Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Laatuseloste: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa kuukausittain teollisuuden tuotosta hinnanmuutoksista puhdistettuna eli niin sanottua kiinteähintaista tuotosta. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on yksi tärkeimmistä talouden aktiviteetin mittareista. Sen avulla saadaan nopeasti kuva taloudesta ja sen käännepisteistä. Teollisuustuotannon osuus Suomen bruttokansantuotteesta on lähes 30 prosenttia.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tehtävänä on antaa nopeasti ja luotettavasti tietoa teollisuustuotannon kehityksestä. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuustuotannon suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perus- tai vertailuajankohtaan.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Tietolähteet

Toimipaikoilta tiedustellaan kuukausittain tuotannon arvo-, määrä-, työtunti-, kulutettu energia tms. tietoja. Arvotietojen osuutta teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedustelussa on lisätty ja sen osuus on jo yli 50 prosenttia. Lisäksi on alettu kysyä erilaisia palveluita. Palvelut voivat olla ns. teollisia palveluita kuten korjaus-, huolto- ja asennuspalvelut tai muita palveluita, kuten hallintopalveluita tai valmistuttamisen ja välityskaupan marginaalin luoteisia eriä. Arvotiedot ja palvelut deflatoidaan vastaavilla hintaindekseillä.

Käytetyt luokitukset

Luokituksina käytetään Euroopan Unionin hyödykeluokitusta, toimialaluokitusta ja käyttötarkoitusluokitusta sovellettuna Suomen tarpeisiin.

Käytetyt käsitteet

Volyymi-indeksi

Volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen muutosta arvoissa, hinnoissa ja määrissä tapahtuneiden muutosten kautta. Teollisuuden volyymi-indeksi saadaan toimipaikoittaisten keskiarvojen tai -määrien painotettuna keskiarvona. Samaan toimipaikkaan kuuluvat indeksit painotetaan arvotiedoilla yhteen. Saadut tarkimman toimialatason (TOL 5-numerotaso) indeksit painotetaan uusimmilla (vuoden 2009 alkuvuonna vuoden 2006) toimialoittaisilla jalostusarvoilla.

Hintaindeksit

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin toimipaikoittaiset arvotiedot deflatoidaan eli tehdään kiinteähintaisiksi käyttäen teollisuuden tuottajahintaindeksiä.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuottaminen perustuu Euroopan Unionin asetukseen lyhyen aikavälin tilastoista (1158/2005) sekä käyttötarkoitusluokitusasetukseen (586/2001), toimialaluokitukseen (TOL 2008), hyödykeluokitukseen (Prodcom), ja tilastolakiin (280/2004). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta. Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; tuloksista ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuuluu ns. herkkiin tilastoihin, joita saa käsitellä vain erikseen Tilastokeskuksen sisäpiiriin nimetyt henkilöt. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietoja ei saa antaa ennen tilaston julkistamista tämän sisäpiirin ulkopuolelle.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Perusjoukko

Havaintoyksikkönä on yritys tai toimipaikka. Tiedustelun pohjana on yritysrekisterin teolliset toimipaikat tai yritykset. Niistä on valittu noin 1000 toimipaikan näyte, jota täydennetään vuosittain. Näytteeseen on valittu toimialojensa suurimpia toimipaikkoja tai yrityksiä. Tiedustelu koskee kaivostoimintaa ja louhintaa, teollisuutta ja sähkö-, kaasu- ja lämpöhuoltoa ja vesihuoltoa harjoittavia Suomessa toimivia toimipaikkoja tai yrityksiä.

Laskenta

Kuukausittainen volyymi-indeksi lasketaan tuotannon arvojen tai määrien painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Jokaiselle toimipaikalle lasketaan volyymi-indeksi, jossa painoina käytetään joko suorakyselystä saatavia toimipaikoittaisia tavaranimikekohtaisia arvopainoja tai arvotietojen kohdalle edellisen vuoden tuotannon tms. deflatoimattomia vuosituotannonarvoja. Toimipaikan määrä- tms. tiedot jaetaan edellisvuoden keskimäärällä ja kerrotaan vastaavan nimikkeen edellisen vuoden arvolla. Kun kaikki samaan toimialaan kuuluvat toimipaikoittaiset indeksit painotetaan yhteen arvotiedoilla, saadaan toimialaluokituksen 5-numerotason indeksi. Tämän jälkeen tarkimman toimialatason indeksit painotetaan uusimmilla saatavilla olevilla jalostusarvoilla ylemmille toimialatasoille.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on ns. ketjuindeksi, jossa toimialoittaisia ja toimipaikoittaisia painoja muutetaan vuosittain. Yhteys perusvuoteen (vuosi 2005) saadaan kertomalla edellisen vuoden indeksipisteluvut muutosprosentilla. Ketjuindeksin luonteeseen kuuluu, että lasketut toimialoittaiset sarjat eivät ole additiivisia eli alemman sarjan muutosten perusteella ei voi johtaa ylemmän tason aggregaattien muutoksia.

Käytetyt työpäiväkorjaus- ja kausitasoitusmenetelmät

Volyymi-indeksistä lasketaan alkuperäinen toimialoittainen sarja. Volyymi-indeksin työpäiväkorjaus ja kausitasoitus toteutetaan mallipohjaisesti. Teollisuuden volyymi-indeksin laskennassa sovelletaan TRAMO/SEATS menetelmää.

Tilastokeskus tuottaa indeksitietoja alkuperäisenä, työpäiväkorjattuna, kausitasoitettuina ja trendisarjoina. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan työpäiväkorjatuista sarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjasta on poistettu myös epäsäännöllinen vaihtelu. Trendisarjaan voi rakennemuutostapauksissa tulla tasonmuutos.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilastolla mitataan teollisuustuotannon suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perus- tai vertailuajankohtaan. Suomen teollisuustuotannon volyymi-indeksi mittaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen muutosta ajassa.

Ennakkotiedot voivat muuttua kun laskentaan otetaan mukaan aiemmin puuttuneita tietoja tai tiedonantajat tai Tilastokeskus voivat korjata aikaisempien kuukausien tietoja. Virheet ovat kuitenkin satunnaisia.

Ennakkotietojen poikkeama koko teollisuuden (TOL BCDE) tasolla on ollut vuosikeskiarvona alle puoliprosenttiyksikköä. Kuukausittaiset vaihtelut voivat olla suurempiakin. Puuttuvia toimipaikkoja on ollut kuukausittain keskimäärin alle 10 (1000:sta). Puuttuvat toimipaikat ja toimialat vaihtelevat kuukausittain. Lisäksi osa arvotiedoista ei ole käytettävissä riittävän ajoissa, jolloin ne joudutaan estimoimaan. Estimointi on lisännyt jonkin verran kuukausittaista vaihtelua.

Tilaston antamaan kuvaan vaikuttavat myös teollisuuden rakenteelliset muutokset. Tällaisia ovat esimerkiksi uudet tai toimialaa vaihtavat yritykset tai toimipaikat. Lisäksi toimipaikkojen lakkautukset voivat vaikuttaa tilaston laatuun. Näitä vaikutuksia pyritään vähentämään vuosittain tehtävällä otoksen tarkastamisella sekä tarvittaessa kuukausittain tehtävillä painojen muutoksilla. Tässä yhteydessä tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset ja otetaan uusia yrityksiä tai toimipaikkoja tarpeen mukaan.

Luokituksissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa ajalliseen vertailtavuuteen.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan noin 40 päivän viipeellä. Kuukauden 10. päivänä tai edellisenä arkipäivänä. Tilaston mittausjakso on kuukausi.

Kuukausittain julkaistava teollisuustuotannon volyymi-indeksi on ennakollinen. Tiedot voivat tarkentua seuraavassa julkaisussa mm. puuttuvien tietojen takia. Lisäksi otospohjainen kuukausivolyymi-indeksi täsmäytetään vuosittain laskettavalla kokonaistilastolla. Vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu Tilastokeskuksen hyödyketilaston aineistoon.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksiin tehdään suurempia toimialoittaisiin pistelukuihin ja muutosprosentteihin vaikuttavia tarkistuksia kaksi kertaa vuodessa. Tammikuun julkaisun yhteydessä tehdään jalostusarvopainojen vaihto ja kausitasoituksessa käytetyt mallit päivitetään. Kesäkuun julkaisun yhteydessä tehdään toimipaikoittaisten nimikekohtaisten arvopainojen vaihto edellisen vuoden painoihin.

Kausitasoitusmenetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tiedote

Teollisuustuotannon volyymi-indeksistä julkaistaan tiedote internetissä Tilastokeskuksen kotisivulla. Tiedote ilmestyy aina kuukauden 10. arkipäivänä kello 9.00.

Painojulkaisu

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot (paperi-julkaisu) julkaistaan SVT-sarjassa (Suomen virallinen tilasto), teollisuus osiossa. Julkaisun voi tilata Tilastokeskuksen julkaisumyynnistä, puh. 09-1734 2011 tai internetistä Tilastotorin kautta. Teollisuustuotannon volyymi-indeksistä tehdään myös pdf-julkaisu. Pdf-julkaisu on saatavilla heti julkaisupäivän aamuna. Pdf-julkaisu on maksuton.

Ohessa teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisutoimialat ja jalostusarvo-osuudet. Toimialoittaisina painoina käytetään vuoden 2009 alussa vuoden 2006 jalostusarvoja.

2005=100 Paino
TOL 2008   2006
BCDE Koko teollisuus 100
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,5
C Teollisuus 89,1
10 Elintarvikkeiden valmistus 5
11 Juomien valmistus 1
13 Tekstiilien valmistus 0,7
14 Vaatteiden valmistus 0,5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,2
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 4,3
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 10,2
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 2
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,2
24 Metallien jalostus 6,5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7,2
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 9
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1,3
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1,5
31 Huonekalujen valmistus 1,3
32 Muu valmistus 1,2
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2,7
D Sähkö-, kaasu- ,lämpö- ja ilmastointihuolto 8,3
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 1,1
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,9
  Erikoisindeksit  
10-11 Elintarviketeollisuus 6
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,5
16-17 Metsäteollisuus 14,5
19-22 Kemianteollisuus 10,2
24-30 Metalliteollisuus 46,6
met-(26-27) Muu metalliteollisuus* 25,5
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 21
25,28,29,30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 21,7
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,8
  Käyttötarkoitusluokitus  
  Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 40,4
  Investointitavarat 35,2
  Kestokulutustavarat 1,6
  Muut kulutustavarat 11,1

Internetjulkaisu

Tietoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen kotisivulla, Euroopan Unionin tilastovirasto (Eurostat) julkaisee maakohtaisia tietoja omilla internet-sivuillaan. Toimialoittaiset sarjat julkaistaan myös Tilastokeskuksen tilastotietojen itsepalvelujärjestelmässä (STATFIN) . Edellä mainitut palvelut ovat maksuttomia. Tietoja on saatavilla myös maksullisesta Astika-aikasarjatietokannasta.

Erityisselvitykset asiakkaiden toimeksiannosta

Eräiltä päätoimialoilta on saatavilla kuukausittaisia indeksipistelukuja vuodesta 1950. Vuodesta 1995 alkaen on saatavana nykyisen toimialaluokituksen mukaisia indeksipistelukuja ja muutosprosentteja. Vuosittaisia pistelukuja on saatavilla päätoimialoista vuodesta 1925 alkaen. Maksullisia erityisselvityksiä voi tiedustella volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi osoitteesta tai Tilastokeskuksen vaihteesta (09-17341).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Teollisuustuotannon kuukausivolyymi-indeksiä on tuotettu vuodesta 1950 alkaen. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on tehty ajallisesti mahdollisimman vertailukelpoiseksi. Perusvuoden (2005=100) ja toimialaluokituksen vaihdon yhteydessä tilastot laskettiin uudelleen vuodesta 1995 alkaen. Vuodet 1995-2006 on muutettu uudelle toimialaluokitukselle menetelmällisesti. Vuodesta 2006 alkaen tilasto on laskettu perusaineistosta uudelle toimialaluokitukselle.


Päivitetty 10.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. 2009, Laatuseloste: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/ttvi_2009_2009-03-10_laa_001.html