Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Teollisuuden varastotilasto

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Teollisuuden varastotilasto on neljännesvuosittainen harkinnanvaraiseen otokseen perustuva tilasto. Teollisuuden varastotilasto kuvaa teollisuuden varastojen käypähintaista arvoa valitulla varastotyypin ja toimialan mukaisella jaottelulla. Tilasto laaditaan yrityskohtaisten tietojen pohjalta. Yrityksille vastaavat neljännesvuosittain internetlomakkeella, jossa tiedustellaan yrityksen varastojen arvoa kyseisen vuosineljänneksen lopussa (31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.). Varastojen arvot tiedustellaan varastotyypeittäin: Aineet ja tarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat. Tilaston laadinnan yhteydessä aineiden ja tarvikkeiden sekä poltto- ja voiteluaineiden arvot yhdistetään. Varaston käsite koskee kaikkia niitä tavaroita, jotka yrityksen kirjanpidon mukaan luetaan vaihto-omaisuudeksi. Kirjanpitolain 1336/1997 luvun 4 momentin 4 mukaan vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuna luovutettavaksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Teollisuuden varastotilaston toimialojen luokittelu perustuu toimialaluokitus TOL 2008:een (Tilastokeskus, käsikirjoja 4, Helsinki 2009). Sen pohjalta muodostetaan tilaston julkaisutasot, jotka ovat: Teollisuus (TOL C), metsäteollisuus (TOL 16-17), kemianteollisuus (TOL 19-22), sähkö- ja elektroniikkateollisuus (TOL 26-27), muu metalliteollisuus (metalliteollisuus TOL 24-30 pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus TOL 26-27) sekä muu teollisuus (TOL Muu C). Tilastossa varastojen arvo julkaistaan varastotyypeittäin seuraavasti: Aineet ja tarvikkeet (sisältää myös poltto- ja voiteluaineet), keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat. Teollisuuden varastotilaston tiedot kerätään suorakyselynä yrityksiltä. Kysely tehdään neljännesvuosittain.

1.3 Lait ja asetukset

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki. Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta. Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; tuloksista ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Perusjoukko

Teollisuuden varastotilaston laskenta perustuu harkinnanvaraiseen otokseen Suomessa toimivista teollista tuotantoa harjoittavista yrityksistä. Otos poimitaan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä teollisuuteen kuuluvista (TOL 10-33) yritysten joukosta, joilla on vaihto-omaisuustietoja. Teollisuuden varastotilaston kyselyyn valitaan toimialoittain yrityksiä henkilöstömäärän ja liikevaihdon perusteella. Vuonna 2010 kyselyssä on mukana noin 400 yritystä.

Laskenta

Kaikkien tiedusteluneljänneksellä vastanneiden yritysten varastojen arvot summataan toimialoittain yhteen. Lisäksi lasketaan myös vastaavien yritysten vuosiliikevaihtojen summat. Näiden summien perusteella lasketaan otoksen varastoarvojen ja liikevaihdon välinen suhde. Tästä suhteesta saadaan tilastoitavan toimialan varastojen arvo kertomalla se koko toimialan vuosiliikevaihdolla. Korotus perustuu oletukseen, jonka mukaan liikevaihdon ja varastojen suhde toimialan sisällä on vakio. Varastojen toimialoittaiset arvot lasketaan kaavalla V = C * (a/b), jossa

V = koko toimialan tasolle korotettu varaston arvo,

a = otoksen toimialoittainen varaston arvo,

b = otoksen toimialoittainen liikevaihto ja

C = koko toimialan liikevaihto.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Teollisuuden varastotilasto laaditaan käyttämällä korotuksessa toimialoittaisia liikevaihtotietoja. Teollisuuden varastotilaston laadinnassa luotettavuuteen pyritään perustietojen huolellisella tarkistamisella sekä yritysten liikevaihtotietojen ja yritysten taustatietojen (mm. y-tunnus, toimiala) säännöllisellä päivittämisellä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla noin 45 päivää tiedusteluneljänneksen jälkeen. Tilastolla mitataan yrityksen vaihto-omaisuuden arvoa kunkin neljänneksen (31.12., 31.3., 30.6., 30.9.) viimeisenä päivänä. Kun tilasto julkistetaan ensimmäisen kerran noin 45 päivää tiedusteluneljänneksen päättymisen jälkeen, on kyseessä ennakkotieto. Tiedot tarkentuvat seuraavan neljänneksen tietojen julkistamisen yhteydessä. Otosta päivitetään vuosittain ja tarvittaessa tehdään vuoden sisällä y-tunnus- ja rakennemuutoskorjauksia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Teollisuuden varastotilastosta julkaistaan neljännesvuosittain tuorein tilastotiedote. Tiedot julkaistaan myös internetissä tilaston omalla kotisivulla ja Tilastokeskuksen maksuttomassa tilastotietojen Statfin-tilastopalvelujärjestelmässä.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Teollisuuden varastotilastoa on julkaistu vuoden 1974 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Tilaston tuottamisessa oli tuotantoteknisten syiden vuoksi katkos vuonna 1988. Tilastoa alettiin tuottaa uudestaan vuoden 1989 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Vuosina 1993-1996 teollisuuden varastotilasto julkaistiin teollisuustuotannon volyymi-indeksin yhteydessä. Vuosien 1997 ja 1998 välisenä aikana varastotilastoa ei julkaistu. Vuodesta 1999 alkaen varastotilasto on julkaistu ainoastaan internetissä.

Vuoden 2004 viimeisestä neljänneksestä lähtien julkaistut tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiemmin julkaistuihin tietoihin nähden, johtuen laskentamenetelmään tehdyistä muutoksista. Vuoden 2004 viimeisestä neljänneksestä alkaen on tilastotuotannossa käytetty yritys- ja toimipaikkarekisteristä poimittuja liikevaihtotietoja aiemmin käytettyjen tilinpäätöstilaston mukaisten liikevaihtotietojen sijaan. Tilastokeskuksen internet sivuilla olevissa taulukossa on neljännesvuosittaiset tiedot TOL 2008 mukaisina alkaen vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä. TOL 2002 mukaiset tiedot ovat Tilastokeskuksen internet sivuilla vuodesta 1990 vuoteen 2008.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Teollisuuden varastotilasto kuvaa varastojen arvoa kunkin vuosineljänneksen lopussa. Näin ollen se ei ole täysin vertailukelpoinen yritysten tilinpäätöstilaston vaihto-omaisuustietoon, joka kuvaa tilannetta tilikauden alussa ja lopussa.

Teollisuuden varastotilasto tuotetaan samoin menetelmin kuin kaupan varastotilasto. Tilastot ovat keskenään vertailukelpoisia sekä käsitteiden että tulosten osalta.


Lähde: Teollisuuden varastotilasto 2011, kesäkuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 19.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 2. vuosineljännes 2011, Laatuseloste: Teollisuuden varastotilasto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2011/02/tva_2011_02_2011-08-19_laa_001_fi.html