Publicerad: 30.11.2016

Antalet olycksfall i arbetet 124 000 i Finland år 2014

Under år 2014 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt något under 124 000. Löntagarna råkade ut för omkring 113 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 10 500 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. drygt 106 000 fall, medan något 18 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2014

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
N N N
Totalt 123 849 106 115 17 734
Mindre än 4 dagar 71 547 61 276 10 271
Minst 4 dagar 49 008 42 162 6 846
Dödsfall i arbetet 34 28 6
Löntagare 113 311 96 075 17 236
Mindre än 4 dagar 67 854 57 793 10 061
Minst 4 dagar 42 396 35 809 6 587
Dödsfall i arbetet 24 18 6
Företagare 6 373 5 875 498
Mindre än 4 dagar 2 891 2 681 210
Minst 4 dagar 3 255 2 996 259
Dödsfall i arbetet 4 4 0
Lantbruksföretagare 4 165 4 165 1)
Mindre än 4 dagar 802 802
Minst 4 dagar 3 357 3 357
Dödsfall i arbetet 6 6
I den totala siffran för löntagare och andra företagare ingår också sådana olycksfall i arbetet vars påföljdsuppgift revideras ännu utgången av år 2016.
1) Lantbruksföretagarnas arbetsplatsolyckor och färdolycksfall specificeras inte.

Antalet arbetsolycksfall minskade klart år 2014. År 2013 skedde 135 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2012 var 139 000. Antalet arbetsolycksfall har ökat från år 2005 till år 2008 för löntagarnas del, men år 2009 minskade det totala antalet arbetsolycksfall till samma nivå som för ungefär tio år sedan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till största delen förändringen. På grund av den reform med s.k. fullt kostnadsansvar som infördes år 2005 är det inte meningsfullt att göra en noggrann jämförelse av tidsserierna före och efter år 2005 när det gäller totalantalen (inkl. fall som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga).

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2014 miste totalt 34 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 18 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, sex gällde lantbruksföretagare och fyra övriga företagare. Under resan till och från arbetet inträffade totalt 6 olycksfall som ledde till döden, av vilka alla drabbade löntagare. Antalet dödsfall i arbetet låg på föregående års nivå, eftersom totalt 35 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2013.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 24 löntagare, 6 lantbruksföretagare och 4 andra företagare.


Källa: Olycksfall i arbetet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (163,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2014/ttap_2014_2016-11-30_tie_001_sv.html