Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen (januari-februari 2011)

Orsaker till revideringen av de ursprungliga uppgifterna:

Estimering

Den viktigaste orsaken till revideringen av uppgifterna är den estimering som använts inom näringsgrenen 26-27. Eftersom Statistikcentralen inte erhåller uppgifter från ett antal börsbolag inom tidtabellen för statistikproduktionen måste uppgifterna estimeras. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras åtta gånger om året. Uppgifterna estimerades t.ex. för januari-februari. Vid vändpunkterna inom ekonomin reagerar estimeringsmodellerna långsamt på förändringen.

Fr.o.m. år 2010 har Statistikcentralen utökat användningen av estimering. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens momsuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till detta material i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången.

Uppgifter som saknas

Volymindexet för industriproduktionen är urvalsstatistik. I urvalet vid den direkta datainsamlingen ingår något under 1 000 arbetsställen eller företag. Månatligen har det i genomsnitt saknats uppgifter om mindre än 20 arbetsställen. Detta kan medföra en revidering av uppgifterna, men dess inverkan har varit rätt så liten. Vid beräkningen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens momsuppgifter inom 19 näringsgrenar (tvåsiffernivå). Materialet omfattar uppgifterna om ungefär 15 000 företag. Dessa uppgifter finns inte tillgängliga för månaden som publiceras. Uppgifterna för månaden som publiceras måste estimeras. Skatteförvaltningens momsuppgifter kan revideras bakåt flera månader.

Korrigering av uppgifter

Uppgiftslämnarna kan korrigera uppgifterna retroaktivt. Korrigeringarna har dock i regel inte någon större inverkan på nivån för hela industrin.

Revidering av vikter

Enligt principen för kedjeindex ändras vikterna årligen efter arbetsställe och näringsgren. Detta har haft effekter också på nivån för hela industrin (men inte lika mycket som estimeringen).

Beräkning av årsindex

Det urvalsbaserade månatliga volymindexet har avstämts efteråt med årsvolymindexet som räknas på basis av strukturstatistiken. Detta har isynnerhet påverkat indexen på tre- och tvåsiffernivå.

Förändrade säsongrensade siffror

De säsongrensade indextalen kan förändras även om de ursprungliga indextalen inte förändras. Förändringarna i de säsongrensade indextalen och indextalen som anger trenden kan också sträcka sig flera år bakåt i tiden. Särskilt i vändpunkter inom ekonomin reagerar de säsongrensade serierna inte tillräckligt snabbt.

Siffrorna revideras snabbare än tidigare

Nedan finns ett exempel på en revidering av de ursprungliga årsförändringsprocenten för januari och februari år 2011 inom några huvudnäringsgrenar.

Nästan all förändring hänför sig till tillverkningen av eltekniska produkter. Näringsgrenens (26-27) vikt inom hela industrin är 13,9 procent.

Revidering av uppgifterna för januari
Näringsgren 1:a publicering 2:a publicering 3:e publicering
Hela industrin BCDE 7,4 5,8 4,2
Tillverkning C 9,2 7,2 5,3
Tillverkning (C exkl. 26-27) 10,4 8,0 8,2
Tillv. av eltekniska produkter 26-27 5,6 5,4 -6,1
Revidering av uppgifterna för februari
Näringsgren 1:a publicering 2:a publicering
Hela industrin BCDE 5,1 5,0
Tillverkning C 6,2 6,1
Tillverkning (C exkl. 26-27) 5,6 5,9
Tillv. av eltekniska produkter 26-27 8,5 6,3

Senast uppdaterad 10.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2011-05-10_uut_001_sv.html