Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet omkomna i vägtrafiken ökade med 13 procent i år 2007

År 2007 inträffade 6 657 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom totalt 380 personer och 8 446 skadades. Antalet omkomna var 44 fler än år 2006. Antalet olyckor med personskada och antalet skadade minskade.

Den positiva utveckling av trafiksäkerheten under år 2006 fortsatte inte längre år 2007. Antalet omkomna i frontalolyckor och i olyckor som krävt flera människoliv återgick till de föregående årens nivå. Under år 2007 hände också en storolycka (minst fyra omkomna), där sex personer dog.

Den goda utveckling av säkerheten inom den lätta trafiken som pågått sedan början av 2000-talet fortsatte alltjämt. Den goda utvecklingen har pågått sedan början av 2000-talet.

Tabell. Antalet döda och skadade i trafiken 1995-2007

År Döda Skadade Person-
skadeolyckor
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
2007 380 8 446 6 657
* Ändrad statistikföring

Vart tredje offer inom vägtrafiken omkom i sommartrafiken, som för personbilisters del fungerade tydligt sämre än genomsnittet. Antalet döda i personbil var 77, dvs. 23 personer fler än i sommartrafiken år 2006. Antalet omkomna ökade speciellt i avkörnings- och frontalolyckor. När det gäller den lätta trafiken var sommaren bättre än år 2006. Antalet omkomna fotgängare och cyklister var 17, då antalet var 30 år 2006.

Sett till åldersgrupp ökade antalet omkomna i trafiken mest inom gruppen för unga vuxna (25-34-åringar). Antalet omkomna var 61, vilket är 19 fler än år 2006. Antalet omkomna 45-54-åringar ökade med nio. Antalet omkomna var totalt 53.

Antalet omkomna barn i vägtrafiken ökade jämfört med år 2006. I trafiken omkom 14 barn, vilket är nio fler än år 2006. Under 2000-talet har i genomsnitt 20 barn dött årligen.

Antalet unga som omkommit i trafiken ökade något. År 2007 omkom 93 unga, då antalet år 2006 var 88. Antalet omkomna personbilsförare var 47, vilket är sex fler än år 2006. Av de unga som omkommit i vägtrafiken hade tre av fyra omkommit i en personbil. Av de rattfyllerister som var delaktiga i olyckor som ledde till döden var 34 procent under 25 år.

År 2007 omkom 48 fotgängare, vilket är en färre än år 2006. Dödsfallen koncentrerades fortsättningsvis till de mörkaste vinter-månaderna, dvs. oktober-januari, då över hälften av fotgängaroffren omkom. En tredjedel av alla offer omkom på övergångsställe. Av de förolyckade fotgängarna var 45 procent över 64 år.

Antalet cyklister som omkommit i vägtrafiken (22) sjönk från året innan (29). Trots att antalet ålderstigna offer sjunkit under de senaste åren, är alltjämt nästan hälften av offren äldre. Cyklisternas dödsfallsrisk i relation till befolkningen har minskat under 2000-talet.

Antalet förolyckade motorcyklister (30) ökade. Antalet döda var sex fler än år 2006. Av de omkomna var 22 under 35 år. År 2007 var över 40 procent av de motorcykelolyckor som ledde till döden avkörningsolyckor.

Antalet omkomna i plankorsningsolyckor ökade. Tio personer förolyckades, medan antalet var fem år 2006.

År 2007 omkom 91 personer i rattfyllerifall och 1 070 skadades. Tre personer fler omkom och 69 fler skadades än år 2006. I olyckor, där någon delaktig var påverkad av mediciner eller andra rusmedel omkom åtta personer och 89 skadades. Antalet omkomna var åtta färre än år 2006. Polisen fick kännedom om 27 544 rattfyllerifall år 2007, vilket är 1 779 fler än år 2006.

År 2007 kördes över 53 miljarder kilometer på våra vägar. Under början av 2000-talet ökade trafikprestationen för alla bilars del med en årstakt på mer än två procent i genomsnitt. Tillväxttakten inom trafiken avmattades till en procent år 2006, men år 2007 var tillväxttakten åter över två procent. Tillväxttakten för bilbeståndet har legat på omkring tre procent under de senaste åren. För närvarande finns det nästan 3 miljoner bilar i Finland.

Bild 1. Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp

Bild 2. Vägtrafikantgruppens andel av vägtrafikdödade


Senast uppdaterad 12.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2007, Antalet omkomna i vägtrafiken ökade med 13 procent i år 2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/ton_2007_2008-06-12_kat_001_sv.html