Publicerad: 26.11.2008

Arbetsolycksfall i Finland år 2006

Under år 2006 var antalet olycksfall i arbetet något över 146 000. Löntagarna råkade ut för omkring 134 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 11 800 (tabell 1). Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. något över 127 300 fall, medan omkring 18 800 arbetsolycksfall skedde under resan till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalat ersättningar för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall ökade nu för andra året i följd. År 2005 skedde något över 141 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2004 var något under 121 000. Ökningen av antalet arbetsolycksfall beror i huvudsak på systemet med fullkostnadsansvar inom sjukvården, som togs i bruk i början av år 2005. Enligt systemet ska vårdinrättningar alltid rapportera arbetsolycksfall till försäkringsbolagen. Lagändringen har ökat antalet lindriga arbetsolycksfall, som lett till mindre än 4 dagars arbetsoförmåga. Tidigare rapporterades inte alla sådana arbetsolycksfall till försäkringsbolagen. På grund av ändringen är uppgifterna för tidigare år inte helt jämförbara med totaluppgifterna för åren 2005-2006. Den inverkan som ändringen haft på arbetsolycksfall som lett till minst fyra dagars arbetsoförmåga är däremot mindre.

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. De flesta uppgifterna i denna webbpublikation presenteras enligt denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2006 miste totalt 71 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa drabbade 47 arbetsolycksfall löntagare, fem lantbruksföretagare och två övriga företagare. Dessutom inträffade totalt 17 olycksfall som ledde till döden under arbetsfärden, 16 av dem drabbade löntagare och 1 företagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 99 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2005.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 63 löntagare, 5 lantbruksföretagare och 3 andra företagare.

Tabell 1. Löntagarnas, företagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall efter allvarlighet år 2006

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
Totalt 146 157 127 324 18 833
Mindre än 4 dagar 73 018 63 808 9 210
Minst 4 dagar 73 068 63 462 9 606
Dödsfall i arbetet 71 54 17
       
Löntagare 134 333 115 936 18 397
Mindre än 4 dagar 69 685 60 636 9 049
Minst 4 dagar 64 585 55 253 9332
Dödsfall i arbetet 63 47 16
       
Företagare 5 858 5 422 436
Mindre än 4 dagar 2 391 2 230 161
Minst 4 dagar 3 464 3 190 274
Dödsfall i arbetet 3 2 1
       
Lantbruksföretagare 5 966 5 966
Mindre än 4 dagar 942 942
Minst 4 dagar 5 019 5 019
Dödsfall i arbetet 5 5

Källa: Arbetsolycksfall 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 09–1734 2963

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 26.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2006/ttap_2006_2008-11-26_tie_001_sv.html