Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2021

Antalet olycksfall i arbetet 137 000 i Finland år 2019

Under år 2019 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt 137 000. Löntagarna råkade ut för 126 400 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för 10 500 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. 113 100 fall, medan 23 900 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2019

Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
N N N
Totalt 136 937 113 075 23 862
Mindre än 4 dagar 88 377 72 943 15 434
Minst 4 dagar 48 520 40 103 8 417
Dödsfall i arbetet 40 29 11
Löntagare 126 391 103 156 23 235
Mindre än 4 dagar 83 232 68 174 15 058
Minst 4 dagar 43 126 34 959 8 167
Dödsfall i arbetet 33 23 10
Företagare 6 556 5 929 627
Mindre än 4 dagar 3 831 3 455 376
Minst 4 dagar 2 721 2 471 250
Dödsfall i arbetet 4 3 1
Lantbruksföretagare 3 990 3 990
Mindre än 4 dagar 1 314 1 314
Minst 4 dagar 2 673 2 673
Dödsfall i arbetet 3 3
Lantbruksföretagarnas arbetsplatsolyckor och färdolycksfall specificeras inte.

Antalet arbetsolycksfall ökade år 2019. År 2018 skedde nästan 136 000 arbetsolycksfall.

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2019 miste totalt 40 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 33 bland löntagare, 3 bland lantbruksföretagare och 4 bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 11 olycksfall som ledde till döden, 10 av dem drabbade löntagare och ett övriga företagare. Antalet dödsfall i arbetet var större än året innan, eftersom totalt 37 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2018.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 33 löntagare, 3 lantbruksföretagare och 4 övriga företagare.

Länkar

Databastabeller till statistiken över olycksfall i arbetet.

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) publicerar årligen statistik över ersatta arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA publicerar årligen statistik över lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall.

På EU:s statistikbyrå Eurostats webbplats https:eu//ec.europa.eu/euro finns årliga uppgifter om arbetsolyckor i EU-medlemsländerna (på engelska).

Arbetshälsoinstitutet (AHI) har sedan år 1964 upprätthållit ett register över arbetsrelaterade sjukdomar (det tidigare registret över yrkessjukdomar).

Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) arbetarskyddsavdelning upprätthåller ett register över utredningar av olycksfall.


Källa: Olycksfall i arbetet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2019/ttap_2019_2021-11-30_tie_001_sv.html