Publicerad: 22.5.2007

Dödsrisken på arbetsplatsen har sjunkit med en femtedel på tio år

Dödsrisk bland löntagare har sjunkit med omkring en femtedel under åren 1996-2005. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 1996-2000 inträffade totalt 248 olycksfall i arbetet, som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 2,6 dödsfall per 100 000 löntagare per år. Under åren 2001-2005 dog 217 löntagare i olycksfall i arbetet, vilket i genomsnitt är 2,1 dödsfall per 100 000 löntagare per år. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare år 2005. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat andra företagare och löntagarnas olycksfall under arbetsresan.

Löntagarna råkade år 2005 ut för totalt 111 129 sådana arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 54 352 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Antalet arbetsolycksfall bland löntagarna ökade klart från året innan. Huvudorsaken till detta är reformen av fullkostnadsansvar inom sjukvården, som ledde till att särskilt vårdinrättningar inom den offentliga sektorn oftare än tidigare rapporterade arbetsolycksfall till försäkringsbolagen. Ökningen av antalet olycksfall gällde närmast lindriga arbetsolycksfall med mindre än 4 dagars arbetsfrånvaro. Dessa olycksfall gick upp med en fjärdedel från år 2004.

Antalet arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga ökade med 6,3 procent jämfört med året innan. Risken för arbetsolycksfall, mätt med olycksfallskvoten, ökade likaså något (4,6 %) från år 2004. År 2005 inträffade 2 581 arbetsolyckfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per 100 000 löntagare, när motsvarande förhållande år 2004 var 2 468. Också olycksfallsfrekvensen visar att utsattheten för arbetsolycksfall ökat något. År 2005 uppgick löntagarnas arbetsolycksfall med minst fyra dagars frånvaro till 16,1 per en miljon arbetstimmar, då olycksfallsfrekvensen år 2004 var 15,2.

Personer som arbetade inom husbyggnad drabbades fortfarande relativt sett mest av arbetsolycksfall år 2005. En jämförelse enligt yrkesgrupp visade att det bland personer som arbetade inom husbyggnad inträffade 10 717 arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro räknat per 100 000 löntagare. Utsattheten för arbetsolycksfall ökade något bland dem som arbetade inom husbyggnad jämfört med året innan (+3,0 %). Andra yrkesgrupper med riskfyllda arbeten fanns inom livsmedelsindustrin (7 696) och verkstads- och byggnadsmetall (7 689) samt träarbete (7 609). Risken för arbetsolycksfall bland dem som arbetade inom livsmedelsindustrin sjönk med nästan nio procent (-8,8 %) mätt med olycksfallskvoten. Också ifråga om yrken inom träarbeten sjönk utsattheten för arbetsolycksfall något (-3,5 %). Däremot ökade risken för olycksfall bland personer med yrken inom verkstads- och byggnadsmetall med nästan sju procent (+6,9 %).

Liksom under tidigare år är lantbruksföretagarnas arbete fortfarande klart mer riskfyllt än löntagarnas arbete i genomsnitt, då olycksfallskvoten för dem är mer än dubbelt större än för löntagarna. År 2005 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 6 711 arbetsolycksfall, av vilka 5 465 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar. Liksom bland löntagarna ökade antalet olycksfall bland lantbruksföretagarna klart från året innan, nästan 15 procent. Den viktigaste orsaken är den ovan angivna reformen av fullkostnadsansvaret.

Mätt med olycksfallskvoten ökade lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor från året innan (+9,5 %). År 2005 drabbades lantbruksföretagarna av 5 962 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade relationstal år 2004 var 5 444.

År 2005 miste totalt 99 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 51 arbetsolycksfall som drabbade löntagare, nio gällde lantbruksföretagare och fem övriga företagare. Dessutom inträffade totalt 34 olycksfall som ledde till döden under arbetsfärden. 31 av dem drabbade löntagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade från föregående år, eftersom år 2004 totalt 80 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2005

  Arbetsolycksfall
Med minst 4 dagars arbetsoförmåga Arbetsolyckor med minst 4 dagars arbetsoförmåga/
100 000 personer
Dödsfall på arbetsplatsen
Löntagare 111 129 54 352 2 581 51
Lantbruksföretagare 6 711 5 465 5 962 9

Källa: Arbetsolycksfall 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Ylitalo (09) 1734 3560 och Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2005/ttap_2005_2007-05-22_tie_001_sv.html