Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet omkomna i vägtrafiken minskade med 10 procent i år 2008

År 2008 inträffade 6 881 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom 344 personer och 8 513 skadades. Antalet omkomna var 36 färre än år 2007. Antalet olyckor med personskada och antalet skadade var fler än året innan.

Tabell. Antalet döda och skadade i trafiken 1995-2008

År Döda Skadade Person-
skadeolyckor
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
2007 380 8 446 6 657
2008 344 8 513 6 881
* Ändrad statistikföring

År 2008 löpte sommartrafiken klart bättre än föregå-ende år. Under maj-juni var antalet döda 33 färre än under motsvarande tid året innan. Antalet döda minska-de särskilt i frontalolyckorna. Under år 2008 inträffade inte en enda storolycka (minst fyra förolyckade).

Den goda säkerhetsutvecklingen bland cyklister som fick sin början vid övergången till 2000-talet fortsatte också år 2008. Antalet döda minskade med fyra från året innan.

Sett till åldersgrupp ökade antalet omkomna i trafi-ken mest bland äldre personer (över 75 år). Antalet omkomna var 59, vilket är 14 fler än år 2007. Däremot var antalet omkomna i trafikolyckor oförändrat bland 65-74-åringar, dvs. 34.

Antalet omkomna barn i vägtrafiken minskade klart jämfört med år 2007. I trafiken omkom åtta barn, dvs. sex färre än år 2007.

Antalet unga som omkommit i trafiken minskade också klart. År 2008 förolyckades 76 unga, medan antalet år 2007 var 93. Antalet omkomna personbilsfö-rare var 31, dvs. 16 färre än år 2007. I frontalolyckorna dog tio färre unga än året innan och i avkörningsolyck-orna åtta färre. Av de unga som omkommit i vägtrafiken hade 71 procent omkommit i en personbil. Av de rattfyllerister som var delaktiga i olyckor som ledde till döden var 29 procent under 25 år.

År 2008 omkom 53 fotgängare, dvs. fem fler än år 2007. Av de förolyckade fotgängarna var över hälften äldre personer. 28 procent av alla fotgängaroffer omkom på ett övergångsställe.

Antalet cyklister som omkommit i vägtrafiken minskade med fyra personer. År 2008 var antalet omkomna 18. Över 60 procent av offren var äldre personer.

Antalet förolyckade mopedister ökade med två från året innan. År 2008 var antalet döda 13. Under 2000-talet har det skett en fördubbling av antalet skadade mopedister. År 2008 skadades 1 005, dvs. 140 fler mopedister än året innan. Av alla personer som skadades i vägtrafiken var 12 procent mopedister. Av de skadade var 80 procent mellan 15 och 17 år.

Antalet förolyckade motorcyklister uppgick till 33, vilket var tre fler än år 2007. Av de förolyckade omkom 12 i avkörningsolyckor och tio i frontalolyckor.

Antalet omkomna i plankorsningsolyckor minskade något. Åtta personer förolyckades, medan antalet var tio år 2007.

År 2008 omkom 96 personer i rattfyllerifall och 957 skadades. Fem personer fler omkom och 113 färre skadades jämfört med året innan. I olyckor där någon av de inblandade var påverkad av mediciner eller andra droger, dog 14 och skadades 82 personer. Antalet förolyckade var sex fler än år 2007. Antalet rattfyllerifall som kom till polisens kännedom uppgick år 2008 till 25 819, dvs. 1 725 färre än år 2007.

Ökningen av trafiken, som pågått under hela 2000-talet, avstannade år 2008 och trafikprestationen sjönk med 0,5 procent. År 2008 kördes omkring 53 miljarder fordonskilometer på våra vägar. Bilbeståndet ökade för sin del med mer än fem procent år 2008. För närvarande finns det redan över tre miljoner bilar i Finland.

Bild 1. Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp

Bild 2. Vägtrafikantgruppens andel av vägtrafikdödade


Senast uppdaterad 11.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2008, Antalet omkomna i vägtrafiken minskade med 10 procent i år 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/ton_2008_2009-06-11_kat_001_sv.html