Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa kiinteähintaista jalostusarvon muutosta toimialoittain. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on yksi tärkeimmistä talouden aktiviteetin mittareista. Sen avulla saadaan nopeasti kuva taloudesta ja sen käännepisteistä. Teollisuustuotannon osuus Suomen bruttokansantuotteesta on lähes 30 prosenttia.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tehtävänä on antaa nopeasti ja luotettavasti tietoa teollisuustuotannon kehityksestä. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuustuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn joko perus- tai vertailuajankohtaan.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Tietolähteet

Toimipaikoilta tiedustellaan kuukausittain hyödykkeittäin tuotannon määrä-, arvo-, työtunti-, kulutettu energia tms. tietoja. Osa tiedoista saadaan suoraan mm. keskusjärjestöiltä.

Käytetyt luokitukset

Luokituksina käytetään Euroopan Unionin hyödykeluokitusta, toimialaluokitusta ja käyttötarkoitusluokitusta mahdollisesti sovellettuna Suomen tarpeisiin.

Käytetyt käsitteet

Määrä- eli volyymi-indeksi

Määrä- eli volyymi-indeksi kuvaa määrissä tapahtuneita muutoksia. Teollisuuden määrä- eli volyymi-indeksi saadaan toimipaikoittaisten keskimäärien painotettuna keskiarvona. Samaan toimipaikkaan kuuluvat indeksit painotetaan nimikekohtaisilla arvotiedoilla yhteen. Saadut tarkimman toimialatason (TOL 5-numerotaso) indeksit painotetaan uusimmilla (vuonna 2005 vuoden 2003) toimialoittaisilla jalostusarvoilla.

Hintaindeksit

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin toimipaikoittaiset arvotiedot deflatoidaan eli tehdään kiinteähintaisiksi käyttäen teollisuuden tuottajahintaindeksiä.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuottaminen perustuu Euroopan Unionin asetukseen lyhyen aikavälin tilastoista (1165/1998) ja käyttötarkoitusluokitusasetukseen (586/2001). Toimialaluokitus (TOL2002), hyödykeluokitukseen (Prodcom), ja tilastolakiin (280/2004). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta. Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; tuloksista ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuuluu ns. herkkiin tilastoihin, joita saa käsitellä vain erikseen nimetyt henkilöt. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietoja ei saa antaa ennen tilaston julkistamista.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Perusjoukko

Perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimipaikka. Tiedustelun pohjana on teollisuuden rakennetilaston suorakyselyssä olevat teolliset toimipaikat (noin 5200). Niistä on valittu noin 1100 toimipaikan otos, jota täydennetään vuosittain. Otokseen on valittu toimialojensa suurimpia (bruttoarvolla mitaten) toimipaikkoja. Tiedustelu koskee kaivostoimintaa ja louhintaa, tehdasteollisuutta ja energia- ja vesihuoltoa harjoittavia Suomessa toimivia toimipaikkoja.

Tilaston peittävyys on koko teollisuuden tasolla tuotannon bruttoarvolla mitattuna lähes 80 prosenttia. Peittävyys on laskettu rakennetilaston suorakeruussa olevista toimipaikoista (n. 5000). Toimialaluokituksen 2-numerotasolla peittävyys vaihtelee 40 ja 100 prosentin välillä.

Laskenta

Kuukausittainen volyymi-indeksi lasketaan tuotannon määrien painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Jokaiselle toimipaikalle lasketaan volyymi-indeksi, jossa painoina käytetään suorakyselystä saatavia toimipaikoittaisia tavaranimikekohtaisia arvopainoja. Toimipaikan määrä- tms. tiedot jaetaan edellisvuoden keskimäärällä ja kerrotaan vastaavan nimikkeen edellisen vuoden arvolla. Kun kaikki samaan toimialaan kuuluvat toimipaikoittaiset indeksit painotetaan yhteen arvotiedoilla, saadaan toimialaluokituksen 5-numerotason indeksi. Tämän jälkeen tarkimman toimialatason indeksit painotetaan uusimmilla saatavilla olevilla jalostusarvoilla ylemmille toimialatasoille.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on ns. ketjuindeksi, jossa toimialoittaisia ja toimipaikoittaisia painoja muutetaan vuosittain. Yhteys perusvuoteen (vuosi 2000) saadaan kertomalla edellisen vuoden indeksipisteluvut muutosprosentilla.

Käytetyt työpäiväkorjaus- ja kausitasoitusmenetelmät

Volyymi-indeksistä lasketaan alkuperäinen toimialoittainen sarja. Volyymi-indeksin työpäiväkorjaus ja kausitasoitus toteutetaan mallipohjaisesti. Euroopan Unionin tilastovirasto (Eurostat) suosittelee mallipohjaista kausitasoitusta ja vaihtoehtoisia mallipohjaisia menetelmiä: X11-tai X12-ARIMA tai TRAMO/SEATS. Teollisuuden volyymi-indeksin laskennassa sovelletaan TRAMO/SEATS menetelmää.

Tilastokeskus tuottaa indeksitietoja alkuperäisenä, työpäiväkorjattuna, kausitasoitettuina ja trendisarjoina. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan työpäiväkorjatuista sarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjasta on poistettu myös epäsäännöllinen vaihtelu. Trendisarjaan voi rakennemuutostapauksissa tulla tasonmuutos.

 

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilastolla mitataan teollisuustuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perus- tai vertailuajankohtaan.

Suomen teollisuustuotannon volyymi-indeksi mittaa pääasiassa määrän muutoksia ajassa. Tällöin tuotteisiin sisältyvät laadunmuutokset jäävät huomioimatta. Mikäli oletetaan, että tuotteisiin sisältyvät ominaisuudet paranevat ajassa, määriin pohjautuva teollisuustuotannon mittari voi aliarvioida talouden kehitystä.

Ennakkotiedot voivat muuttua joko puuttuvien tietojen saapuessa tai tiedonantajat voivat korjata aikaisempien kuukausien tietoja. Lisäksi voi olla tallennusvirheitä. Virheet ovat kuitenkin satunnaisia.

Ennakkotietojen poikkeama koko teollisuuden (TOL CDE) tasolla on ollut vuosikeskiarvona alle puoliprosenttiyksikköä. Kuukausittaiset vaihtelut voivat olla suurempiakin. Puuttuvia toimipaikkoja on ollut kuukausittain keskimäärin alle 10 (1100:sta). Puuttuvat toimipaikat ja toimialat vaihtelevat kuukausittain.

Tilaston luotettavuuteen voi vaikuttaa myös teollisuuden rakenteelliset muutokset. Tällaisia ovat esimerkiksi uudet tai toimialaa vaihtavat yritykset tai toimipaikat. Lisäksi toimipaikkojen lakkautukset voivat vaikuttaa tilaston laatuun. Näitä vaikutuksia pyritään vähentämään vuosittain tehtävällä otoksen tarkastamisella. Tässä yhteydessä tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset ja otetaan uusia yrityksiä tai toimipaikkoja tarpeen mukaan.

Luokituksissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa ajalliseen vertailtavuuteen.

 

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan tiedustelukuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Tilaston mittausjakso on kuukausi.

Kuukausittain julkaistava teollisuustuotannon volyymi-indeksi on ennakollinen. Tiedot voivat tarkentua seuraavassa julkaisussa mm. puuttuvien tietojen takia. Lisäksi otospohjainen kuukausivolyymi-indeksi täsmäytetään vuosittain laskettavalla kokonaistilastoon (suorakyselyssä mukana olevat noin 5000 toimipaikkaa) perustuvalla vuosivolyymi-indeksillä. Vuositäsmäytys tehdään vuosivolyymi-indeksin valmistuttua tilastovuosi + yksi vuosi (vuoden 2003 vuosivolyymi-indeksi laskettiin vuoden 2004 syksyllä). Vuosivolyymi-indeksillä korjatut kuukausittaiset luvut otetaan tilastoon tammikuun julkaisun yhteydessä (helmikuun viimeisenä arkipäivänä). Tässä yhteydessä myös tilaston jalostusarvotiedot päivitetään uusimmat tiedoilla (vuonna 2005 käytetään vuoden 2003 jalostusarvotietoja).

Teollisuustuotannon volyymi-indeksiin tehdään suurempia toimialoittaisiin pistelukuihin ja muutosprosentteihin vaikuttavia tarkistuksia kaksi kertaa vuodessa. Tammikuun julkaisun yhteydessä tehdään vuosivolyymi-indeksi täsmäytys ja jalostusarvopainojen vaihto. Kesäkuun julkaisun yhteydessä tehdään toimipaikoittaisten nimikekohtaisten arvopainojen vaihto edellisen vuoden painoihin.

Kausitasoitusmenetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tiedote

Teollisuustuotannon volyymi-indeksistä julkaistaan tiedote internetissä Tilastokeskuksen kotisivulla. Tiedote ilmestyy aina kuukauden viimeisenä arkipäivänä kello 9.00.

Painojulkaisu

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot (paperi-julkaisu) julkaistaan SVT-sarjassa (Suomen virallinen tilasto), teollisuus osiossa. Julkaisun voi tilata Tilastokeskuksen julkaisumyynnistä, puh. 09-1734 2011 tai internetistä Tilastotorin kautta. Paperijulkaisun hinta on 8,00 euroa ja vuosihinta 70 euroa. Hinnat ovat sitoumuksetta vapaasti varastossa ja sisältävät arvonlisäveron. Jos tuote toimitetaan asiakkaalle postitse hintaan lisätään toimituskulut, 6,56 euroa, mikä sisältää myös postimaksun. Teollisuustuotannon volyymi-indeksistä tehdään myös pdf-julkaisu. Pdf-julkaisu on saatavilla heti julkaisupäivän aamuna.

Ohessa teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisutoimialat ja jalostusarvo-osuudet. Toimialoittaisina painoina käytetään vuonna 2005 vuoden 2003 jalostusarvoja.

C,D,E Koko teollisuus 100,0
C Kaivostoiminta ja louhinta 1,1
D Tehdasteollisuus 90,6
15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 6,5
DB(17-18) Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus 1,4
DC(19) Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,3
20 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 4,0
21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 11,5
22 Kustantaminen ja painaminen 5,0
23 Koksin ja öljytuotteiden valmistus 1,2
24 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 5,1
25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 3,1
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2,9
DJ(27-28) Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 10,2
29 Koneiden ja laitteiden valmistus 10,1
DL(30-33) Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 23,8
DM(34-35) Kulkuneuvojen valmistus 3,5
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus 1,8
E Energia- ja vesihuolto 8,3
Erikoisindeksit
20-21 Puu- ja paperiteollisuus 15,5
23-25 Kemianteollisuus 9,4
27-35 Metalliteollisuus 47,6
met-DL Muu metalliteollisuus* 23,9
Muu D Muu tehdasteollisuus 18,0
Käyttötarkoitusluokitus
Energiatuotteet 9,9
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 36,3
Investointitavarat 37,6
Kestokulutustavarat 1,8
Muut kulutustavarat 14,4
* Metalliteollisuus pl. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus

 

 

Internetjulkaisu

Tietoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen kotisivulla, Euroopan Unionin tilastovirasto (Eurostat) julkaisee maittaisia tietoja omilla internet-sivuillaan. Toimialoittaiset sarjat julkaistaan myös Tilastokeskuksen tilastotietojen itsepalvelujärjestelmässä (Statfin). Edellä mainitut palvelut ovat maksuttomia. Tietoja on saatavilla myös maksullisesta Astika-aikasarjatietokannasta.

Erityisselvitykset asiakkaiden toimeksiannosta

Eräiltä päätoimialoilta on saatavilla kuukausittaisia indeksipistelukuja vuodesta 1950. Vuodesta 1990 alkaen on saatavana nykyisen toimialaluokituksen mukaisia indeksipistelukuja ja muutosprosentteja. Vuosittaisia pistelukuja on saatavilla päätoimialoista vuodesta 1925 alkaen. Maksullisia erityisselvityksiä voi tiedustella volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi osoitteesta tai Tilastokeskuksen vaihteesta (09-17341).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Teollisuustuotannon kuukausivolyymi-indeksiä on tuotettu vuodesta 1950 alkaen. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on tehty ajallisesti mahdollisimman vertailukelpoiseksi. Perusvuoden (2000=100) vaihdon yhteydessä vuoden 2002 alussa tilastot laskettiin uudelleen vuodesta 1995 alkaen.


Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. 2005, Laatuseloste: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2005/ttvi_2005_2005-02-28_laa_001.html