Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2011

Antalet olycksfall i arbetet 128 000 i Finland år 2009

Under år 2009 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt nästan 128 000. Av dessa råkade löntagare ut för nästan 117 000 och företagare (inkl. lantbruksföretagare) för omkring 10 900. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. omkring 108 900 fall, medan omkring 18 700 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Löntagarnas, företagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall efter allvarlighet år 2009

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
Totalt 127 620 108 891 18 729
Mindre än 4 dagar 68 419 58 504 9 915
Minst 4 dagar 59 153 50 351 8 802
Dödsfall i arbetet 48 36 12
       
Löntagare 116 727 98 466 18 261
Mindre än 4 dagar 65 187 55 461 9 726
Minst 4 dagar 51 503 42 979 8 524
Dödsfall i arbetet 37 26 11
       
Företagare 6 162 5 694 468
Mindre än 4 dagar 2 550 2 361 189
Minst 4 dagar 3 605 3 327 278
Dödsfall i arbetet 7 6 1
       
Lantbruksföretagare 4 731 4 731
Mindre än 4 dagar 682 682
Minst 4 dagar 4 045 4 045
Dödsfall i arbetet 4 4

Antalet arbetsolycksfall minskade rejält år 2009. År 2008 skedde något över 153 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2007 var något över 149 000. Antalet arbetsolycksfall har ökat fr.o.m. år 2005 t.o.m. år 2008 för löntagarnas del, men år 2009 minskade det totala antalet arbetsolycksfall till samma nivå som ungefär tio år tidigare. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till en stor del förändringen. På grund av den reform med s.k. fullt kostnadsansvar som infördes år 2005 är det inte meningsfullt att göra en noggrann jämförelse av tidsserierna före och efter år 2005 när det gäller totalantalen (inkl. fall som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga).

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2009 miste totalt 48 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet – 26 olycksfall på arbetsplatsen drabbade löntagare, fyra gällde lantbruksföretagare och sex övriga företagare. Dessutom inträffade under resan till eller från arbetet totalt 12 olycksfall som ledde till döden, 11 av dem drabbade löntagare och en företagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 60 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2008..

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 37 löntagare, fyra lantbruksföretagare och sju andra företagare.


Källa: Arbetsolycksfall 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2009/ttap_2009_2011-11-30_tie_001_sv.html