvecklingen i trafiksäkerheten ökade antalet trafikdödsfall bland unga. År 2006 förolyckades 88 unga, medan antalet år 2005 var 69. Särskilt bland personbilister och mopedister fanns det fler förolyckade än året innan. Bland de unga ökade dödsfallen isynnerhet bland personbilister i åldern 18-20 år (28) jämfört med året innan (16). Omkring 70 procent av de unga som förolyckades i trafiken dog i personbil. Av de rattfyllerister som var delaktiga i olyckor som ledde till döden var 38 procent under 25 år.

År 2006 förolyckades 49 fotgängare, vilket är fyra fler än år 2005. Dödsfallen koncentrerades fortfarande till de mörkaste vintermånaderna. Antalet dödsfall i trafiken bland äldre fotgängare var alltjämt stort. Av de förolyckade var 39 procent över 64 år.

Antalet trafikdödade cyklister sjönk klart (29) från året innan (43). Dödsfallen minskade isynnerhet bland äldre cyklister jämfört med föregående år. Dödsfallsrisken i relation till antalet cyklister har minskat under 2000-talet.

Antalet förolyckade motorcyklister (24) minskade något. Antalet döda var sex personer färre än året innan. År 2006 var nästan hälften av de motorcykelolyckor som ledde till döden avkörningsolyckor.

Antalet förolyckade i plankorsningar minskade. Fyra personer förolyckades, medan antalet var åtta år 2005.

I rattfyllerifall omkom 88 personer och skadades 1 001, dvs. en person färre förolyckades och 128 färre skadades jämfört med år 2005. I olyckor där någon av de inblandade var påverkad av mediciner eller andra droger, dog 16 och skadades 99 människor. Antalet förolyckade var nio fler än år 2005. Antalet rattfyllerifall som kom till polisens kännedom uppgick år 2006 till 25 850, dvs. 247 färre än år 2005.

År 2006 dog fler människor, i förhållande till folkmängden, i vägtrafiken i Finland än i Sverige, Norge och Danmark. Antalet trafikolyckor minskade i alla nordiska länder med undantag av Norge.

År 2006 kördes på våra vägar över 52 miljarder kilometer. Under början av 2000-talet har trafikprestationen ökat för alla bilars del med en årstakt på mer än två procent i genomsnitt. Tillväxttakten för trafiken avtog till en procent år 2006. Tillväxttakten för bilbeståndet har legat på omkring tre procent under de senaste åren. För närvarande finns det redan över 2,9 miljoner bilar i Finland.

Bild 1. Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp

Bild 2. Vägtrafikantgruppens andel av vägtrafikdödade


Senast uppdaterad 10.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2006, Antalet dödsfall i trafiken sjönk med över 10 procent i år 2006 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/ton_2006_2007-08-10_kat_001_sv.html