Publicerad: 30.11.2009

Antalet olycksfall i arbetet 149 000 i Finland år 2007

Under år 2007 var antalet olycksfall i arbetet något över 149 000. Löntagarna råkade ut för omkring 137 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 11 900 olycksfall (tabell 1). Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. något över 130 700 fall, medan omkring 18 600 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalat ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall ökade nu för tredje året i följd. År 2006 skedde något över 146 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2005 var något över 141 000. Ökningen av antalet arbetsolycksfall beror i huvudsak på systemet med fullkostnadsansvar inom sjukvården, som togs i bruk i början av år 2005. Enligt systemet ska vårdinrättningar alltid rapportera om arbetsolycksfall till försäkringsbolagen. Lagändringen har ökat antalet lindriga arbetsolycksfall som lett till mindre än 4 dagars arbetsoförmåga. Tidigare rapporterades inte alla sådana arbetsolycksfall till försäkringsbolagen. På grund av ändringen är uppgifterna för tidigare år inte helt jämförbara med totaluppgifterna för åren 2005–2007. Den inverkan som ändringen haft på arbetsolycksfall som lett till minst fyra dagars arbetsoförmåga är däremot mindre.

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2007 miste totalt 76 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 37 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, åtta gällde lantbruksföretagare och återstående tre olycksfall övriga företagare. Dessutom inträffade totalt 28 olycksfall som ledde till döden under arbetsfärden 25 av dem drabbade löntagare och tre företagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade något från föregående år, eftersom totalt 71 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2006.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 62 löntagare, 8 lantbruksföretagare och sex andra företagare.

Tabell 1. Löntagarnas, företagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall efter allvarlighet år 2007

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
Totalt 149 365 130 714 18 651
Mindre än 4 dagar 76 578 67 141 9 437
Minst 4 dagar 72 711 63 525 9 186
Dödsfall i arbetet 76 48 28
       
Löntagare 137 480 119 260 18 220
Mindre än 4 dagar 73 035 63 752 9 283
Minst 4 dagar 64 383 55 471 8 912
Dödsfall i arbetet 62 37 25
       
Företagare 6 090 5 659 431
Mindre än 4 dagar 2 515 2 361 154
Minst 4 dagar 3 569 3 295 274
Dödsfall i arbetet 6 3 3
       
Lantbruksföretagare 5 795 5 795
Mindre än 4 dagar 1 028 1 028
Minst 4 dagar 4 759 4 759
Dödsfall i arbetet 8 8

Källa: Arbetsolycksfall 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 09–1734 2963

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (175,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2007/ttap_2007_2009-11-30_tie_001_sv.html