Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2012

Antalet olycksfall i arbetet 135 000 i Finland år 2010

Under år 2010 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt 135 000. Löntagare råkade ut för omkring 124 000 olycksfall och företagare (inkl. lantbruksföretagare) för omkring 10 900 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. nästan 115 000 fall, medan drygt 20 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2010

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
Totalt 135 009 114 95 5 20 054
Mindre än 4 dagar 73 737 62 751 10 986
Minst 4 dagar 61 211 52 161 9 050
Dödsfall i arbetet 61 43 18
Löntagare 124 063 104 513 19 550
Mindre än 4 dagar 70 272 59 509 10 763
Minst 4 dagar 53 740 44 971 8 769
Dödsfall i arbetet 51 33 18
Företagare 6 391 5 887 504
Mindre än 4 dagar 2 814 2 591 223
Minst 4 dagar 3 573 3 292 281
Dödsfall i arbetet 4 4
Lantbruksföretagare 4 555 4 555
Mindre än 4 dagar 651 651
Minst 4 dagar 3 898 3 898
Dödsfall i arbetet 6 6

Antalet arbetsolycksfall ökade något år 2010. År 2009 skedde nästan 128 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2008 var något över 153 000. Antalet arbetsolycksfall har ökat från år 2005 till år 2008 för löntagarnas del, men år 2009 minskade det totala antalet arbetsolycksfall till samma nivå som för ungefär tio år sedan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till en stor del förändringen. På grund av den reform med s.k. fullt kostnadsansvar som infördes år 2005 är det inte meningsfullt att göra en noggrann jämförelse av tidsserierna före och efter år 2005 när det gäller totalantalen (inkl. fall som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga).

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2010 miste totalt 61 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 33 bland löntagare, sex bland lantbruksföretagare och fyra bland övriga företagare. Under resan till och från arbetet inträffade totalt 18 olycksfall med dödlig utgång, alla bland löntagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade klart från föregående år, eftersom totalt 48 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2009.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 51 löntagare, sex lantbruksföretagare och fyra andra företagare.


Källa: Olycksfall i arbetet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 09 1734 3220, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2010/ttap_2010_2012-11-30_tie_001_sv.html