Publicerad: 27.11.2013

Antalet olycksfall i arbetet 142 000 i Finland år 2011

Under år 2011 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt 142 000. Löntagarna råkade ut för omkring 131 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 11 400 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. drygt 119 000 fall, medan något över 23 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2011

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
Totalt 142 494 119 083 23 411
Mindre än 4 dagar 79 014 66 148 12 866
Minst 4 dagar 63 425 52 902 10 523
Dödsfall i arbetet 55 33 22
Löntagare 131 138 108 339 22 799
Mindre än 4 dagar 75 292 62 692 12 600
Minst 4 dagar 55 799 45 621 10 178
Dödsfall i arbetet 47 26 21
Företagare 6 841 6 229 612
Mindre än 4 dagar 3 072 2 806 266
Minst 4 dagar 3 765 3 420 345
Dödsfall i arbetet 4 3 1
Lantbruksföretagare 4 515 4 515
Mindre än 4 dagar 650 650
Minst 4 dagar 3 861 3 861
Dödsfall i arbetet 4 4

Antalet arbetsolycksfall ökade något år 2011. År 2010 skedde 135 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2009 var nästan 128 000. Antalet arbetsolycksfall har ökat från år 2005 till år 2008 för löntagarnas del, men år 2009 minskade det totala antalet arbetsolycksfall till samma nivå som för ungefär tio år sedan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till en stor del förändringen. På grund av den reform med s.k. fullt kostnadsansvar som infördes år 2005 är det inte meningsfullt att göra en noggrann jämförelse av tidsserierna före och efter år 2005 när det gäller totalantalen (inkl. fall som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga).

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2011 miste totalt 55 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 26 bland löntagare, fyra bland lantbruksföretagare och tre bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 22 olycksfall som ledde till döden, 21 av dem drabbade löntagare och ett andra än lantbruksföretagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 61 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2010.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 47 löntagare, fyra lantbruksföretagare och fyra andra företagare.


Källa: Olycksfall i arbetet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 09 1734 2963, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2011/ttap_2011_2013-11-27_tie_001_sv.html