Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2018

Exporten av tjänster ökade med 13 procent under sista kvartalet 2017

Exporten av tjänster ökade med 13 procent under sista kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen av tjänster ökade med 2 procent. Ökningen av exporten förklaras särskilt av posten forsknings- och utvecklingstjänster, som ingår i övriga affärstjänster, samt avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori. Till den senare posten hör bland annat licenser för att distribuera datorprogram och varumärkeslicensavgifter. Ökningen av importen dämpades av minskningen av importen av finansiella tjänster och försäkringstjänster. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen.

Import och export av tjänster

Import och export av tjänster

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2017 ökade exporten av tjänster med 8 procent

När man ser till hela år 2017 ökade exporten av tjänster med 8 procent och importen med 3 procent jämfört med året innan. År 2017 exporterades tjänster för 26,3 miljarder euro och importerades för 27,4 miljarder euro. Uppgången i exporten påverkades mest av att övriga affärstjänster ökade med 0,7 miljarder euro. Också transport och avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori ökade jämfört med året innan.

Den sammanlagda exporten av varor och tjänster ökade med 11 procent år 2017.

Den sammanlagda exporten av varor och tjänster enligt betalningsbalansen ökade under varje kvartal 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Exporten ökade med 11 procent år 2017, både under sista kvartalet och på årsnivå.

Den sammanlagda importen ökade å sin sida med 5 procent under sista kvartalet och med 7 procent år 2017. Siffrorna för år 2017 är preliminära.

Övriga affärstjänster som draglok för tillväxten inom exporten av tjänster

Övriga affärstjänster, avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori samt bearbetningstjänster bidrog mest till ökningen på 13 procent inom exporten av tjänster. En av de största posterna inom export, övriga affärstjänster, ökade med 40 procent under årets sista kvartal och med 17 procent år 2017.

Exporten av denna post ökade främst på grund av forsknings- och utvecklingstjänster som ingår i den. I denna post ingår bland annat tillhandahållande av forsknings- och utvecklingstjänster, försäljning av äganderätter till patent och upphovsrätter som uppkommer ur forskning och utveckling samt försäljning av övriga äganderätter som uppkommer ur forskning och utveckling.

Den största enskilda posten inom exporten, tele-, data- och informationstjänster (ICT-tjänster) var under det sista kvartalet år 2017 på samma nivå som under motsvarande kvartal året innan, men ökade med en procent när man jämför år 2017 med år 2016.

Export av tjänster efter tjänstepost

Export av tjänster efter tjänstepost

Importen av finansiella tjänster och försäkringstjänster minskade kraftigt

Importen av finansiella tjänster och försäkringstjänster minskade kraftigt under varje kvartal år 2017. Under det sista kvartalet minskade den med 32 procent och under hela året med 28 procent jämfört med motsvarande perioder år 2016. På årsnivå var förändringen 0,4 miljarder euro. Mätt i euro hade transporttjänster och avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori den största tillväxten inom import under sista kvartalet år 2017.

Resorna från Finland till utlandet, som statistikförs som turismimport, var på samma nivå under årets sista kvartal som under sista kvartalet året innan, men ökade på årsnivå med 5 procent. Resorna ökade kraftigast under årets andra och tredje kvartal.

Tjänster exporterades mest till Sverige och Förenta staterna år 2017

De mest betydande tjänstehandelspartnerna för Finland år 2017 var Sverige, Förenta staterna, Tyskland och Storbritannien. Tjänster exporterades mest till Sverige och Förenta staterna. Tjänster importerades mest från Sverige och Tyskland.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade exporten av tjänster till både Sverige och Förenta staterna med 4 procent år 2017 jämfört med året innan. Nivån på exporten av tjänster till Storbritannien var oförändrad från år 2016 till år 2017.

Utrikeshandeln med Tyskland ökar

Exporten av tjänster till Tyskland ökade med 17 procent från år 2016 till år 2017. Mätt i euro var ökningen 0,3 miljarder euro. Varuexporten till Tyskland enligt betalningsbalansen ökade med 11 procent, dvs. 0,5 miljarder euro från år 2016 till år 2017. År 2017 exporterades varor enligt betalningsbalansen till Tyskland för 5,4 miljarder euro och varuimporten därifrån uppgick till 7,8 miljarder euro. Mätt i euro importeras också mer tjänster från Tyskland än vad som exporteras dit.

Exporten av tjänster till Ryssland ökade till samma nivå som år 2015.

Exporten till Ryssland ökade både i fråga om varor och tjänster under varje kvartal år 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen från Ryssland ökade på motsvarande sätt under årets tre första kvartal. Sjutton procent mer tjänster exporterades till Ryssland och 18 procent mer importerades än år 2016. Samtidigt ökade exporten av tjänster till samma nivå som år 2015. Rysslands andel av exporten av tjänster har dock inte ökat sedan år 2015.

Varuexporten till Ryssland enligt betalningsbalansen ökade med 19 procent år 2017 jämfört med året innan, även om varuexporten verkade vara på nedgång året innan. Under de tre första kvartalen år 2016 minskade varuexporten jämfört med år 2015.

Importen av tjänster från Kina minskade med 16 procent och exporten till Kina minskade med 4 procent från år 2016.

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Statistik över utrikeshandeln

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen . Statistiken omfattar specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals - och årsnivå . Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen . Varuhandeln som publiceras av Tullen används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt betalningsbalansen.

Tullens statistiktjänst, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/04/tpulk_2017_04_2018-03-15_tie_001_sv.html