Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Information om förnyelserna av volymindexet för industriproduktionen

samband med produktionen och publiceringen av volymindexet för industriproduktionen för januari 2019 har både årliga uppdateringar och helt nya ändringar genomförts. Med hjälp av dem förbättras statistikens kvalitet och koherens med nationalräkenskaperna.

Uppdatering av säsongrensningsmodeller och vikter

Enligt Statistikcentralens säsongrensningspraxis bedöms lämpligheten av säsonrensningsmodellerna för volymindexet för industriproduktionen och uppdateringar görs en gång om året. Uppdateringen görs vid årsskiftet. Uppdateringen av modellerna inverkar på de näringsgrensvisa arbetsdagskorrigerade och säsongrensade serierna samt på trendserierna.

Volymindexet för industriproduktionen är ett kedjeindex med rörliga vikter, vilket innebär att alla vikter som används vid beräkningen ändras årligen. I samband med detta offentliggörande har de näringsgrensvisa förädlingsvärdevikterna uppdaterats med de nyaste uppgifter som finns att tillgå för år 2017.

Hittills har man vid deflateringen av volymindexet för industriproduktionen använt näringsgrensvisa producentprisindex. Fr.o.m. uppgifterna för januari 2019 används prisindexen i nationalräkenskaperna som deflatorer. Dessa är mer detaljerade och tar också i beaktande näringsgrenens biprodukter.

Produktionen av statistiken har hittills baserat sig på ett urval av omkring 750 arbetsställen eller företag. Strävan har varit att minska uppgiftslämnarbördan och detta har man också uppnått genom förnyelsen. Volymindexets urval omfattar nu omkring 350 arbetsställen eller företag. Täckningen har dock förbättrats, då en del av näringsgrenarna fås via omsättningsuppgifterna.

Tidigare använde man vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen på 3-siffernivå både volym- och värdeuppgifter inom näringsgrenarna. Fr.o.m. år 2019 använder man antingen volym- eller värdeuppgifter efter näringsgren. I och med dessa förnyelser förbättras överensstämmelsen mellan volymindexet för industriproduktionen och konjunkturindikatorn för produktionen i nationalräkenskaperna.

Tabellen nedan presenterar förädlingsvärdeandelar efter näringsgren för åren 2015, 2016 och 2017 av förädlingsvärdet för hela industrin (BCD).

Tabell 1. Förädlingsvärdeandelar inom industrin åren 2015, 2016 och 2017

TOL 2008 Förädlingsvärdeandel 2015 (%) Förädlingsvärdeandel 2016 (%) Förädlingsvärdeandel 2017 (%)
Hela industrin (BCD) 100,0 100,0 100,0
Utvinning av mineral (B) 1,6 1,9 2,4
Tillverkning (C) 88,6 86,7 86,7
Livsmedelsindustri (10-11) 8,3 8,1 7,2
Skogsindustri (16-17) 14,2 12,8 13,3
Kemisk industri (19-22) 14,4 15,8 15,7
Metallindustri (24-33) 44,1 44,2 43,4
El- och elektronikindustri (26-27) 13,2 12,5 13,1
Tillverkning av transportmedel (29-30) 2,8 3,1 2,8
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 11,2 11,4 10,9


Senast uppdaterad 7.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2019-03-08_uut_001_sv.html