Publicerad: 27.11.2015

Antalet olycksfall i arbetet 135 000 i Finland år 2013

Under år 2013 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt nästan 135 000. Löntagarna råkade ut för omkring 123 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 11 400 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. drygt 112 000 fall, medan något över 22 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2013

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
N N N
Totalt 134 666 112 370 22 296
Mindre än 4 dagar 77 739 64 916 12 823
Minst 4 dagar 56 892 47 432 9 460
Dödsfall i arbetet 35 22 13
Löntagare 123 274 101 612 21 662
Mindre än 4 dagar 73 672 61 123 12 549
Minst 4 dagar 49 573 40 473 9 100
Dödsfall i arbetet 29 16 13
Företagare 7 075 6 441 634
Mindre än 4 dagar 3 272 2 998 274
Minst 4 dagar 3 801 3 441 360
Dödsfall i arbetet 2 2 0
Lantbruksföretagare 4 317 4 317 1)
Mindre än 4 dagar 795 795
Minst 4 dagar 3 518 3 518
Dödsfall i arbetet 4 4
1) Lantbruksföretagarnas arbetsplatsolyckor och färdolycksfall specificeras inte.

Antalet arbetsolycksfall minskade något år 2013. År 2012 skedde 139 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2011 var 142 000. Antalet arbetsolycksfall har ökat från år 2005 till år 2008 för löntagarnas del, men år 2009 minskade det totala antalet arbetsolycksfall till samma nivå som för ungefär tio år sedan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till största delen förändringen. På grund av den reform med s.k. fullt kostnadsansvar som infördes år 2005 är det inte meningsfullt att göra en noggrann jämförelse av tidsserierna före och efter år 2005 när det gäller totalantalen (inkl. fall som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga).

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2013 miste totalt 35 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 16 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, fyra gällde lantbruksföretagare och två övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 13 olycksfall som ledde till döden, alla av dem gällde löntagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 61 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2012.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 29 löntagare, fyra lantbruksföretagare och två andra företagare.


Källa: Olycksfall i arbetet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2013/ttap_2013_2015-11-27_tie_001_sv.html