Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Järnvägstransitering

Med järnvägstransitering avses transport i en och samma järnvägsvagn via ett land på så sätt att avgångs- och bestämmelseorten finns i olika länder. I Statistikcentralens statistik: Med transitotrafik via Finland med järnvägstransitering avses volymen av transitotransporter per järnväg, som överskrider Finlands östgräns.

Transitotransporter via järnväg omfattar huvudsakligen transitogods från och till hamnar i Finland. Dessutom sker transitotransporter per järnväg i mindre omfattning via Finlands nordliga landgränser.

Transitering i sjötrafik

I statistiken över transitotrafik via Finland beskriver transiteringen i sjötrafiken volymen av transitotransporter till och från hamnar i Finland.

Transitering per landsväg

Med transitering per landsväg avses transport med fordon via något land när lastnings- och lossningsplatserna finns i olika länder.

Transitering per landsväg beskriver volymen av transitotransporterna som överskrider Finlands östgräns per landsväg.

Transitotransporterna per landsväg omfattar huvudsakligen transitogods till och från hamnar i Finland.

Transito totalt

Totaltransitering beskriver den varuvolym som transporteras genom Finland i form av transitering. Volymen av den totala transiteringen erhålls genom att räkna ihop volymen av transiteringen per lands- och järnväg eller granska volymen av transiteringen till sjöss.

Summan av volymen av transiteringen per lands- och järnväg blir inte exakt densamma som volymen av transiteringen till sjöss, vilket bl.a. beror på statistikskillnader mellan olika trafikformer.

Transitotrafik

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Transitstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tran/kas_sv.html